Artikelen In Het Nederlands

Artikelen In Het Nederlands

De lijst hieronder bevatten sommige van onze artikelen in het Nederlands. Ik ben Hendrik Van der Plancken uit België erg dankbaar voor deze vertalingen.


Nepnieuws, Alternatieve Feiten en Misleiding

We leven in hoogst verbazingwekkende tijden. In al mijn studies in boeken, de Schriften en de menselijke natuur heb ik me niet kunnen verbeelden wat vandaag aan het gebeuren is. Waarheid en integriteit zijn volledig verdwenen, zowel in de wereld als in de gemeente.

We zagen de ontwikkeling van een zeer opzettelijk en systematisch proces in de politiek met een diepgaand resultaat. Een oorlog is verklaard aan de waarheid, in elke vorm. De term “nepnieuws” werd gebruikt om deze aanval te beschrijven. (Versta me goed, ik weet hoeveel nepnieuws er is in elke mediavorm). De bedoeling achter het discrediteren van elk nieuwsbericht is simpel om verwarring en twijfel te stichten, maar meer subtiel is het te doen om zulk een onbetrouwbaarheid en verwarring te creëren t.o.v. wat vanzelfsprekend is, ten einde de gedachten van de mensen te richten op een alternatief ( en onwaar) stel “feiten”. Onverholen gebruiken ze de term “alternatieve feiten” als een eufemisme voor leugens. Maar het zijn meer dan enkel en alleen “alternatieve feiten”. Het is een alternatieve waarheid. Dit is nu exact wat men noemt “hersenspoeling”. Het uitwissen in de gedachten van gekende waarheden en realiteiten, om dan de geest opnieuw te programmeren met alternatieve realiteiten en feiten. De manier waarop Rusland, China en N-Korea dit gebruiken (gebaseerd op het werk van Ivan Pavlov) is meer traumatisch, maar de resultaten zijn exact hetzelfde, het “vergeet” de waarheid en de realiteit, en omarmt ten volle de nieuwe realiteit als waarheid (Ik heb vele jaren gewerkt bij de militaire inlichtingdienst en heb een zorgvuldige studie gemaakt over deze dingen).

Het resultaat ervan is dat wanneer men naar iets kijkt dat zwart is, men oprecht gelooft dat het wit is. De politieke voordelen van zo’n valse realiteit zijn voor de hand liggend. De keizer kan letterlijk naakt door de straten trekken en het volk zal hem prijzen voor zijn mooie kledij. Het verschil ligt in de fabel, ze konden zien dat hij naakt was maar wilden het niet zeggen, net zoals vandaag de meesten de realiteit helemaal niet meer kunnen zien zelfs wanneer ze geconfronteerd worden met onweerlegbare bewijzen.

Maar wat heeft dit te doen met het Evangelie? Veel in elke zin. Als jongeman kon ik niet verstaan hoe de Antichrist de hele wereld kan misleiden, inbegrepen bijna geheel de zichtbare gemeente. Maar nu weet ik dat het niet alleen mogelijk is, maar dat we volop in het proces zitten van deze grootste misleiding ooit – de vertegenwoordiger van de Duivel kronen i.p.v. Christus (de betekenis van het woord Antichrist). Het is niet mijn zorg voor welke politieke partij jij stemt, maar wat mij heel erg stoort is dat zovele gelovigen, ook mensen die ik ken, zich laten misleiden om een politieke leugen te geloven en te verdedigen. Mijn bezorgdheid is niet omwille van politieke motieven maar omdat het onmogelijk is voor een geest die zo verdeeld is, geestelijke dingen te onderscheiden. Het kan niet dat iemand in een leugen kan leven, geloven en uitdragen, en toch de waarheid kennen uit de Schriften.

Met een andere aanval broedt de Duivel op een ander plan specifiek gericht op de waarheid van God’s Woord. De politieke en geestelijke oorlog tegen de waarheid zijn één en dezelfde en ze gebruiken dezelfde methodes met dezelfde resultaten – een alternatieve realiteit. Deze alternatieve realiteit doen mensen geloven dat ze wedergeboren zijn alhoewel zij dat niet zijn, en hun leven duidelijk hun onwedergeboren natuur aangeeft. Het is in deze alternatieve realiteit dat deze mensen de meest onverholen leugens van valse predikanten geloven terwijl ze hen die de waarheid spreken afwijzen. “Ontzettend en afschuwelijk is wat er voorvalt in het land; de profeten profeteren vals en de priesters verschaffen zich gewin nevens hen, en mijn volk heeft het gaarne zo. Maar wat zult gij doen, als het op een einde loopt?” (Jeremia 5:30-31).

