Artikelen In Het Nederlands

Artikelen In Het Nederlands

De lijst hieronder bevatten sommige van onze artikelen in het Nederlands. Ik ben Hendrik Van der Plancken uit België erg dankbaar voor deze vertalingen.


De belegerde gemeente

Dit is de enige manier waarop ik de gemeente kan beschrijven op het einde van het jaar 2022. En ik weet dat je denkt dat het een overdreven pessimistische kijk is, maar ik denk dat niemand van ons werkelijk beseft hoe erg de situatie is.

Gemeenten, leiders en gelovigen vallen overal af. De chaos door Charismania, zijn valse profeten, en de vele ketterijen uit het voorbije decennia verleidde en misleidde er velen, en toch bleef er een overblijfsel. Velen van hen die niet werden misleid door het grote aantal ketterijen van de Charismania werden gepakt door het elitarisme en het dood formalisme van het Calvinisme. 

Maar toen kwam het Christelijk nationalisme en zij die dachten te staan begonnen te vallen, de een na de ander. Dit bracht een gans nieuwe doctrine wat alleen maar kan beschreven worden als plaatsvervangende theologische steroïden. Het is een ding om te zeggen dat de gemeente Israël heeft vervangen, het is  ketterij van een andere orde om te zeggen dat een natie zowel Israël als de gemeente vervangt. Vooraleer je me zegt dat je dat nooit iemand hebt horen zeggen, heb je wel eens goed geluisterd naar wat nu wordt gepredikt van haast elke kansel in Amerika? Bijbelverzen die betrekking hebben op Israël of de gemeente worden toegepast op de natie. Dit is verdomde ketterij en toch prediken de meest gerespecteerde predikers van het land dit.  Bijvoorbeeld: de trend om te prediken dat  God Amerika oordeelt. Luister heel goed en je zal zien hoe ze teksten gebruiken voor de natie die van toepassing zijn op Israël en/of de gemeente. Amerika en elk ander land in de wereld was altijd reeds onder het oordeel van God omdat niets van de wereld en zijn systemen ooit gered werden of een verbond met God hebben, en “Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.” (1 Joh 5:19).

Om maar te veronderstellen dat God plots begonnen is om Amerika te oordelen alsof het een ongehoorzame zoon is wat gewoonlijk universalisme wordt genoemd, dat we kinderen van God zijn, of dat zoonschap is bedeeld aan volken en naties wegens hun nationale status, of nog iets anders dan wedergeboren zijn. De Bijbel is duidelijk dat slechts zij die geloven in de Here Jezus de kinderen van God zijn. Geen enkele natie buiten Israël heeft nooit of zal nooit in zulke relatie komen. Om een natie “Christelijk” te noemen dient de meerderheid van de burgers wedergeboren te zijn, en dat is nooit gebeurd en het is heden verder van de realiteit dan ooit tevoren.  

Hier ligt het probleem. Deze predikers en bedienaars die zichzelf als wachters hebben opgesteld en die op het kwaad van Charismania hebben gewezen, hebben zich onderworpen aan het kwaad van het Nationalisme. Het feit dat ze dit niet hebben zien aankomen en zich onderworpen hebben toont dat ze geen echte wachters waren. Wat het Nationalisme wel bracht is een overblijfsel van het overblijfsel.

En toch is dat niet het einde. Zij die ontsnapten aan Charismania vielen voor het Nationalisme en zij die het Nationalisme overleefden vielen voor het Populisme – de volgende golf van misleiding. Populisme is de stem van het volk in het meervoud. Het is het geheel van de midden- en de lagere klasse die spreekt en vecht tegen de elite. Of zoals Elon Musk ons eraan herinnerde: Vox Populi, Vox Dei – Het woord van het volk is het Woord van God! De oproerkraaiers in de wereld hebben het volk opgezet tegen de waarheid, feiten, wetenschap, gevestigde waarden en autoriteit.

