De Koningen en de Grote Hoer

Er zijn drie hoofdrolspelers op aarde gedurende de laatste dagen – Satan, de Antichrist en de Valse Profeet. Ook al verschijnen ze pas op het einde der tijden, de principes die ze vertegenwoordigen zijn altijd onder ons geweest. Satan gaat aan met zijn lafhartig werk sinds de Tuin Van Eden en er zijn er altijd geweest die opstaan tegen en de plaats willen innemen van Christus: “En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. (1Joh. 4:3). Zij die voorboden en uitvoerders zijn van de Antichrist zijn antichristenen (Let op hoofdletter en kleine letter). Er zijn ook vele personen geweest die de ultieme vervulling van de Antichrist hebben voorgeleefd - Antiochus Epiphanes, Nero en Hitler, om er enkele te noemen. Het feit dat zij niet de ultieme vervulling waren minimaliseert niet hun kwaad. Ze vertegenwoordigen een waarschuwing voor ons dat de ultieme vervulling van de Schriften in de vorm van een wereldheerser die de plaats van onze Here Jezus Christus wil innemen als de Koning der Koningen, zeker zal ingelost worden.
Hoewel vele Christenen weet hebben van de Duivel en de Antichrist, zijn ze minder op de hoogte over de derde persoon van de Duivelse drie-eenheid – de Valse Profeet.  Net zoals de Antichrist zijn voorboden heeft zo heeft ook de Valse profeet zijn voorboden en principes die zijn bestaan bevestigen. We lezen over de Valse Profeet in Openbaring 13:11-18. Hij bezet een centrale rol in het drama van de laatste dagen en wordt voorgesteld als het beest uit de aarde. 
De Valse Profeet heeft eigenschappen die de ultieme vervulling zijn van dezelfde principes die zich voordeden in elk van de voorboden:
 1. Hij is religieus (Joods in het Oud Testament, Christen in het Nieuw Testament). Hij heeft hoornen zoals een lam – een nabootsing van het Lam van God (Open. 13:11).  Hij doet mirakels alsof hij een ware profeet is. (Open. 13:13,14).
 2. Hij heeft een verbond met en steunt de politieke machten van de Antichrist (Open. 13:15-16).
 3. Hij vervolgt de ware gelovigen (Open.17:6).
Net zoals de Antichrist de plaats van Christus wil innemen, zo wil de Valse Profeet de profeten van God vervangen. Hier hebben we Satan die God wil overstijgen, de Antichrist die Christus wil vervangen en de Valse Profeet die de plaats van de ware dienaren van het Evangelie wil innemen. Maar er is nog een vierde figuur: De Grote Hoer – die de bruid, de Gemeente, wil verdringen. Ze wordt genoemd de “Moeder aller Hoeren”. De Bijbel beschuldigt nergens de wereld of de heidenen voor het plegen van geestelijk overspel, maar in het  Oud Testament wordt Israël beschuldigd van overspel wanneer zij verzaakt aan de Here en een onwettige relatie aangaat met afgoden (Eze. 16, 23; Hosea 1:1- 14:9 etc.).
In het Nieuw Testament is de Gemeente, de Bruid, verloofd met haar Bruidegom, de Here Jezus. Maar zij wordt ook gewaarschuwd tegen overspel: “Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. (Jac. 4:4). De geestelijke hoeren belijden te behoren tot het volk van God, maar hebben hun ware Bruidegom Christus begeven, en hebben een overspelige relatie aangegaan met de Duivel en de wereld, en hebben alzo God tot hun vijand gemaakt.
Een alliantie met de hedendaagse politieke machten stemt overeen met de lage vervullingen van de Valse Profeet en de overspelige vrouw. Deze alliantie geeft de politieke elite macht over het volk dat normaal gesproken zich niet onderwerpt aan een snode potentaat. In ruil ontvangt de Valse Profeet erkenning, roem, geld en invloed. Hier zijn enkele van de vele voorbeelden:
 1. Bileam ging een onwettige relatie aan met Balak, de koning van Moab, en leidde voor geld Israël in een fysieke en geestelijk overspel.  (Het is ook betekenisvol dat de natie Moab werd geboren uit een onwettige/incestueuze relatie).
