Nicodemusleiders

We kennen allemaal het verhaal uit Johannes 3 over Nicodemus die Jezus in het geniep 's nachts bezocht en tot wie Jezus sprak over de wedergeboorte, en ook Zijn beroemde vers uit Johannes 3:16.

Het interessante is dat Nicodemus driemaal wordt vernoemd in het Johannesevangelie. Bovenop de welgekende passage in Johannes 3 wordt hij ook vermeld in hoofdstukken 7 en 19. Hij is de enige met die naam in de Bijbel en er bestaat weinig verwarring over wie hij was. Hij heeft geen gewone naam, zoals die van Maria of Jakobus, en telkenmale Johannes naar hem verwijst, verwijst hij naar Nicodemus als “deze kwam tot Hem des  nachts"”. Dus het bezoek aan Jezus in de nacht werd datgene wat hem voor altijd zou identificeren.

Dan was er “…Jozef van Arimatea, een discipel van Jezus, maar in het verborgene uit vrees voor de Joden” (John 19:38). Net zoals Nicodemus was Jozef eveneens een geestelijke leider van de Joden die in Jezus geloofde maar zich niet openlijk vereenzelvigde met Jezus en zijn trouw aan de Zoon van God niet openlijk verkondigde. 

De reden voor al deze geheimhouding ligt voor de hand. Het was niet goed voor hun imago, hun populariteit en hun positie in de maatschappij. Dus waren ze niet anders dan Petrus, een andere leider die Jezus verloochende en evenmin openlijk de zijde van Zijn Leraar koos toen het moment daar was.

Net zoals de joden in de tijd van Jezus het ware geloof hadden verlaten en eerder hun eigen tradities en verzinsels aanhingen dan het Woord van God, hebben tegenwoordig  vele denominaties en gemeentes het ware geloof verlaten, of zijn er mee bezig. Ze vervangen het door een religie met eigen tradities en fantasie. En net zoals in de tijd van Jezus zijn er sommige geestelijke leiders in de gemeentes die net hetzelfde zijn als Nicodemus, Jozef en Petrus. Ze kennen de Waarheid maar zeggen die niet uit schrik voor wat de anderen gaan zeggen, of omdat ze hun status, positie of inkomen zouden verliezen.

Deze moderne Nicodemussen benaderen in het donker hen die in de Waarheid staan en de Waarheid herkennen, erkennen en ondersteunen, net als Nicodemus. Maar ze komen niet openlijk uit voor de Waarheid - en tegen het kwaad - uit angst voor de gevolgen. Bijna elke samenkomst en elke denominatie heeft zijn deel van zulke mensen die zich verschuilen in de massa terwijl de Waarheid wordt verloochend, verkocht en gekruisigd. De Waarheid kennend kiezen ze ervoor om geheime agenten te blijven, informatie doorspelend aan hen die strijd voeren, maar zelf geven ze de voorkeur om 's nachts te werken onder dekking van het duister.

We kennen het verhaal dat Jezus sprak met Nicodemus over het wedergeboren worden, maar heb je ooit naar de volledige boodschap van Jezus aan Nicodemus gekeken? Jezus vatte zijn commentaar op deze leider samen met de volgende woorden:

Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want eenieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.” (Joh. 3:19-21).

Denk niet dat deze woorden op zichzelf staan. Ze staan in direct verband met de aanvang van dit hoofdstuk die handelt over het nachtelijk bezoek van Nicodemus aan Jezus. Jezus zie tot Nicodemus dat hij het duister verkoos boven het licht. We verwijzen met deze verzen maar al te gemakkelijk naar inbrekers en rovers die 's nachts opereren, maar Jezus bedoelde er geen zondaars mee; hij richtte Zich tot een religieus man die wist wie Jezus was maar die verkoos om incognito te blijven!!

Vriend, als je ziet dat het met jouw gemeente of denominatie de verkeerde richting uitgaat en bezig is (of er mee begint) hun eigen religie te creëren welks niet volgens Gods Woord is - dan moet je een standpunt innemen. Als je jou stilhoudt uit "vrees voor de Joden", zegt Jezus dat je in het duister leeft. Ben je in de Waarheid, dan dien je tot het licht te komen en je licht laten schijnen en voor de Waarheid opkomen.

Natuurlijk zal dat zijn weerslag geven. Ja, ze zullen jou haten, uw reputatie vernielen, je uit je positie stoten en je uitwerpen als een stuk vuilnis. Ja, je zult al je vrienden verliezen, misschien zelfs je salaris, gezondheid en zelfrespect. Maar deden ze dat ook niet met Jezus en met alle mannen van God in de Bijbel? En zei Jezus zelf niet:

Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.” (Mat. 5:10-15). Bemerk opnieuw dat we het zout en het licht moeten zijn, niet alleen in de wereld, maar vooral in de gemeente. Bemerk ook het verband tussen licht zijn en vervolging.

Je kan jezelf voor een tijdje verbergen, maar de tijd zal komen waarop je een standpunt zal moeten innemen. Nicodemus en Jozef waren enkele jaren “under cover” maar de tijd kwam dat ze zich moesten blootgeven. Het was Jozef die Pilatus' toorn moest trotseren toen hij het gebroken lichaam van Jezus vroeg. Het waren Jozef en Nicodemus die Jezus' lichaam in Jozefs graftombe legden. Maar in zekere zin was het te laat. Jezus was dood. Veel moderne Nicodemussen worden wakker als het te laat is en als de Waarheid reeds werd gedood, en al wat rest is het lijk van de Waarheid te begraven.

Prijs God, de Waarheid verrees opnieuw en kan niet meer vernietigd worden. Maar wacht niet om openlijk je standpunt in te nemen voor de Zoon van God voor het te laat is. Mozes verborg zich ook onder zijn Egyptische kleren totdat:

hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten; en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten, Want hij bleef standvastig als ziende de Onzienlijke.” (Heb. 11:25-27).

Het was deze Mozes die, wanneer gans Israël zich tot de afgoden had gekeerd, uitriep: “Wie is voor de Here?” (Exodus 32:26). Nogmaals, de gevolgen voor de zonen van Levi die hieraan gehoor gaven waren niet aangenaam, maar God beloonde hun aanhang en Hij wil ook jouw moed belonen. Maar je moet kiezen en doe dat dan ook vandaag.