Hou Jij Van Mij? – 2

Het feit dat Jezus drie maal aan Petrus vroeg “heb je Mij lief” (Joh. 21:15-17), heeft mogelijk betrekking op zijn drievoudige verloochening van zijn Here.  Jezus stelde Petrus gericht op de proef omdat het Petrus was die op zijn onstuimige manier had gezegd: “Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik zeker niet!” (Mar. 14:29). Jezus noemde hem Simon zoon van Jonas, een naam welke Hij slechts bij twee andere gelegenheden had gebruikt. Ten eerste bij zijn roeping in Johannes 1:42 en nogmaals na zijn ingegeven openbaring te Caesarea Filippi (Mat. 16:17). Zowel in Caesarea Filippi als hier op het strand herinnerde Jezus Petrus aan het feit dat hij slechts een mens was en de zoon van een mens. Het is een hele geruststelling dat Hij van ons niet verwacht dat we superwezens zijn. Hij herinnert Petrus er aan dat hij een mens is en dat zwakheid integraal deel uitmaakt van het menszijn. Dit geeft geen verontschuldi-ging om in zonde voort te leven, maar als we falen, begrijpt de liefdevolle en genadevolle Herder onze zwakheden en geeft Hij ons de mogelijkheid om het opnieuw goed te maken.

In de eerste twee interpellaties vraagt Jezus aan Petrus of hij agape (goddelijke) liefde heeft voor Jezus. Petrus antwoordde dat hij philio (broederlijke) liefde heeft voor Jezus. In de derde interpellatie vraagt Jezus hem of hij philio liefde heeft. Vele lezers hebben de ware betekenis van de verschillende woorden gemist en keurden de houding van Petrus af omdat hij slechts een minderwaardige liefde bezat. Maar het feit dat Petrus philio liefde beleed en niet agape liefde, duidt op een grondig geestelijk werk dat heeft plaatsgehad in Petrus' hart. Vóór de kruisiging zou Petrus ongetwijfeld geantwoord hebben: " natuurlijk heb ik U agape - wat een vraag”. Dit zou Petrus' normale reactie zijn geweest, net zoals hij zei "Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik zeker niet!"

Het feit dat Petrus het woord philio gebruikt laat zien dat hij een man is die wordt geconfronteerd met de zwakheid van zijn vlees. Nadat hij voor de derde keer de Here verloochende, staat er geschreven dat hij naar buiten ging en bittere tranen weende. Voor mij is dit het keerpunt in zijn leven. Petrus was veranderd omdat hij, waarschijnlijk voor de eerste keer in zijn leven, zag hoe zwak hij was. Dus de Petrus die met Jezus ontbeet is niet langer de onstuimige superzekere Petrus, maar een gebroken, vernederde  man - een die weet dat hij geen agape liefde heeft, maar slechts philio liefde.

Voel je jou nog steeds vol vertrouwen over je getrouwheid aan de Here, om Hem agape lief te hebben en Hem te volgen zelfs als anderen zwak zijn? Of wil je net als Paulus, triomferend in je zwakheden, beseffen dat het enkel is wanneer we zwak zijn, Zijn kracht perfect wordt in onze zwakheid. Deze les kan niet worden geleerd in het comfort van de gemeente maar zal ons enkel worden ingegeven door het wenen voor de Here in de eenzaamheid van faling en onheil. Het is jammerlijk om te zeggen maar tenzij we op dit punt zijn aanbeland, zijn onze lofprijzingen, woorden van toewijding en beloften van trouw woorden zonder inhoud, onbeproefd door het vuur van vervolging en verzoeking.

Het resultaat van Petrus' belijdenis is zijn aanstelling door Jezus. Jezus wachtte niet op het perfect antwoord, al wat Hij wou en nog steeds wil is een waarachtig en eerlijk antwoord. Op de kracht van Petrus' oprechtheid vertrouwde Hij hem lammeren en schapen toe om voor te zorgen. Het zou ons goed doen dezelfde zoekende vragen te stellen, nmlk. aan iedereen die heden een pastorale, vaderlijke of herderlijke bediening zoeken. Vooraleer iemand wordt aangesteld zouden we zeker moeten zijn dat zij geschikt zijn. En terwijl ervaring, theologische kennis, mensgerichtheid, talent en opleiding zeer belangrijk zijn, is er een vereiste die alle andere overstijgt. Het is simpelweg deze vraag: "Hou je van Mij?". Een man kan alle gaven, ervaringen en mogelijkheden van de wereld hebben, als hij Jezus niet eerst en het meest van al liefheeft, dan is hij niet geschikt voor eender welke bediening.