 2. Israël verwierp de Here en Zijn profeet Samuël en keerde zich tot een politiek systeem van koningen voor hun antwoorden, bescherming en hulp (1Sam. 8:7).
 3. Salomon huwde een heidense vrouw die zijn relatie met de Here ondermijnde en hem verleidde tot het aanbidden van afgoden.
 4. Achab, koning van Israël, huwde Izebel, een heidense vrouw en kwam alzo in een verboden relatie. Izebel gebruikte deze relatie om Israël tot afgoderij te brengen en vervolgde en doodde de ware profeten door de geest van de Valse Profeet. 
 5. Menige keren werd Israël verleid om een onheilige relatie aan te gaan met heidense naties om militaire overwinningen te behalen. (Jes. 30:1-7; 31:1; Eze. 17:15; Hosea 11:5 etc.). Het is dezelfde geest van overspel waardoor ze de Here verzaakten en hun vertrouwen stelden in het vlees, ondanks dat de Here hen zei: “Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt.” (Jer 17:5).
Toen Jezus op aarde zijn bediening begon waren de Sadduceeën een onheilige alliantie aangegaan met Rome. Ze kregen zeggenschap in het uitoefenen van hun religie en beheer over de Tempel, geld en invloed. Als tegenprestatie dienden zij Israël onderworpen te houden aan de Romeinse overheden.  De Hogepriesters en dienaars van de Tempel waren politieke door Rome benoemde ambtenaren van de partij van de Sadduceeën. Het was deze overspelige relatie en politieke dienstbaarheid wat de directe aanleiding was tot de kruisiging van onze Here. (Joh. 11:49-50).
Ik vertrouw er op dat je nu kan zien dat de valse profeten van het Oude Testament altijd God’s volk verleidde tot een overspelige relatie met valse goden, daardoor God’s wraak oproepend wat uiteindelijk leidde tot hun gevangenschap: “En de volken zullen weten, dat het huis Israëls om zijn ongerechtigheid in ballingschap is gegaan; omdat zij Mij ontrouw geworden waren, had Ik mijn aangezicht voor hen verborgen en hen overgegeven in de macht van hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen. (Eze. 39:23). De Here is een jaloerse echtgenoot en eist dat zijn Bruid trouw blijft alleen aan Hem.
De eerste 3 eeuwen werd de Gemeente vervolgd door Rome en dus was er weinig kans dat zij een relatie aanging buiten de Here om. Maar in 300 AD veranderde alles. Constantijn werd keizer en verenigde kerk en staat. Constantijn was zelf de voorzitter van het concilie van Nicea, en installeerde de leerstelling voor de georganiseerde kerk voor de volgende 2000 jaar. Niet alleen zat de keizer het concilie voor maar hij had een krachtige invloed over de finale doctrine wat uit Nicea voortkwam. De overspelige relatie tussen kerk en de Romeinse staat is bediscussieerbaar het ergste wat de gemeente ooit is overkomen, maar het is nog steeds bij ons vandaag, met zijn gevolgen. De relatie was dikwijls stormachtig en soms was de staat de dominante partij en soms de kerk. Het was net zoals in elk vleselijk huwelijk waar een voortdurende strijd woedt tussen beide partners voor de overheersing, controle en macht. Ondanks deze moeilijkheden hebben beide partners door hun relatie enorme politieke en financiële macht verworven en het huwelijk bracht vele onwettelijke kinderen voort in de vorm van valse kerken, denominaties en leden. Net zoals in het Oude Testament heeft de gemeente haar Bruidegom verzaakt om in deze overspelige relatie te raken.
De Hervormers waren ook niet in staat afstand te nemen van hun hoererij met de overheid, en allen zochten ze wereldse heersers voor bescherming, geld en juridische systemen om de ware gelovigen te vervolgen en te martelen. Dit was zo in gans Europa en vond zijn hoogtepunt in Calvijn’s Genčve waar de verbintenis tussen kerk en staat tot in het extreme werd gebracht, zodat de kerk het wapen werd van de staat en de staat het wapen van de kerk. Dit patroon werd overal toegepast waar de Hervorming plaatsvond. In Arminius’ Amsterdam bijvoorbeeld werden alle oudsten van de kerk benoemd door de overheid en in de meeste Europese landen verzamelde de overheid de tienden in naam van de kerk (een herhaling van de Tempeltaks ingesteld door de Romeinen).