Wat gebeurt in de wereld zou de gemeente niet mogen beïnvloeden, maar het gebeurt. De geest van maffia-heerschappij is de gemeente binnengedrongen en er is een rebellie ontstaan tegen en een afwijzen van goddelijke mensen en door God aangestelde leiders, tegen orthodoxe doctrine en goddelijke tradities. We zijn hals over kop in de chaos van het boek Richteren gestort waar ieder deed wat goed was in zijn ogen (Rich. 17:6). Elk kind is de baas geworden van zijn familie en elke sukkel weet meer over doctrine dan door God gegeven leraars. De wereldse, vleselijke en onvolwassen mensen hebben het op zichzelf genomen de begiftigde bedieningen de stad uit te voeren en zichzelf te kronen als heersers over God’s volk. Met als resultaat dat we hier een vervulling zien van Spreuken 30:21-22: “Onder drie dingen beeft de aarde, ja, onder vier, die zij niet dragen kan: onder een slaaf, als hij koning wordt, en een nietsnut, als hij verzadigd wordt met brood; onder een versmade, als zij ten huwelijk wordt genomen, en een dienstmaagd, als zij haar meesteres verdringt.” YouTube is overladen met video’s met domkoppen die zichzelf leraars noemen, en door handige manipulatie een groot aantal volgers hebben vergaard. Er is geen plaats meer voor nederige, begiftigde en geoefende mannen van God.  Zij worden beschouwd als de elite die “bij definitie het kwaad zijn” en uitgeworpen moeten worden (2Tim. 4:3-4).

En toch is dit nog niet het einde. Eens dat het gepeupel de controle hebben en hun frustraties hebben geuit op de leiders, gaan ze zich keren tegen elkander. Wat Charismania niet verslonden heeft zal Nationalisme verslinden, wat  Nationalisme overleeft heeft zal buigen voor het Populisme en het overblijfsel van het overblijfsel zal uiteindelijk elkander verslinden wanneer individualisme het wachtwoord wordt. Individuele rechten overtroeft de verantwoordelijkheid voor het Lichaam van Christus wanneer iedereen zijn eigen belang zoekt ten koste van de gemeente. Het idee van offervaardigheid wordt overboord gegooid daar waar hedonisme de tijdsgeest en de geest van de gemeente wordt  (Fil. 2:21).

Uiteindelijk zal het overblijfsel van het overblijfsel de lauwwarme gemeente worden wat Jezus zo opstandig vindt (Open. 3:16). Ja er is ijver in overvloed voor alles behalve voor de Here Jezus en het Evangelie. Christenen groeien welbespraakt over politiek, samenzweringen, sport, materiële dingen, beroemdheden enz. maar wanneer het gaat over gebed, getuigenissen en het Woord blijven ze stil.  Ze bedrijven vele uren binge-watching naar het prulwerk van de wereld maar kunnen het kortste boek van de Bijbel niet in één keer lezen.  

Ja het is een vervulling van Joël 1:4 “Wat de knager had overgelaten, heeft de sprinkhaan afgevreten; wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten; en wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten.”

En net zoals met Israël in de dagen van Joël is dit God’s oordeel op de (zichtbare) gemeente. Ja God is bezig met het oordeel maar hij oordeelt niet de natie maar wel de gemeente “Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?” (1Pet. 4:17). Dit is geen tijd om ons te verheugen maar een tijd om onszelf de vernederen onder de machtige hand van God.  

We zouden gemakkelijk kunnen wanhopen op het voortbestaan van de gemeente,  was het niet om de belofte van de grondlegger van de gemeente: “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.” (Mat. 16:18). We moeten leren van Israël’s geschiedenis dat hoe groot de afval ook mag worden, er altijd enkelen zullen zijn die trouw blijven tot het einde.  Wat moeten we dan doen opdat we diegenen zijn die de huidige kwade tijd willen overleven?

Vooreerst dienen we nederig te zijn omdat “Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val”. (Spr. 16:18) en “Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.” (1 Kor.10:12). Er is geen plaats om te roemen dat “we het overblijfsel zijn”, de uitverkorenen, of beweren zoals Petrus “Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! (Mat. 26:33).

Ten tweede dienen we een oprecht en levende relatie met de Here opnieuw aan te wakkeren: “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. “(Mat. 26:41).

Ten derde dienen we te lezen, te geloven en te leven naar de Bijbel. Velen, zo niet de meesten van hen die misleidt zijn door de aangehaalde dwalingen hierboven zijn gevallen omdat ze geluisterd hebben naar de valse predikers en vloeiend hun verdraaïïngen van de Schriften hebben aangenomen omdat ze het Woord niet kenden. Maar de Bijbel kennen is niet genoeg als we er niet naar leven in elk aspect van ons leven. Misleiding vangt de mensen dikwijls die, door ongehoorzaamheid, hun oren hebben gesloten voor de waarheid. Vergeet de profetische updates, de laatste “openbaring” en de populaire predikers. Lees de Bijbel opnieuw met één doel – hoe de stem van de Herder je rechtstreeks leidt. Begin net nu en zet de dingen waarvan de Here jou in de Bijbel overtuigt om in de praktijk. Stop met luisteren naar de politiekers en samenzweringstheologen en stel je hart af op de hartslag van de Meester.

