Twee Koninkrijken - 2

In een vorig artikel zagen we dat het Koninkrijk van God en de koninkrijken van de wereld totaal verschillende entiteiten zijn en dat het koninkrijk van God geen verbeterde of bekeerde versie is van de koninkrijken van de wereld.   Gods Koninkrijk is totaal en radicaal anders en de twee koninkrijken zitten op een verschillend spoor en zullen nooit vermengen. Gods Koninkrijk is bestemd voor de eeuwigheid terwijl de koninkrijken van de wereld vernietigd zullen worden.

Een koninkrijk moet per definitie een koning hebben. De heerser van de wereld en zijn koninkrijken is Satan (Joh. 12:31, 14:30; 2 Kor. 4:4).  Iedereen die er aan wil deelnemen en de koninkrijken van de wereld wil bouwen, buigt zich uiteindelijk voor de autoriteit van Satan, of ze dat nu herkennen of niet. Wanneer iemand een inwoner wordt van een land, hetzij door geboorte of door naturalisatie (adoptie), moet hij zich onderwerpen aan de autoriteit van de overheid van dat land. Je kan geen inwoner worden zonder onderwerping aan de wetten van het land. Dus Christenen die zich actief inzetten in wereldse koninkrijken moeten trouw zweren aan de autoriteit van deze koninkrijken, en de heerschappij van de heersers van deze koninkrijken aanvaarden, inbegrepen de onzichtbare krachten achter deze overheden.

De Koning van Gods Koninkrijk is Jezus (Open. 19:16). Dat ligt nogal voor de hand, en wat ook zo voor de hand ligt is dat de leden van Zijn Koninkrijk zich aan Hem onderwerpen als de Soevereine Vorst. Maar het lijkt er op dat vele mensen die beweren deel te hebben aan het Koninkrijk van God zich tijdens hun leven niet onderwerpen aan de Heerschappij van Jezus en God. Velen zijn hun eigen koning en aanbidden en onderwerpen zich meer aan zichzelf en hun lusten dan aan de Here. Zulke mensen zijn niet veel beter dan de ongeredden die openlijk in rebellie leven met de Koning.

Eén van Jezus’ titels is “Here”. Hij is de Here Jezus Christus. Here betekent Hij is de meester en eigenaar. Hij heeft het volle gezag over Zijn inwoners. Here betekent niet dat hij een raadgever is wiens raad kan opgevolgd of genegeerd worden naar eigen wil, zoals zovelen doen. Here betekent dat Hij absolute, volledige en finale zeggenschap heeft in de levens van Zijn onderdanen. En dit is net het probleem. Velen willen de privileges van het Koninkrijk, maar zonder onderwerping aan de autoriteit van de Koning, en velen refereren naar Hem als Jezus en weigeren Hem Here te noemen.

De man die recent was opgepakt voor een mislukte aanslag met een bomauto op Times Square in New York City is een Amerikaan. Het ligt in de verwachting dat vijanden van een land willen vechten tegen dit land, maar wanneer inwoners zich tegen het land keren dat hem geadopteerd heeft, is het de grootste vorm van ontrouw. We noemen dat hoogverraad en in vele landen wordt hoogverraad gestraft met de dood.

Toch vinden we het niet vreemd als Christenen ontrouw zijn en zelfs het Koninkrijk ondermijnen waarvan ze beweren er deel aan te hebben. Sommigen gedragen zich hierbij als een sluipschutter op de individuen van het Koninkrijk, anderen vallen de fundamenten van het geloof aan door het verkondigen van ketterij, propaganda en leugens van de vijand.  Sommigen vallen het Koninkrijk openlijk en opvallend aan. Maar meer gemeen zijn de “onkruiden” die in het geheim de fundamenten opeten net zoals termieten. Dit zijn de onkruiden die geplant zijn en als agenten gezonden zijn door de vijand (Mat.13:25) in een poging het Koninkrijk van binnenuit te vernietigen.