Deze propagandaoorlog is er altijd geweest, maar het is de voorbije decennia opgelopen. Het resultaat ervan is dat we nu een meerderheid “Christenen” hebben die niet eens het begin kennen van het Woord van God en niet weten hoe zich te gedragen als een gelovige. Bvb. de meesten geloven dat tegen abortus en homoseksualiteit zijn de definitie is van Christen zijn en van het Evangelie, of dat een kort gebed en daarop voortgaan met een zondige levensstijl hun “redding” is. Dit wordt duidelijk aangetoond in de massa die naar valse gemeenten gaan en de weinigen die de gemeenten verkiezen waar de waarheid wordt gepredikt. Het aantal bedienaars die de Bijbel letterlijk nemen en de waarheid volkomen achten, was nooit zo laag en sterft snel uit. Bijna iedere gelovige denkt heden dat hij zijn eigen leraar is en een van de verklaringen die ik tegenkom in toenemende mate is “ik luister naar geen enkele predikant meer – ik vertrouw allen nog maar op de Bijbel”. Dat klinkt goed totdat je nadenkt over wat ze zeggen: “Ik geloof niet dat God bedienaars heeft gegeven aan de gemeente, ik ben hardleers en ik weet alles”. Er is geen verschil tussen deze persoon en degene die al het nieuws heeft verworpen van de officiële media en nu zijn eigen waarheid vindt op Facebook en Twitter.

Zodus hoe kan iemand gered worden uit deze leugens en hoe kan een gelovige zijn hart en geest beschermen van deze aanslag op de waarheid? (Het feit dat je reeds tot hier hebt gelezen is een goed teken).

De eerste stap is dat je oprecht de waarheid wil kennen en de mogelijkheid aanvaardt dat je misschien misleid bent. Dit begint met het verlangen naar de waarheid over je geestelijke staat, en de openheid om de bedenkelijke feiten over jezelf te zien. Als je de werkelijkheid niet wil zien in je hart zal je de waarheid ergens anders ook niet zien.. “Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend..” (Psalms 51:8).

Als je niet op elk vlak in je leven, in leerstelling en wereldbeeld, van de waarheid houdt , dan sta je bloot aan misleiding “… en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen;.” (Joh. 3:19-20).

De waarheid verlaten voor ketterij of eender welke onwaarheid is niet vooreerst een intellectueel probleem. Het is geestelijk. Eens dat je jezelf verblindt voor je eigen zonde en ongehoorzaamheid, verlies je het vermogen om de waarheid te zien op elk ander vlak in je leven. Dit verklaart waarom mensen die eens predikanten van de waarheid waren, nu de ketterij omarmen. Besteedt zorgvuldig aandacht aan het specifieke van deze verzen:

“Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid..” (2 Tes.2:9-12).

Het begint allemaal met onliefde voor de waarheid over alles, op elk vlak in je leven. Omdat mensen niet van de waarheid houden geeft God hen over tot misleiding van zichzelf en alle dingen. Dit opent de deur tot de vader van de leugen om hen te bedriegen. Daarom heeft het geen zin om te proberen te argumenteren met hen die zo misleid zijn, daar zij niet zullen zien vooraleer ze het geestelijk probleem hebben aangepakt: “met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, (losgekomen) uit de strik des duivels, die hen gevangen hield..” (2 Tim. 2:25-26).

Laat me heel duidelijk zijn: Als je gelooft dat een politicus Amerika kan redden, of de wereld, dan ben je misleid omdat er slechts Eén is die dit kan, en ook zal. Als je alles gelooft op Facebook of Twitter, CNN of Fox News, zelfs al is het jouw verkozen kanaal voor nieuws, dan ben je bedrogen en dien je tot inkeer te komen en aan de Here te vragen om je ogen te openen voor de waarheid. Het gaat niet om de politieke waarheid, het gaat om je ziel!!

Als je God niet toelaat om Zijn licht te laten schijnen in elk gebied van je leven door Zijn Geest, stel je jezelf open om misleid te worden door de Antichrist, en om hem te volgen. Ja, zo serieus is het. Ik doe een beroep op jou zoals Paulus een beroep deed op de Efeziërs om niet te zijn zoals de heidenen die: verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. ;” (Efe. 4:18), maar kom naar het licht opdat je werken en je hart worden blootgelegd en God over jou mag lichten. (Joh. 3:20, Efe. 5:14).