Op bijna hetzelfde ogenblik werd er een nog lager punt bereikt toen de overspeler in serie, koning Hendrik VIII, zichzelf benoemde tot “Opperste Hoofd van de Kerk van Engeland”. Hij deed dat omdat de Paus zijn eerste huwelijk niet wou ontbinden. Het is interessant te zien hoe dit fysiek overspel weerspiegelde met wat de kerk bezig was reeds 1200 jaar lang (zie je hier een patroon?). 800 jaar later is de Monarch van het Verenigd Koninkrijk nog steeds wereldwijd het hoofd van de Anglicaanse Kerk, inbegrepen de Episcopale Kerk in de USA. Hier stelt de “Opperste Heer” hooggeplaatste leden formeel aan op advies van de Eerste Minister van het Verenigd Koninkrijk. Je ziet dat Christus hier geen zeggenschap heeft in de leiding van de kerk. Hij is niet langer de Bruidegom noch het Hoofd – de overheid is het. En net als bij Constantijn, de Roomse Kerk en  Genčve, bekrachtigen en bevestigen de kerk en de staat elkaar, en valse profeten vergemakkelijken de hoererij.
De grote waarheid in al deze voorbeelden is dat de kerk kijkt naar haar onwettige minnaar, de overheid, in plaats van naar haar ware Echtgenoot voor hulp, ondersteuning, bescherming en zegen. In ruil ondersteunt, bevestigt en bekrachtigt zij de staat. Ze verzaakt aldus aan haar Echtgenoot en komt in een overspelige relatie met de wereld (Net zoals in het Oud Testament werd dit overspel vergemakkelijkt, aangemoedigd en gepromoot door de valse leiders, die de ware profeten zouden vervolgen en doden die waarschuwden tegen de ontrouw).
Geen wonder dat de Here Jezus haar beschrijft als: “het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.” (Open.17:5). Noteer dat ze niet de enige is maar de moeder van de hoererij. Protestanten verwijzen hierbij traditioneel naar de Roomse Katholieke kerk, en hoewel het Katholicisme de ultieme incarnatie (en moeder) van het kwaad is, zijn alle kerken en denominaties die het Hoofd hebben verzaakt en in een alliantie met wereldse heersers geraken evenzeer haar dochters en hoereren in hun eigen recht (Open. 17:5). Herinner je dat het contract tussen een hoer en haar klant erin bestaat dat de klant haar geld en bescherming geeft in ruil voor haar diensten – wat de relatie weergeeft tussen kerk en staat.
Bemerk hoe de hoer uit Openbaring net hetzelfde doet wat de valse kerk de voorbij 2000 jaar heeft gedaan:
 1. De koningen der aarde bedrijven ontucht met haar (Open. 17:2).
 2. Ze troont op de Antichrist en wordt door hem gedragen (Open. 17:3, 7).
 3. Ze is rijk en leeft weelderig (Open. 17:4)
 4. Ze martelt de ware gelovigen van Jezus (Open. 17:6).
 5. Ze overheerst vele volkeren (Open.17:1, 15).
 6. Dit brengt ons bij de USA in 2017. Vele Christenen en kerken knopen opnieuw een relatie aan tussen kerk en staat. De staat heeft de stemmen van de kerk nodig en de kerk benodigd de bescherming, legitimiteit en achting die voortkomt uit deze relatie. Dit zijn evenwel zaken die alleen het Hoofd van de ware gemeente kan voorzien. Alleen Christus kan bescherming, legitimiteit en eer brengen aan Zijn Bruid. Maar omdat Hij Zijn terugkomst uitstelt  (Luk. 12:45), keert zij zich af van Hem naar een ander toe. Op het moment dat de gelovige en de kerk naar de staat kijkt om te voorzien wat alleen Christus kan, begaan ze overspel  en verzaken aan het enige ware Hoofd van de Kerk. (Trouw aan het patroon wordt de kerk aangemoedigd tot overspel door valse profeten die zich voordoen als ware leiders van de kerk).
