Christus ons Paasfeest

 

De meeste Christenen weten waarschijnlijk wel dat Jezus ons Paaslam is en dat Hij Zichzelf heeft vervuld in het Paaslam. Toch vond ik geen volledige lijst van zaken die door de kruisiging waren vervuld toen ik er naar zocht. Daarom deze poging om een meer volledige lijst te maken:

Jezus wordt genoemd “het Lam van God”: “De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.” (Joh. 1:29)

·                     Het lam moest worden uitgekozen op de 10de van de maand Nissan (de eerste maand van het jaar). Dan moest het ook voor de 14de onderzocht worden om er zeker van te zijn dat het zonder gebrek was (Exo 12:3-5). Deut. 17:1: “Gij zult voor de Here, uw God, geen rund en geen stuk kleinvee slachten, waaraan een gebrek is, iets, dat niet deugt; want dat is een gruwel voor de Here, uw God.”. Jezus ging Jeruzalem binnen op de 10de van de maand Nissan, gezeten op een ezel. Hij werd ondervraagd, door dezelfde hogepriester die het lam onderzocht, tot op de 14de en toen werd Hij gekruisigd.

·                     Net zoals het Paaslam perfect en zonder gebreken moest zijn, werd Jezus perfect zonder zonde bevonden (Mat.26:59-60; Joh.19:4,6; 1Pet. 1:19).

·                     Ter voorbereiding van het paasfeest doorzochten de Joden hun huis op zoek naar zuurdesem (zuurdesem vertegenwoordigt zonde en onreinheid– Mat. 16:6-12, Luk. 12:1, 1Cor. 5:2-8) en verwijderden alle zuurdesem uit hun huis. In Mat. 21:1-13 ging Jezus Jeruzalem binnen en reinigde de Tempel. Dus op het ogenblik dat de Joden hun huis reinigden van zuurdesem, reinigde God Zijn huis van de zuurdesem (zonde).

·                     Het lam moest een jaar oud zijn opdat het nog jong zou zijn (Exo. 12:5). Jezus was 33 jaar oud – algemeen geacht in volle kracht te zijn.

·                       Het lam moest van het mannelijk geslacht zijn net zoals Jezus mannelijk was. (Exodus 12:5).

·                     Het Paaslam moest op de dag voor Pasen worden geslacht, in de namiddag van de 14de van de maand Nissan. Jezus hing aan het kruis en stierf op hetzelfde ogenblik waarop het Paaslam werd gedood in Jeruzalem. (Mat. 27:45-50).

·                     Net zoals het lam stierf in de plaats van de oudste zoon uit de familie, stierf Jezus in onze plaats.

·                     Het doden van het Paaslam bereidde de weg voor Israël om verlost te worden van de banden van Egypte. De Joden noemden Pasen “ het feest van de verlossing”(The Jewish Festivals door Hayyim Schauss). Jezus’ dood zette ook ons vrij van de banden van de zonde (Gal.3:13, Tit.2:13-14 etc).

·                     Het Paaslam moest geslacht worden in Jeruzalem maar buiten de stadspoorten. (Deut. 16:5-6). Christus werd gedood in Jeruzalem, maar buiten de stadspoorten. (Joh. 19:16-19, Heb. 13:10-13)

·                     De laatste woorden  van de hogepriester bij het oversnijden van de keel van het Paaslam was “het is volbracht” (The Seven Festivals of the Messiah door Eddie Chumney). “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. (Joh. 19:30). Dit betekent dat op het ogenblik dat de hogepriester deze woorden uitsprak (verwijzend naar het offer van het Paaslam), de Hogepriester Jezus dezelfde woorden uitsprak (verwijzend naar het offer van Zichzelf). 

·                     Geen enkel been van het Paaslam mocht gebroken worden (Exo. 12:46; Num. 9:12). Ondanks het gewelddadig trauma dat hij te verduren kreeg, en de gewoonte om de beenderen te breken van de gekruisigden, werd bij Christus geen enkel been gebroken (Joh. 19:31-36). In beide gevallen zou men aannemen dat de beenderen worden gebroken, maar in tegenstelling tot wat normaal was werden er geen beenderen gebroken van het Paaslam en van Jezus(Psalm 34:20).

·                     Het bloed van het Paaslam moest worden aangebracht op de houten deurposten en de bovendorpel  (Exo.12:7). Het bloed van Jezus is uitgestort op een houten kruis.

·                     Het Paaslam moest worden gebraden op een vuur(Exo. 12:9). Vuur is altijd een symbool geweest van God’s wraak. Jezus onderging God’s wraak op het kruis (Rom. 5:9).

·                     Net zoals het bloed op de deurposten de bewoners van het huis redde van God’s wraak (Exo. 12:13), zo ook red het bloed van Christus, uitgestort voor het leven van de zondaar, hem van God’s veroordeling (Rom. 5:9; 1Pet. 1:18-19).

·                     Het eten van het vlees (lichaam) van het Paaslam moest een altijddurende viering worden ter herinnering aan hun bevrijding (Exo. 12:14). Op dezelfde wijze is het eten van het lichaam van Jezus, gesymboliseerd door het brood, een eeuwigdurende herinnering aan onze verlossing  (Luk. 22:19; 1Cor. 11:24).

·                     De Israëlieten moesten binnen blijven in hun huizen en vertrouwen op de uitwerking van het bloed ter bescherming. We kunnen onze redding niet zelf bewerken. We dienen “onder het bloed” te blijven, vertrouwend op de redding door het bloed. Wie ook maar onder het bloed viel (zelfs een Egyptenaar), hij zou gered worden.  Het doet er niet toe wie we zijn of hoeveel we gezondigd hebben. Het enige waar God naar kijkt is het bloed, opdat zijn wraak aan mij voorbijgaat. Mocht een Israëliet het bloed niet aanbrengen, dan zou zelfs hij sterven. Dit betekent dat niet onze geestelijke en etnische afkomst ons redt, maar enkel en alleen het bloed van Christus. 

·                      De Here bepaalde dat de gehele vergadering van Israël het Paaslam zou slachten (Exo. 12:6). Op dezelfde wijze is de ganse wereld, iedereen die leeft, mede verantwoordelijk door de zonde voor de dood van Christus.

·                      Het lam moest in zijn geheel op Paasavond worden gegeten (Exo. 12:10). Jezus werd van het kruis afgenomen op dezelfde avond van zijn kruisiging en hing in tegenstelling tot de gewoonte niet de hele nacht aan het kruis. (Joh. 19:31-36).

Steeds opnieuw kunnen we ons verblijden over de eenheid van de Schriften en hoe Jezus het Oudtestamentische tot in de kleinste details vervulde. De Bijbel en het Evangelie zijn niet het werk van de menselijke geest maar uitstekend gepland en uitgevoerd door een alwetend en almachtig God.

 

Return to Articles Page

Return to Home Page