Ten vierde, versterk de banden van gemeenschap. Maak het goed met je broeder. We hebben de Here nodig en ook elkaar.  Toen Israël in dezelfde geestelijke toestand was “… spreken zij die de Here vrezen onder elkander, ieder tot zijn naaste: De Here bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Here vrezen en zijn naam in ere houden.” (Mal. 3:16).

De Here weet in welke tijd we gaan leven en gaf ons zeer specifieke raad:  “Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen”. (Hebr. 10:24-25).

En, “Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt.” (Gal. 5:13-15).

De volgende tekst resumeert al het bovenstaande:

“Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.” (Heb. 12:25-29).

Anton Bosch – 16 december 2022


Nepnieuws, Alternatieve Feiten en Misleiding

We leven in hoogst verbazingwekkende tijden. In al mijn studies in boeken, de Schriften en de menselijke natuur heb ik me niet kunnen verbeelden wat vandaag aan het gebeuren is. Waarheid en integriteit zijn volledig verdwenen, zowel in de wereld als in de gemeente.

We zagen de ontwikkeling van een zeer opzettelijk en systematisch proces in de politiek met een diepgaand resultaat. Een oorlog is verklaard aan de waarheid, in elke vorm. De term “nepnieuws” werd gebruikt om deze aanval te beschrijven. (Versta me goed, ik weet hoeveel nepnieuws er is in elke mediavorm). De bedoeling achter het discrediteren van elk nieuwsbericht is simpel om verwarring en twijfel te stichten, maar meer subtiel is het te doen om zulk een onbetrouwbaarheid en verwarring te creëren t.o.v. wat vanzelfsprekend is, ten einde de gedachten van de mensen te richten op een alternatief ( en onwaar) stel “feiten”. Onverholen gebruiken ze de term “alternatieve feiten” als een eufemisme voor leugens. Maar het zijn meer dan enkel en alleen “alternatieve feiten”. Het is een alternatieve waarheid. Dit is nu exact wat men noemt “hersenspoeling”. Het uitwissen in de gedachten van gekende waarheden en realiteiten, om dan de geest opnieuw te programmeren met alternatieve realiteiten en feiten. De manier waarop Rusland, China en N-Korea dit gebruiken (gebaseerd op het werk van Ivan Pavlov) is meer traumatisch, maar de resultaten zijn exact hetzelfde, het “vergeet” de waarheid en de realiteit, en omarmt ten volle de nieuwe realiteit als waarheid (Ik heb vele jaren gewerkt bij de militaire inlichtingdienst en heb een zorgvuldige studie gemaakt over deze dingen).

Het resultaat ervan is dat wanneer men naar iets kijkt dat zwart is, men oprecht gelooft dat het wit is. De politieke voordelen van zo’n valse realiteit zijn voor de hand liggend. De keizer kan letterlijk naakt door de straten trekken en het volk zal hem prijzen voor zijn mooie kledij. Het verschil ligt in de fabel, ze konden zien dat hij naakt was maar wilden het niet zeggen, net zoals vandaag de meesten de realiteit helemaal niet meer kunnen zien zelfs wanneer ze geconfronteerd worden met onweerlegbare bewijzen.

Maar wat heeft dit te doen met het Evangelie? Veel in elke zin. Als jongeman kon ik niet verstaan hoe de Antichrist de hele wereld kan misleiden, inbegrepen bijna geheel de zichtbare gemeente. Maar nu weet ik dat het niet alleen mogelijk is, maar dat we volop in het proces zitten van deze grootste misleiding ooit – de vertegenwoordiger van de Duivel kronen i.p.v. Christus (de betekenis van het woord Antichrist). Het is niet mijn zorg voor welke politieke partij jij stemt, maar wat mij heel erg stoort is dat zovele gelovigen, ook mensen die ik ken, zich laten misleiden om een politieke leugen te geloven en te verdedigen. Mijn bezorgdheid is niet omwille van politieke motieven maar omdat het onmogelijk is voor een geest die zo verdeeld is, geestelijke dingen te onderscheiden. Het kan niet dat iemand in een leugen kan leven, geloven en uitdragen, en toch de waarheid kennen uit de Schriften.