We werden misleid om te geloven dat de overheid ons wil helpen, ons beschermen, zullen toezien op het moreel in de samenleving en een omgeving zullen scheppen waarin de gemeente kan groeien en bloeien.  Dit is precies de situatie van de relatie in de USA sinds 250 jaar, en sinds 450 jaar in het VK en Europa, en wat heeft het voortgebracht? De kerk gaat geestelijk en numeriek achteruit aan een ongezien tempo en was nooit zo laag gevallen, terwijl immoraliteit in de samenleving (en de kerk) nooit zo hoog was. 250 jaar van overspel heeft nies anders voortgebracht dan onwettige kinderen en valse kerken en erediensten. Toch geloven velen dat de huidige Amerikaanse regering de redder van de kerk is en dat ze de kerk van Amerika zal redden (en zelfs de wereld). Dit is niet gebeurd in het verleden en zal ook niet gebeuren in de toekomst. Wanneer gaan we leren dat het steeds herhalen van fouten niet zal leiden tot andere resultaten en er maar één Eén is die kan redden, beschermen en legitieme nakomelingen kan voortbrengen.
De enige plaats en tijd waar de ware gemeente heeft gebloeid was en is zonder meer daar waar de staat vijandig staat tegenover de gemeente. Dit komt niet door het bestaan in een onvriendelijke omgeving, maar omdat in zo’n omgeving de gemeente leert om alleen naar haar Bruidegom te kijken voor al haar noden, en Hij haar daarom zegent met ware kinderen en geestelijke gaven.
Let er wel op dat ik niet pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid. We dienen de overheid te gehoorzamen voor zover haar wetten God’s inzettingen niet tegenspreken (Rom. 13; 1Pet 2:17; Hand. 5:29 etc.). Daarom moeten we onze burgerplichten nakomen (Mat. 5;41; 1Pet 2:13-17), inclusief gaan stemmen (tenzij ons geweten dit belemmert). We moeten bidden voor onze regering (1Tim. 2:1-2; Jer. 27:7 etc.) en onze belastingen betalen (Luk. 12:24,25; Mat. 17:27).
De vele “profetieën”, publieke gebeden en toespraken door gemeenteleiders als steun aan Trump of enig andere regering ongeacht welke partij ook, heeft vele Christenen aangezet om eerder te vertrouwen op man en staat dan op de Here. Ze hebben net dat gedaan wat de Valse profeet zal doen op het einde der tijden: “…En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden(Open.13:12). Elke profeet uit het  Oude Testament die voor het volk van Israël een struikelblok legde en hen verleidde tot overspel werd streng veroordeeld, en evenzo zal de Valse Profeet en iedereen die zijn voorbeeld volgt vervloekt worden.
A propos, een “pro-Israël”-politieker zijn lijkt de lakmoestest te worden om de juiste van de verkeerde te scheiden.  In deze gang van zaken hebben we vergeten dat de Antichrist ook aanvankelijk pro-Israël zal zijn en een vredesakkoord zal tekenen met haar!
Het is het vermelden waard dat dezelfde geest van de Oud-Testamentische Izebel opnieuw opduikt in Openbaring 2:18 en dat “ gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.” (Open. 2:20). Net zoals het Oud-Testamentische type een verschrikkelijke en schandelijke dood sterft mat haar minnaar de koning, zo ook zal het Nieuw-Testamentische antitype een vreselijke, eeuwige dood sterven met haar minnaars. Nog belangrijker is de waarschuwing dat de Here ook diegenen zal doden die geboren zijn uit deze onwettelijke relatie.(Open. 2:23).
Alhoewel Nebucadnezar door God werd geschapen voor een specifiek doel, wilden de drie Israëlieten niet buigen voor zijn beeld. Mogen er vandaag anderen zijn die willen belijden: “Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.. (Dan. 3:17-18).
Beste vriend, mocht je via Facebook of Twitter Trump je steun hebben betuigd of gepredikt t.v.v. Trump (of enig ander politieker), en gehoopt op zijn bescherming van de gemeente en zijn waarden, dan heb je overspel gepleegd tegen de Bruidegom en zal je veroordeeld worden samen met de Moeder aller Hoeren, tenzij je berouw toont.
De stem uit de hemel roept nu reeds: “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen..” (Open. 18:4).
Och, verdroegt gij een weinig onverstand van mij! Maar dat doet gij ook. Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.!” (2Kor. 11:1-4).        
     
Anton Bosch      

 

Return to Articles Page

Return to Home Page