Christelijke Natie?

Onlangs schreef ik dat de term “Christelijke natie” een contradictio in terminis is en dat je evenmin een “Christelijke natie” kan hebben als een “Christelijke wereld”. Sinds het artikel van twee weken geleden is het onderwerp ‘Amerika als Christelijke natie’ een heet onderwerp geworden door de verklaring van een populair Amerikaans politicus.  

  

De voorbije twintig eeuwen hebben verschillende landen beweerd een “Christelijke Natie” te zijn. Het ganse Romeinse Rijk werd “Christen” in 312AD, Frankrijk werd een “Christelijke natie” in 466AD en technisch gezien is Engeland er een heden ten dage, gezien de monarch zowel hoofd van de “kerk” als hoofd van de staat is. Duitsland was een “Christelijke natie” toen het Nazisme de kop opstak. Zweden en Denemarken werden “Christelijke naties” respectievelijk in de 11de en de12de eeuw. Z-Afrika maakte dezelfde bewering tot het in1994 de overstap maakte van “Christelijk” naar Seculair/Communistisch.  Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele naties die de voorbije 2000 jaar beweerden “Christelijk” te zijn.

Alhoewel ze beweerden “Christelijk” te zijn waren deze naties niet rechtvaardiger dan deze die dat niet beweerden. Sommigen, zoals de zendelingen uit Engeland, hebben de wereld zegen gebracht met grote werken door het evangelie over de wereld te verspreiden. Maar maakte het “Christendom”hen tot goddelijke en rechtvaardige maatschappijen?  Neen. Engeland, op het hoogtepunt van hun  “Christendom”, vermoordde tienduizenden (Boer) onschuldige vrouwen en kinderen in concentratiekampen in Z-Afrika. Duitsland maakte Hitler groot; en het samengaan van kerk en staat onder Constantijn bracht de Roomse Kerk voort. Bij het onderzoeken van deze naties die beweren “Christelijk” te zijn zien we dus dat geen enkele van deze, als natie, een voorbeeld zijn van de essentie van het Christendom.

Elke natie kan beweren “Christelijk” te zijn net zoals elke persoon dezelfde bewering kan maken. Maar beweren een Christen te zijn maakt niemand tot Christen. Het woord “Christen” betekent een volgeling van Christus. De naam werd het eerst gebruikt in Antiochië: “en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden” (Hand. 11:26).  Een Christen is dus een discipel – iemand die Christus volgt. Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van hen die beweren Christen te zijn Christus niet volgen. En hetzelfde kan worden gezegd van die naties die dezelfde titel opplakken.

Een individu of een natie is Christelijk als zij een relatie heeft met Jezus Christus. Als zo’n relatie bestaat dient het te worden onderkent door de beide partijen van die relatie. Je kan beweren een relatie te hebben met de Koningin van Engeland en veel van haar afweten, maar onderkent zij deze relatie? Op dezelfde manier waarschuwt Jezus dat er velen zullen komen die beweren een speciale relatie met Hem te hebben: “Niet eenieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der Hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is;. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen:Here,Here, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam boze geesten uitgedreven en in Uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” (Mat.7:21-23).

Jezus spreekt over hen die Hij nooit heeft gekend ondanks hun claim op Zijn naam. In Openbaring 3:5 spreekt Jezus over wiens naam Hij zal belijden voor Zijn Vader en Zijn engelen. Zo ook kan een natie beweren Christelijk te zijn, maar de vraag is of God die claim zal erkennen. De Bijbel heeft het over zo’n relatie enkel met betrekking tot twee groepen: Israël en de Gemeente. Geen enkele andere natie wordt vermeld als hebbende een speciale afspraak met God. Vele naties worden vermeld in verband met de laatste dagen (niet in goede zin) maar het meest verbazende is dat Amerika, de machtigste natie, niet eens wordt vermeld. Zou God het niet vermeld hebben mocht Hij een speciaal plan hebben met Amerika, of eender welk ander land?

Ten tweede zei Jezus dat het bewijs van die relatie, of het gebrek daar aan, duidelijk wordt in gedrag (“gij werkers der wetteloosheid”). Zo ook kunnen we aan de vruchten van iemand’s leven zien of zijn bewering dat hij Christen is waar is of niet.  (God is de ultieme rechter maar er wordt ons geleerd het verschil te zien – Mat. 7:20). Zo ook dient een natie die beweert Christelijk te zijn het bewijs te leveren door haar werken. Vooroorlogs Duitsland (WO II) werd Christelijk genoemd omdat de grote meerderheid van haar inwoners Christenen waren, maar wat heeft het voortgebracht?  Wat waren de vruchten? Twee wereldoorlogen waarbij in één enkele generatie miljoenen werden gedood en hele bevolkingsgroepen werden uitgeroeid, zijn niet de vruchten die op een goede boom wijzen. Kijk naar de vruchten van elk land die  dezelfde aanspraak maken, en oordeel objectief.

Wat zegt de Bijbel over de verschillende naties van de wereld? 1Johannes 5:19 zegt dat:  “ de gehele wereld in het boze ligt”. Het Griekse woord voor “wereld” hier is kosmos  wat betekent de wereld, zijn mensen, overheden, systemen, rijkdommen en alles wat daar in is. Merk ook op dat het woord “gehele” betekent alles, totaal, compleet – niets en geen enkele natie uitgezonderd. Veel mensen denken dat dit de staat was waarin de wereld zich bevond vóór het kruis. Maar Johannes maakte deze verklaring ná het Kruis en hij plaatste elke natie (samen met andere zaken) vierkant onder de controle van de Duivel, en niet onder God.  

Openbaring 5:9 spreekt over hen die gered zijn uit elke natie maar de Bijbel spreekt nooit over een geredde Natie.

In Daniël hoofdstuk 2 toont God aan Nebukadnessar een droom en de interpretatie van die droom. Daniël legt, op bovennatuurlijke wijze, gedetailleerd aan hem uit dat die droom alle grote koninkrijken toont die na het Babylonische Rijk zullen komen, tot aan het einde der tijden. Elk van deze koninkrijken, behalve het laatste, zijn gekomen en gegaan, exact zoals voorspeld.  Uiteindelijk: “Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan,en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.” (Daniël 2:44).

Openbaring 19 zegt hoe dit zal gebeuren: Jezus zal terugkomen en alle koningen van de aarde en hun legers verslaan, om vervolgens Zijn Koninkrijk te vestigen.  Geen enkel aards koninkrijk wordt gespaard, wat wil zeggen dat geen enkel ervan aan Christus behoord. Hij gebruikt er geen enkele van om als basis te dienen voor de bouw van Zijn Koninkrijk. Er zal dus geen Christelijke natie zijn bij Zijn terugkeer – wat nu elke dag kan plaats vinden.