Met een andere aanval broedt de Duivel op een ander plan specifiek gericht op de waarheid van God’s Woord. De politieke en geestelijke oorlog tegen de waarheid zijn één en dezelfde en ze gebruiken dezelfde methodes met dezelfde resultaten – een alternatieve realiteit. Deze alternatieve realiteit doen mensen geloven dat ze wedergeboren zijn alhoewel zij dat niet zijn, en hun leven duidelijk hun onwedergeboren natuur aangeeft. Het is in deze alternatieve realiteit dat deze mensen de meest onverholen leugens van valse predikanten geloven terwijl ze hen die de waarheid spreken afwijzen. “Ontzettend en afschuwelijk is wat er voorvalt in het land; de profeten profeteren vals en de priesters verschaffen zich gewin nevens hen, en mijn volk heeft het gaarne zo. Maar wat zult gij doen, als het op een einde loopt?” (Jeremia 5:30-31).

Deze propagandaoorlog is er altijd geweest, maar het is de voorbije decennia opgelopen. Het resultaat ervan is dat we nu een meerderheid “Christenen” hebben die niet eens het begin kennen van het Woord van God en niet weten hoe zich te gedragen als een gelovige. Bvb. de meesten geloven dat tegen abortus en homoseksualiteit zijn de definitie is van Christen zijn en van het Evangelie, of dat een kort gebed en daarop voortgaan met een zondige levensstijl hun “redding” is. Dit wordt duidelijk aangetoond in de massa die naar valse gemeenten gaan en de weinigen die de gemeenten verkiezen waar de waarheid wordt gepredikt. Het aantal bedienaars die de Bijbel letterlijk nemen en de waarheid volkomen achten, was nooit zo laag en sterft snel uit. Bijna iedere gelovige denkt heden dat hij zijn eigen leraar is en een van de verklaringen die ik tegenkom in toenemende mate is “ik luister naar geen enkele predikant meer – ik vertrouw allen nog maar op de Bijbel”. Dat klinkt goed totdat je nadenkt over wat ze zeggen: “Ik geloof niet dat God bedienaars heeft gegeven aan de gemeente, ik ben hardleers en ik weet alles”. Er is geen verschil tussen deze persoon en degene die al het nieuws heeft verworpen van de officiële media en nu zijn eigen waarheid vindt op Facebook en Twitter.

Zodus hoe kan iemand gered worden uit deze leugens en hoe kan een gelovige zijn hart en geest beschermen van deze aanslag op de waarheid? (Het feit dat je reeds tot hier hebt gelezen is een goed teken).

De eerste stap is dat je oprecht de waarheid wil kennen en de mogelijkheid aanvaardt dat je misschien misleid bent. Dit begint met het verlangen naar de waarheid over je geestelijke staat, en de openheid om de bedenkelijke feiten over jezelf te zien. Als je de werkelijkheid niet wil zien in je hart zal je de waarheid ergens anders ook niet zien.. “Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend..” (Psalms 51:8).

Als je niet op elk vlak in je leven, in leerstelling en wereldbeeld, van de waarheid houdt , dan sta je bloot aan misleiding “… en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen;.” (Joh. 3:19-20).

De waarheid verlaten voor ketterij of eender welke onwaarheid is niet vooreerst een intellectueel probleem. Het is geestelijk. Eens dat je jezelf verblindt voor je eigen zonde en ongehoorzaamheid, verlies je het vermogen om de waarheid te zien op elk ander vlak in je leven. Dit verklaart waarom mensen die eens predikanten van de waarheid waren, nu de ketterij omarmen. Besteedt zorgvuldig aandacht aan het specifieke van deze verzen:

“Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid..” (2 Tes.2:9-12).

Het begint allemaal met onliefde voor de waarheid over alles, op elk vlak in je leven. Omdat mensen niet van de waarheid houden geeft God hen over tot misleiding van zichzelf en alle dingen. Dit opent de deur tot de vader van de leugen om hen te bedriegen. Daarom heeft het geen zin om te proberen te argumenteren met hen die zo misleid zijn, daar zij niet zullen zien vooraleer ze het geestelijk probleem hebben aangepakt: “met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, (losgekomen) uit de strik des duivels, die hen gevangen hield..” (2 Tim. 2:25-26).

Laat me heel duidelijk zijn: Als je gelooft dat een politicus Amerika kan redden, of de wereld, dan ben je misleid omdat er slechts Eén is die dit kan, en ook zal. Als je alles gelooft op Facebook of Twitter, CNN of Fox News, zelfs al is het jouw verkozen kanaal voor nieuws, dan ben je bedrogen en dien je tot inkeer te komen en aan de Here te vragen om je ogen te openen voor de waarheid. Het gaat niet om de politieke waarheid, het gaat om je ziel!!

Als je God niet toelaat om Zijn licht te laten schijnen in elk gebied van je leven door Zijn Geest, stel je jezelf open om misleid te worden door de Antichrist, en om hem te volgen. Ja, zo serieus is het. Ik doe een beroep op jou zoals Paulus een beroep deed op de Efeziërs om niet te zijn zoals de heidenen die: verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. ;” (Efe. 4:18), maar kom naar het licht opdat je werken en je hart worden blootgelegd en God over jou mag lichten. (Joh. 3:20, Efe. 5:14).