Om een artikel te lezen, klik alstublieft op de titel.

De Koningen en de Grote Hoer  Nieuwe!
Aan te Raden Lectuur  Nieuwe!
Christus ons Paasfeest  Nieuwe!
Slechts Camouflage    Nieuwe!
Het Afwezige Kruis
Nationale Inkeer
De Wereld Veranderen
Christelijke Natie
Twee Koninkrijken 1
Twee Koninkrijken 2
Twee Koninkrijken 3
Maar (Doch) God
Wie Zijn Jouw Vrienden
Aanspraak Maken

Eerstgeborene
Zalig de Zachtmoedigen
Zalig die Treuren

Zalig de Armen van Geest
Gezindheid

Verwerf Inzicht
De Vader Behagen
Ruth de Moabitische

Denk aan Lot’s Vrouw
Ben Jij Besneden?

God’s Bedoelingen
Hoe Moeten Wij Dan Leven?
Sameleven in Vrede
Leunen

Hou jij van Mij? – 2

Hou jij van Mij? – 1

Onbeperkte Vergeving

Alle Mirakels en Genezingen Komen van God
Waarom Hebben Slechte Menses Voorspoed?
Geestelijk Verblind

Geestelijk Verblind 2
De Waarheid Spreken

Nicodemusleiders

Reuzen op Lemen Voeten
Wat met de Toekomst?

Wat is de Grootste Zonde?
God Geeft om Ons
Volharding
Als God Vóór Ons Is
Hoe Groot is Jouw Wereld?
Christelijk Fundamentalisme – 1
Ik Schaam Mij Niet
Eger dan Sodoma?

Gerechtvaardigd

Trouw

God Wil Jou Voorspoed Geven

Een Nieuw Begin

Geschenken, Steekpenningen and Schuldoffers
God is Jou Niets Verschuldigd
Jij gelooft natuurlijk niet alles wat de Bijbel zegt?

Té zeer toegewijd aan de Bijbel?

Ik kan Geen Goede Gemeente Vinden – 3

Ik kan Geen Goede Gemeente Vinden – 2

Ik kan Geen Goede Gemeente Vinden
Ik Hoef Niet Naar de Gemeente te Gaan – 2
Laten we Doorgaan
Wat van de Wachters? (Hoe Onderscheiding Maken – 6)
Wie is Wie? (Hoe Onderscheiding Maken – 5)
Toets, toets en toets nogmaals (Hoe Onderscheiding Maken – 4)
Orthodoxie (Hoe Onderscheiding Maken – 3)
De Bijbel Verstaan (Hoe Onderscheiding Maken – 2)
Hoe Ruik je een Rat
(Hoe Onderscheiding Maken – 1)

WatZal Uw Einde Zijn?
Arrogant, Wie, Ik?
Wat Wil Je Doen Met Genade?
Genade Bedekt Alles
Wat is Genade?
Controversieel Strjden (1)
Controversieel Strjden (2)
Controversieel Strjden (3)
Controversieel Strjden (4)
Controversieel Strjden (5)
Controversieel Strjden (6)
Controversieel Strjden (7)
Controversieel Strjden (8)
Wie is Verantwoordelijk?
Het Oude Kruis en het Nieuwe
Politiekers op de Preekstoel
GPS
Jezus Verloochenen
Vrijgezet
Een stap, twee stappen of twaalf stappen?
Voorspraak door de Geest
Een Goddelijke Kudde
Schapen en Schaapherders
Nederige Leiders
Dienende Leiders
Wie is God?
Ik Blijf Alleen Over
Heeft Iedere Gelovige Een Bediening?
Gesprekken met Satan
Lastige Vragen Stellen
Valse Hoop
Vastgelopen in Een Spoor
Zijn Genade is Nieuw Elke Morgen
Weer Een Jaartje Erbij
Kerstmis of Avondmaal?
Schapen Die Hun Herder Verslinden
Heeft God Zich Afgekeerd Van Israël?
Bid Voor de Vrede Van Jeruzalem
Zoveel Beter
Jodendom of Christus?
Herken de Wolf (1)
Herken de Wolf (2)
Herken de Wolf (3)
Herken de Wolf (4)
Vlucht van de Wolf
Liefde
Houden van  God’s Woord
Alle Wegen Leiden Naar Rome
Wie Kunnen we Vertrouwen?