Verwerf Inzicht

Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.” (Spreuken 4:7).

Voor de meeste westerlingen gaat het in het leven om het vergaren van dingen. We spenderen de meeste van onze wakkere uren aan geld verdienen om dingen te kopen, en een groot deel van de rest van de tijd aan het denken aan de dingen die we willen kopen en aan het kopen van die dingen. Zelfs de daklozen hier in LA spenderen een buitensporige hoeveelheid tijd aan het verzamelen van dingen waar ze mee rondzeulen in hun karretjes.

Blijkbaar is het perfect normaal om dingen voor de toekomst te verzamelen, net zoals de eekhoorns, zelfs al hebben we ze niet echt nodig. Dikwijls zijn onze drijfveren ongegrond en verzamelen we enkel maar om te verzamelen. De rijken verzamelen huizen, auto’s en juwelen. De techneuten verzamelen gadgets en machines, de doorsnee mens verzamelt allerlei dingen gaande van kledij die hij nooit zal dragen tot dozijnen andere prulletjes waarmee hij zijn huis, garage en bergplaats volstouwt.

Onder de noemer van verzamelen vallen ook vrienden, informatie, ervaringen en kennis. Het lijkt menselijk om alle soorten van dingetjes te verzamelen, te hebben, te verwerven, aan te kopen en toe te eigenen. We meten onze status, succes en waarde af aan wat we hebben. Zelfs kleuters die maar amper kunnen gaan weten hoe zich vast te bijten in wat ze hebben, en om tegelijkertijd te grijpen naar wat hun vriend of familielid heeft.

Salomon was misschien een van de grootste ‘hebbers’ aller tijden. Hij verzamelde huizen, goud, roem, vrienden, invloed, vrouwen en kinderen. Hij wist hoe aan dingen te geraken en het was net hij die zei: “verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.

Er is niets meer belangrijkers te verkrijgen dan inzicht. Het is gratis maar slechts weinigen verkrijgen het. Ja we gaan naar de uiteinden der aarde om allerlei goedkope sieraden te bekomen die van weinig belang zijn, en we betalen er enorme sommen voor. Maar het belangrijkste en kostbaarste ding is gratis, en slechts weinigen geven er om. De eerste diamant in Z-Afrika werd door een boerenjongen gevonden die het mee naar huis bracht en aan zijn zusters gaf om te spelen. Hij had er geen idee van dat wat hij gevonden had veel waard was, en dat mensen van over de gehele wereld zouden komen om dat te zoeken waarvan hij dacht dat het een steen was.  

Net zo staat inzicht gratis ter beschikking, maar we gooien het weg zonder te beseffen dat wat we hadden meer waard is dan wat ook in het leven. Job zei dat de mens in het algemeen de waarde van inzicht niet kent. (Job 28:12).

Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt; want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver,wat zij doet gewinnen, is beter dan goud. Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren.” (Spr. 3:13-15).

Toen Salomon voor het eerst de troon besteeg, bad hij: “Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart,opdat hij uw volk richte, door te onderscheiden tussen goed en kwaad.” (1Kon. 3:9). Dat zou ons gebed moeten zijn. Het is interessant om te zien dat hij om een opmerkzaam hart of inzicht vroeg. Inzicht is een instelling. De wijze en de dwaze zien dezelfde situatie of hebben dezelfde ervaring en de ene verkrijgt erdoor inzicht en de andere niet.

Twee mensen bekijken ieder een machine. De ene bewondert het uitzicht en stelt misschien op prijs tot wat het in staat is, maar de andere wil proberen te begrijpen hoe het werkt. Als je aan de tweede gereedschap geeft dan zal hij de machine uit mekaar halen om te zien hoe het werkt, want hij wil het begrijpen, en niet alleen kennen. 

Dus dienen we naar de Schriften te kijken en de ervaringen van het leven, en niet enkel ervan genieten en waarderen. We dienen ze te verstaan en vooral te begrijpen hoe zij van toepassing zijn op ons leven en hoe we van hen kunnen leren, en ze doorleven.

Inzicht is meer dan kennis. Veel mensen hebben opleiding, kennis en voorlichting maar hebben geen inzicht. Het circus heeft apen die op fietsen rijden maar de aap weet niet hoe het wiel, de pedalen of enig ander onderdeel van de fiets werkt. Hij begrijpt zelfs niet dat als de ketting er afvalt, hij niet meer werkt. Veel mensen staan aan de top van het leven maar hebben niet het minste benul waar het nu eigenlijk om gaat. David zegt: “Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand” (Psalm 32:9). Het vermogen tot inzicht is exact datgene wat het verschil maakt tussen mensen en dieren.

Spijtig maar sommige Christenen zijn als apen in het circus. Ze gaan naar de kerk, lezen en bidden, maar ze hebben geen inzicht. Ze verstaan niet wat God in hun leven tracht te doen, ze verstaan niet wat in de Schriften staat, ze verstaan niet de gevolgen van hun daden op anderen en verstaan niet waarom de verschillende dingen gebeuren in hun leven. In zekere zin zijn ze als een aap of een paard, ze leven en kunnen er enkele dingen mee doen, maar ze hebben geen benul waar het om gaat.

De Ethiopiër was vroom en las zelfs de Schriften, maar hij had geen begrip van wat hij las of van de betekenis van de woorden op het blad. Nog begreep hij waar het Paasfeest voor stond, alhoewel hij vele mijlen had gereisd om het feest in Jeruzalem bij te wonen (Hand. 8:30-31). Hij kon de woorden lezen en zelfs enkele goede vragen stellen, maar hij had geen begrip. Gelukkig wou hij inzicht en greep daarom de kans aan om te leren, die Filippus hem gaf.

Als gelovigen dienen we boven alles inzicht te verwerven. Ja we verlangen naar dingen, maar in al ons verlangen  hebben we inzicht nodig. We dienen ons boven de achteloze, mechanische religie te zetten die zovelen praktiseren. Inzicht verwerven begint met het stellen van de juiste vragen over wat de Here ons tracht bij te brengen, hoe de Bijbel op ons dagelijks leven van toepassing is en hoe we een leven in gehoorzaamheid aan Zijn perfecte wil kunnen leiden.

Laten we als Job bidden: “Onderricht mij, dan zal ik zwijgen; en laat mij weten waarin ik gedwaald heb.” (Job 6:24). En als David “Geef mij verstand, opdat ik leve” (Psalm 119:144).

In al je verworvenheden, verwerf inzicht