Om een artikel te lezen, klik alstublieft op de titel.

De Koningen en de Grote Hoer  Nieuwe!
Aan te Raden Lectuur  Nieuwe!
Christus ons Paasfeest  Nieuwe!
Slechts Camouflage    Nieuwe!
Het Afwezige Kruis
Nationale Inkeer
De Wereld Veranderen
Christelijke Natie
Twee Koninkrijken 1
Twee Koninkrijken 2
Twee Koninkrijken 3
Maar (Doch) God
Wie Zijn Jouw Vrienden
Aanspraak Maken

Eerstgeborene
Zalig de Zachtmoedigen
Zalig die Treuren

Zalig de Armen van Geest
Gezindheid

Verwerf Inzicht
De Vader Behagen
Ruth de Moabitische

Denk aan Lot’s Vrouw
Ben Jij Besneden?

God’s Bedoelingen
Hoe Moeten Wij Dan Leven?
Sameleven in Vrede
Leunen

Hou jij van Mij? – 2

Hou jij van Mij? – 1

Onbeperkte Vergeving

Alle Mirakels en Genezingen Komen van God
Waarom Hebben Slechte Menses Voorspoed?
Geestelijk Verblind

Geestelijk Verblind 2
De Waarheid Spreken

Nicodemusleiders

Reuzen op Lemen Voeten
Wat met de Toekomst?

Wat is de Grootste Zonde?
God Geeft om Ons
Volharding
Als God Vóór Ons Is
Hoe Groot is Jouw Wereld?
Christelijk Fundamentalisme – 1
Ik Schaam Mij Niet
Eger dan Sodoma?

Gerechtvaardigd

Trouw

God Wil Jou Voorspoed Geven

Een Nieuw Begin

Geschenken, Steekpenningen and Schuldoffers
God is Jou Niets Verschuldigd
Jij gelooft natuurlijk niet alles wat de Bijbel zegt?

Té zeer toegewijd aan de Bijbel?

Ik kan Geen Goede Gemeente Vinden – 3

Ik kan Geen Goede Gemeente Vinden – 2

Ik kan Geen Goede Gemeente Vinden
Ik Hoef Niet Naar de Gemeente te Gaan – 2
Laten we Doorgaan
Wat van de Wachters? (Hoe Onderscheiding Maken – 6)
Wie is Wie? (Hoe Onderscheiding Maken – 5)
Toets, toets en toets nogmaals (Hoe Onderscheiding Maken – 4)
Orthodoxie (Hoe Onderscheiding Maken – 3)
De Bijbel Verstaan (Hoe Onderscheiding Maken – 2)
Hoe Ruik je een Rat
(Hoe Onderscheiding Maken – 1)

WatZal Uw Einde Zijn?
Arrogant, Wie, Ik?
Wat Wil Je Doen Met Genade?
Genade Bedekt Alles
Wat is Genade?
Controversieel Strjden (1)
Controversieel Strjden (2)
Controversieel Strjden (3)
Controversieel Strjden (4)
Controversieel Strjden (5)
Controversieel Strjden (6)
Controversieel Strjden (7)
Controversieel Strjden (8)
Wie is Verantwoordelijk?
Het Oude Kruis en het Nieuwe
Politiekers op de Preekstoel
GPS
Jezus Verloochenen
Vrijgezet
Een stap, twee stappen of twaalf stappen?
Voorspraak door de Geest
Een Goddelijke Kudde
Schapen en Schaapherders
Nederige Leiders
Dienende Leiders
Wie is God?
Ik Blijf Alleen Over
Heeft Iedere Gelovige Een Bediening?
Gesprekken met Satan
Lastige Vragen Stellen
Valse Hoop
Vastgelopen in Een Spoor
Zijn Genade is Nieuw Elke Morgen
Weer Een Jaartje Erbij
Kerstmis of Avondmaal?
Schapen Die Hun Herder Verslinden
Heeft God Zich Afgekeerd Van Israël?
Bid Voor de Vrede Van Jeruzalem
Zoveel Beter
Jodendom of Christus?
Herken de Wolf (1)
Herken de Wolf (2)
Herken de Wolf (3)
Herken de Wolf (4)
Vlucht van de Wolf
Liefde
Houden van  God’s Woord
Alle Wegen Leiden Naar Rome
Wie Kunnen we Vertrouwen?