Slechts Camouflage 

 

Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven..” (Mat. 7:15)

 

Het gebruik van camouflage door de militaire eenheden is een boeiende studie. Maar lang vooraleer land-, zee- en luchtmachten begonnen waren met het verbergen van hun mensen en hun uitrusting voor de vijand, waren dieren en insecten met kleuren en vormen zo door God ontworpen en geschapen dat ze onmogelijk of moeilijk waar te nemen waren. Jagers hebben geleerd van militairen en van de natuur en gebruiken nu dezelfde technieken om zich minder zichtbaar te maken voor hun prooi. 

 

Gedurende Wereldoorlog II waren grote delen van Burbank, Californië, zoals de enorme Lockheed-fabrieken die oorlogsvliegtuigen produceerde, alsook startbanen van wat nu Burbank Airport is, overdekt met beschilderde netten die de fabrieken en de luchthaven van uit de hoogte hetzelfde uitzicht gaven als dat van de voorsteden.

 

Camouflage wordt niet alleen gebruikt door de legers van deze wereld maar ook door de troepen van Satan om zijn agenten aan het zicht te onttrekken. In Hollywood zijn het filmsterren, maar ook gangsters en politiekers verschuilen zich hier achter schitterende kruisen om hun nek. De beste manier om de grootte van de misleiding te ontdekken is de afmeting van het kruis – hoe groter het kruis, hoe groter de misleider. Bovenop de symbolen die gebruikelijk zijn bij Christenen, gebruiken ze ook hun taal om hun ware aard te verbergen. Uitspraken zoals  “god zegene u” en “we bidden voor u” zijn deel van een uitgelezen list om de niets vermoedenden te doen geloven dat ze te vertrouwen zijn.

 

De agenten van Rome hebben hun soutanes, sandalen en kruisen gebruikt om hun verkeerde en bedrieglijke natuur te verbergen. De klerikale kraag is in Amerika de standaard camouflage geworden voor allerlei vormen van bedrog, New Agers en andere duistere werkers. Dit is zo erg geworden dat ik denk dat iedereen die een klerikale kraag draagt inderdaad een van de honden is waarvoor Paulus waarschuwt: “Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis! (Fil. 3:2). Miljoenen zijn gefopt door deze bedriegers omwille van de camouflage die ze dragen.

 

Deze manier van misleiden is niet nieuw: “Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken..”(2 Kor. 11:13-15).

 

Meer recentelijk door het lezen van een boek en door het luisteren naar verscheidene predikanten, ben ik me bewust geworden van een andere (ook niet nieuwe) vorm van geestelijke camouflage, en dat is het gebruik van de term “Sola Scriptura”. Net zoals het grote kruis en de klerikale kraag onmiddellijk een rood licht doen branden dat er iets niet klopt met de voorstelling, is het kwistig gebruik van de woorden “Sola Scriptura”  voor mij een waarschuwingsbord geworden dat de spreker of schrijver iets te verbergen heeft.

 

Sola Scriptura is een term die voortkomt uit de Reformatie en is het Latijn voor “alleen de Schrift”. We gebruiken de term om aan te duiden dat ons geloof en leerstelling uitsluitend gebaseerd is op de Schriften en niet op de tradities van mensen, buitenbijbelse documenten, “openbaringen” van mensen, filosofieën of ook maar iets anders buiten de 66 boeken van de Bijbel. 

 

Maar schrijvers en sprekers gebruiken steeds meer deze term om hun buitenbijbelse bronnen van hun ideeën te camoufleren. Een van de schrijvers gebruikt de term  “we baseren onze leerstelling alleen op de Schriften” een groot aantal keren in zijn boek. Steeds weer baseert hij zijn ideeën flagrant op alles behalve op de Bijbel. Soms flankeert hij zijn buitenbijbels onderricht tussen twee keer de term. Het is zo erg dat ik tijdens het lezen ontdekte dat wat er staat geschreven eigenlijk bedoeld is om onze aandacht te trekken naar die hoofdstukken van het boek waar hij het pijnlijkste vertrekt van de Schrift, en waar men dus het meest moet voor oppassen.  

 

Het jammerlijke eraan is dat herders en volwassen gelovigen die ik aanzie als zeer oordeelkundig en die het boek gelezen hebben, er geen probleem mee hebben. Dus de techniek werkt zo goed dat zelfs de meest opmerkzame en ervaren gelovigen er door gefopt worden.

 

Op een recente conferentie die ik heb bijgewoond gebruikten de sprekers om beurt de term “Sola Scriptura”. Niet alleen hielden ze ervan de term aan te halen maar ze leken er oprecht van overtuigd dat wat ze naar voor brachten gebaseerd was op de Schriften, daarbij heel openlijk verklarende dat andere sprekers zaken toevoegen aan de Bijbel.  Toch verwezen ze naar geen enkele bijbeltekst voor het eigenlijk onderwerp dat ze naar voor brachten op de conferentie. Ze vertrouwden integendeel op ervaringen, statistieken, de Kerkvaders en de Hervormers als basis voor hun leerstelling. Opnieuw leek het er op dat bijna alle 5000 aanwezigen er grondig van overtuigd waren dat de sprekers de waarheid spraken.

 

Betekent dit dat iedereen die deze term (of gelijkaardige termen) gebruikt vals is? Neen, niet noodwendig. Maar pas op als iemand een punt wil maken met een groot schitterend kruis. En pas ook op voor hen die iedereen willen overtuigen van hun orthodoxe leer. Als een schrijver of een predikant de waarheid spreekt over God’s Woord, zou dit heel vanzelfsprekend moeten zijn zodat er geen behoefte is aan veel protest. 

 

Een van de vele problemen bij het identificeren dat iemand onbijbelse bronnen gebruikt  is dat het onmogelijk is om een inwoner van Berea te zijn (Hand.17:11) – in die zin dat er niets is in de Bijbel waarmee het nieuwe idee kan vergeleken worden omdat de bron buiten de Bijbel te vinden is. Dit zou eigenlijk de basis moeten zijn om het nieuwe idee te verwerpen. Als het niet in de Bijbel wordt gevonden, hoe de auteur ervan ook maar het gebruik ervan verrechtvaardigt, dient het onmiddellijk te worden verworpen

 

En wees niet onder de indruk van het doctoraat van de predikant, van zijn geloofsbrieven, achtergrond en hoogwaardige “geestelijkheid”, en zeker niet van zijn verklaringen, voorspellingen en profetieën, bombastische gewichtigheden of aanstellerige zwakheid. De kwestie is simpel: “Is het in de Bijbel en is dit wat de Bijbel ons leert?”. Als de spreker beweert dat jij niet ziet wat hij ziet omdat je niet de speciale opleiding, ervaring en achtergrond hebt die hij heeft, weersta hem dan. Hij voegt zijn “speciaal inzicht “ toe aan de Bijbel. (Dit is een vorm van Gnosticisme.)

 

Sola Scriptura betekent eveneens dat de Schriften op zichzelf bestaan. Ja je hebt de Heilige Geest nodig om je naar de waarheid te leiden (Joh. 16:13), maar dat is het dan, en niets meer. Alles daarboven is misleiding – ongeacht hoe rood het gezicht van de spreker wordt wanneer hij volhoudt dat zijn leer fundamenteel is en Sola Scriptura.

 

Het antwoord op al de grootspraak en snoeverij is gemakkelijk en simpel: “Toon mij waar het geschreven staat in de Bijbel.”.

 

Return to Articles Page

Return to Home Page