Petrus moest zijn liefde voor Jezus tonen door te zorgen voor de schapen. Omdat wat we ook voor de gemeente doen, we dit voor de Here doen. Saulus vervolgde de gemeente, maar Jezus zei dat hij Hem vervolgde (Hand. 9:5). Jezus zei “…in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt Gij het Mij gedaan” (Mat.25:40). Het is onmogelijk om Jezus echt lief te hebben en deze liefde niet in praktijk te brengen door de heiligen lief te hebben. Maar als onze liefde voor de broeders niet komt door onze liefde voor de Here, is het dood en zonder betekenis.

Mag ik jou dezelfde vraag stellen? Hou jij van de Here Jezus? Is Hij nummer één in jouw leven? Kun je echt de woorden weerspiegelen van het lied "Niemand is als u - nr 474" (HVdP). Als je het voorwerp of de persoon zou moeten kiezen waarvoor je alles en iedereen zou moeten ruilen - zou je dan voor Jezus kiezen?

Misschien besef je dat je de Here Jezus Christus niet allereerst en geheel lief hebt. En misschien wacht je op een bepaalde emotionele ervaring wat je hart zal aangrijpen, of misschien kijk je uit naar de mogelijke herhaling van die ene malle verliefdheid die je had met de Here. Ik denk dat je dan je tijd verspeelt. Liefde is een beslissing en we moeten er voor kiezen Hem vooreerst lief te hebben en van Hem het meeste te houden.

Een van de redenen waarom mensen niet van Hem houden zoals het hoort is omdat ze Hem niet kennen. Ze hebben een geromantiseerd beeld van Hem, gebaseerd op sentimentele koorgezangen en oppervlakkige preken. Als we Hem echt leren kennen, zoals Hij zichzelf openbaard door Zijn Woord, kunnen we niet anders dan van Hem houden. Als we onze redding door Zijn grote genade gaan verstaan, dat we zonder Hem ellendig en miserabel en beschikt voor de hel zijn, zal liefde het enige mogelijke antwoord zijn. Maar we houden niet van Hem omdat we vaak door onze arrogantie denken dat we onze redding hebben verdiend, en dat we iets goeds in ons hebben dat Zijn dood waard is. Maar dat is een leugen. We benodigen een vers begrip van Gods groot plan van verlossing om terug te keren tot onze eerste liefde.

Jezus zei dat hen die veel vergiffenis hebben ontvangen, veel liefde zullen hebben. We hebben allemaal veel vergeving ontvangen, maar we beseffen niet hoeveel, en ook niet hoe groot de prijs was die Jezus betaalde aan het kruis. Pas als we de H.Geest toelaten deze grote waarheid aan ons te openbaren door het Woord, kunnen we een glimp opvangen van Gods grote liefde voor ons. Als dat gaat gebeuren, zullen we niet anders kunnen dan met diepe liefde en waardering te reageren voor zulke grote genade, barmhartigheid en liefde.

See, from his head, his hands, his feet,             Zie, vanuit zijn hoofd, handen en voeten,
sorrow and love flow mingled down!                   vloeien medelijden en liefde vermengd neer!
Did e'er such love and sorrow meet,                  Waren ooit zo'n liefde en medelijden samen,
or thorns compose so rich a crown?                  of hebben doorns ooit zo rijk een kroon gemaakt?
Were the whole realm of nature mine,                Waar de ganse rijkdom van mijn wezen
that were a present far too small;                       een veel te klein geschenk was;
love so amazing, so divine,                               liefde zo fantastisch, zo goddelijk,
demands my soul, my life, my all.                      verlangd mijn ziel, mijn leven, mijn alles.