Aan te Raden Lectuur

Tijdens mijn bezoek aan Zuid-Afrika had ik het voorrecht om een ochtend door te brengen samen met mijn vriend  en leraar Professor Arthur Song. In de loop van ons gesprek vroeg hij of ik het boek van Charles Chiniquy “Fifty Years in the Church of Rome” had gelezen. Neen, en ik begrijp nog steeds niet waarom. Dit boek had deel moeten uitmaken van mijn jonge geestelijke opvoeding, maar om een of andere eigenaardige reden had ik er zelfs nooit van gehoord. Van blinde spots gesproken.

Ik heb het boek binnen het uur binnengehaald van het internet en begon er in te lezen. Ik werd er zodanig door gezegend dat ik iets ervan met jou wil delen. En ik wil elke Christen aanraden om dit boek te lezen.  Elke gelovige zou moeten worden blootgesteld aan de krachtige lessen uit dit boek. Het staat gratis te lezen op het internet of kan binnengehaald worden als pdf-document via een zoekopdracht.  

Chiniquy groeide op in de kerk van Rome in de 19de eeuw en bereidde zich voor en werd priester op jonge leeftijd. Op zijn vijftigste liet hij uiteindelijk de waarheid binnen in zijn gehersenspoelde geest en werd hij uit de Roomse kerk gebannen. De rest van zijn leven heeft hij duizenden uit de duisternis geplukt en hen gebracht naar de wonderbaarlijke vrijheid die gevonden wordt in  Christus.

De stijl van zijn schrijven is door de ouderdom een beetje een uitdaging, maar dat weegt niet op tegen de opvrolijking van een krachtig verhaal over  God’s genade en goedheid. Er zijn enkele gedeeltes die men kan overslagen, zoals de citaten van verscheidene brieven. Hoofdstukken 59-61 kunnen ook worden overgeslagen en op het einde worden gelezen omdat ze de voortgang van het verhaal verstoren. Deze hoofdstukken hebben betrekking op de relatie van de schrijver met Abraham Lincoln en zouden naar mijn mening beter een addendum moeten geweest zijn. Mocht het gebeuren, weet dan dat dit geen kort verhaal is – 474 bladzijden ononderbroken lectuur die tot nadenken stemt.

Chiniquy opende mijn ogen voor verscheidene dingen in de kerk van Rome die ik niet goed begreep, zoals: -De corruptie van onschuldige zielen door de biecht

Ik ben wel bewust dat sommigen zullen zeggen dat de zaken in Rome veranderd zijn in de 150 jaren nadat het boek is geschreven. Het is een feit dat er enkele cosmetische veranderingen hebben plaats gevonden maar er bestaat weinig twijfel dat de onderliggende leerstellingen, praktijken en principes hetzelfde zijn gebleven.  Een van de zaken waar het boek me heeft geholpen om Rome te begrijpen zijn de hedendaagse seksuele schandalen. Eens dat je het boek hebt gelezen zul je begrijpen dat de openbaringen van de voorbije decennia het gordijn opzij hebben geschoven van een probleem dat zijn wortels heeft in eeuwenlange zonden en het direct resultaat is van de goddeloosheid  van de biecht en het celibaat. Het enige verschil is dat mensen in deze moderne tijden er openlijk willen over spreken. Het lijkt alsof de frequentie van het misbruik, de manipulatie van de slachtoffers en de wijze waarop de oversten weigeren de slachtoffers te aanhoren en de overtreders te tuchtigen, honderden jaren onveranderd zijn gebleven. De onbegrijpelijke mentale en geestelijke angst van de slachtoffers blijven eveneens onveranderd. 

Oppervlakkig gezien lijkt het boek enkel te gaan over Rome, en dat is genoeg reden voor elke Christen om het boek te lezen. Maar het gaat meer dan alleen over Rome. Het boek gaat over elke kerk en denominatie wat zichzelf opstelt tussen het geweten van de gelovige en de Here, en over elke keer wanneer een organisatie zijn eigen onderwijs, leerstellingen en tradities boven de Bijbel plaatst.

Ik ben nooit een Katholiek geweest, toch had ik gelijkaardige ervaringen in evangelische denominaties. Zelfs in sommige Evangelische kerken overstijgt de autoriteit van de kerk deze van de Schriften. Zij die hun leiders in vraag stellen worden vervolgd en leiders overstijgen de positie van Christus in het leven van de gelovige door onbetwiste gehoorzaamheid te eisen, zelfs tegen de Schriften en het geweten in.  Verscheidene keren moest ik ophouden met lezen omdat de ervaringen van Chiniquy zo dicht die van mij benaderden, en zijn relaas brachten mijn ervaringen levendig terug. Het niveau en de diepte van zijn ervaringen wogen veel zwaarder dan de mijne maar het resultaat en de gevolgen waren hetzelfde. Ik meld dit niet om de aandacht op mezelf te trekken maar om jou er aan te herinneren dat deze dingen niet enkel binnen het Katholicisme gebeuren maar eveneens in Protestantse, Evangelische en Pinksterkerken.

Daarom dient elke gelovige dit boek reeds vroeg in hun wandel met Christus te lezen, als waarschuwing voor de vele als schaapherders gemaskerde wolven en de vele giftige en verkeerde  kerken en denominaties. Het boek wil gelovigen aanmoedigen voor de waarheid uit te komen, te vertrouwen op de Schriften boven de leerstellingen van mensen en om de stem van de ware Herder te herkennen boven het misbaar van charlatans. Het boek wil ook diegenen die in de waarheid willen blijven voorbereiden op de realiteit dat ze niet als helden zullen worden aanzien maar dat ze zullen worden belasterd, belogen en uiteindelijk worden geschuwd. Chiniquy’s ervoer ontelbare pogingen om hem te doden. Vele anderen zullen niet gedood worden maar hun reputatie, bedieningen en relaties zullen worden vernietigd om het kwaad van het systeem wat ze tegenstaan toe te dekken  

De derde reden om dit boek te lezen is om gesterkt te worden door de moed van Chiniquy en de getrouwheid van de Here. Soms moeten Christenen sterven voor het geloof maar soms stuurt Hij krachtige bevrijding en verweer.  Dit was hier het geval. Keer op keer verdedigde de Here krachtig het getuigenis van Zijn heilige en bevrijdde hem op wonderlijke wijze uit de hand van de vijand. Dat is een aanmoediging voor iedereen die lijdt aan vervolging en smart voor de zaak van de Here.

De vierde reden om het boek te lezen is de openbaring van de kracht van God’s Woord. De auteur had het voorrecht om de Bijbel als kind te lezen en op wonderbaarlijke wijze konden ondanks decades van indoctrinatie geen enkel woord worden gewist dat in zijn jong hart en geest werd geschreven. God’s Woord is krachtig en het brengt vrucht voort ondanks de ergste inspanningen van mensen om het te vernietigen. Dit getuigenis is een duidelijk voorbeeld van  Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zend. (Jes. 55:11).

De finale reden om het boek te lezen is om te leren van Chiniquy’s houding tegenover zijn verkeerde leiders. Ondanks hun overtreding en zonde bleef hij altijd respectvol en nederig terwijl hij standvastig in de waarheid stond. Inderdaad zeldzame kwaliteiten.

“…..en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen deze niet overweldigen.” (Mat. 16:18).       

Anton Bosch      

 

Return to Articles Page

Return to Home Page