Laat me het heel duidelijk stellen. Een inwoner van het Koninkrijk van God zijn betekent absolute, totale en onvoorwaardelijke trouw aan de Koning en het Koninkrijk. Kies vandaag wie je wil dienen.

Om een inwoner van een land te worden moet men er geboren worden of moet men er genaturaliseerd worden. Dus omdat ik in Zuid-Afrika geboren ben, werd ik automatisch een Zuid-Afrikaan. Ook zo, wanneer we in de wereld geboren worden, worden we een bewoner van de wereld en zijn koninkrijken en zijn, bij verstek, onderworpen aan de god van deze wereld. Je kan niet als Christen geboren worden, hoe religieus en geestelijk je ouders ook mogen zijn. Dus niemand komt ter wereld als een inwoner van Gods Koninkrijk.

De enige manier om een inwoner van Gods Koninkrijk te worden is door wedergeboorte. Er is geen andere manier. Je kan Gods Koninkrijk niet binnensluipen en hopen dat je mettertijd automatisch een inwoner wordt. Velen leren de taal, de cultuur en de tradities van het koninkrijk en hopen ooit er bij te horen, maar ze zullen nooit inwoners worden, hoe hard ze ook proberen te doen alsof. Het onkruid is haast niet te onderscheiden van het koren. De enige manier om een inwoner te worden is door geboren te worden in Gods Koninkrijk(Gal.6:15).

Eigenlijk, zonder wedergeboorte kan men zelfs het Koninkrijk niet zien. Jezus zei: “tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.” (Joh. 3:3). Niet alleen zal de niet wedergeborene het koninkrijk niet binnengaan, maar hij zal het ook niet kunnen zien. Het Koninkrijk van God is geestelijk en in de harten van Zijn volk, en het kan enkel gezien worden door hen die wedergeboren zijn. (1Kor. 2:14). Wat zegt dat over de velen die het koninkrijk enkel kunnen zien in termen van een tastbaar politiek en aards koninkrijk? 

Een van de dingen die gebeuren als we in Gods Koninkrijk geboren worden is dat Zijn wetten die erg verschillen van de wereldse wetten, op ons hart zijn geschreven (Jer. 31:33). Dit geeft ons kennis door Zijn Geest hoe ons te gedragen en te handelen in Gods Koninkrijk. Velen proberen “Koninkrijkgedrag” aan te leren en slagen er enige tijd in te handelen als een inwoner. Maar omdat het aangeleerd gedrag is en niet uit een nieuw hart voortkomt, komt snel hun ware natuur tevoorschijn en de misleiding wordt duidelijk voor hen die ware inwoners zijn.   

Het koninkrijk kan niet tot stand worden gebracht door politieke of menselijke middelen omdat mensen enkel deel van het koninkrijk kunnen krijgen door wedergeboorte. Dus elke poging om Gods Koninkrijk hier op aarde te bewerken met andere middelen dan door het verkondigen van het Evangelie, is tijdverspilling. Pogingen om Zijn Koninkrijk te bewerken door politiek, cultuur, wetgeving, indoctrinatie, gedragsvoorschriften enz. kunnen enkel een vals koninkrijk bewerken, die lijkt op het ware maar het niet is. In feite is zo’n pseudokoninkrijk evenzeer het terrein van de vijand als elk ander anti-Christelijk koninkrijk.

Het is jammer dat zoveel Christenen hun tijd verspillen om door menselijke inspanningen te doen wat alleen God kan doen door Zijn Geest. Daarom ook leert Jezus ons om de Vader te vragen dat Zijn Koninkrijk moge komen.(Mat. 6:10). Ja, Hij kan ons gebruiken, maar alleen Hij kan mensen doen wedergeboren worden en daarmee Zijn Koninkrijk vestigen, één veranderd leven tegelijk.

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. ” (Joh. 1:12-13).

  (Wordt vervolgd)