Geestelijk Verblind 2


Veel mensen zijn geestelijk verblind door trots of omdat ze er voor kiezen enkel dat te zien wat ze willen zien. Maar de meest beangstigende reden waarom mensen niet kunnen zien is omdat ze onder Gods oordeel vertoeven! Inderdaad - de reden waarom ze niet kunnen zien is een duidelijk teken van het ergste oordeel dat iemand kan overkomen - Gods opgelegde verblinding.

Wanneer de discipelen aan Jezus vroegen waarom Hij in vergelijkingen sprak antwoordde Hij door Jesaja 6:9-10 te citeren (Mat.13:14, Mar.4:1,Luc.8:10,Joh.12:39). Dit moet een erg belangrijk citaat zijn want het komt in elke Evangelie voor en ook nog in enkele andere boeken. Jezus citeerde aldus volgens Johannes: “Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.” (Joh. 12:40).

Indien je dit moeilijk verstaat, sta me dan toe te verduidelijken: “God verblindde hen zodanig dat zij niet zagen of verstaan konden.” Maar waarom deed God dat en is dat eerlijk? God verblindde Israël omdat ze voortdurend Gods woord hadden verworpen, totdat de Here Zijn pogingen om Zich aan hen te openbaren opgaf en hen met blindheid sloeg. Blindheid is Gods oordeel over een rebellerend en ongehoorzaam volk.

We weten allemaal dat God Israël heeft verworpen en Zich tot de Heidenen heeft gekeerd (tijdelijk). Hij deed dat omdat Israël Hem verwierp. Maar Hij waarschuwt ons Heidenen dat we voorzichtig moeten zijn want als God zo streng met Zijn volk omgaat, zal Hij eveneens streng zijn met ons, want we kunnen ons niet beroemen op Zijn beloften (Rom.11:21). (Het citaat van Jesaja 6 staat ook in Romeinen 11.) De waarschuwing aan ons adres is dat indien God Israël kan verblinden, Hij ook de Heidenen kan en zal verblinden, als zij Zijn Woord niet ontvangen en gehoorzamen.

Dit is exact waarom sommigen, zelfs Christenen, de boodschap niet snappen hoe dikwijls je hen ook uitleg geeft, of hen probeert te overtuigen dat ze dienen te veranderen. Ze zijn verblind en onder Gods oordeel. Dat is een verschrikkelijk iets. Gods oordeel is tweeërlei: Zijn kastijding en Zijn oordeel. We kunnen dat waarnemen in Israël, maar ook in het Nieuw Testament. Zolang God iemand loutert, is er hoop en probeert Hij hen tot inkeer te brengen en te veranderen. Maar er is geen hoop meer wanneer Hij hem opgeeft en hem niet langer kastijdt of tot hem spreekt.

Voor zulke mensen bestaat er geen hoop meer, want als God stopt met tot hen te spreken, en de H.geest hen niet langer meer overtuigt, zullen ze geen berouw krijgen. Ze kunnen dat ook niet want ze zien geen reden om tot inkeer te komen - ze zijn perfect in eigen ogen. Jezus sprak in raadsels en parabels omdat Hij niet wou dat de Farizeeërs het hoorden of het verstonden, en als Hij de verklaring gaf, was het enkel aan de discipelen (Mat.13:13-17).

Net zoals de Farizeeën Jezus oordeelden en alles veroordeelden wat Hij zei of deed, oordelen ook hedendaagse Farizeeërs en bekritiseren de gelovigen die aan de Here en Zijn Woord gehoorzaam zijn, denkend dat zij de enigen zijn met het "licht". Spijtig maar niets kan hun ogen openen. Zelfs het zien van Jezus dood en opstanding uit de dood volstond niet om de ogen van de Farizeeërs te openen, en niets van wat jij zegt of doet zal de ogen openen van hen die door God zijn verblind.

Hen proberen te overtuigen dat zij in duisternis verkeren is verloren tijd, daar zij denken dat jij totaal gek bent. Trouwens, al wat je onderneemt om hun ogen te openen werkt tegen God en zal niet lukken. Al wat we voor zulke mensen kunnen doen is bidden dat de Here medelijden mag hebben en hun blindheid genezen. Alleen God kan het resultaat van deze verschrikkelijke vorm van oordeel keren.

Laat mij jou waarschuwen om voorzichtig te zijn met je beoordeling. Het is gemakkelijk om de splinter in iemands ogen te zien en het oordeel waarmee wij oordelen kaatst naar ons terug (Mat.7:2). Maar we hebben tegelijkertijd allemaal al wel mensen ontmoet die in het duister voortstrompelen, denkend dat ze kunnen zien terwijl ze het duidelijk niet kunnen.

Dit behoeft een waarschuwing voor ieder van ons te zijn om voorzichtig te zijn opdat we niet zelf in deze duisternis en beoordeling verkeren. Er zijn enkele dingen die je kan doen om te voorkomen dat dit jou overkomt.

Eerstens dienen we gevoelig te zijn voor de H.Geest. Want telkens we de overtuigende stem van de Geest weerstaan worden we minder gevoelig voor Hem en een beetje meer blind. De Geest verliet Samson niet de eerste keer toen hij zondigde, maar stilaan werd hij minder gevoelig aan het verschil tussen goed en kwaad en een beetje meer arrogant en zelfzuchtig totdat hij geen oog meer had om verlokkingen en valstrikken te onderscheiden.

Ten tweede dienen we gehoorzaam te zijn voor elke ingeving van het Woord en de Geest. Ongehoorzaamheid leidt tot verharding van ons hart en tot een vermindering van het vermogen om geestelijke zaken te onderscheiden. Misschien zag je de TV programma's over de huizen van mensen vol vuiligheid en dacht je na over hoe dat kon gebeuren. Hun huizen werden een ramp omdat ze hun ogen sloten voor kleine onreinheden. Eveneens leerden ze om zowel de kleine als de grote rotzooi rondom hen niet meer te zien aangroeien. Op dezelfde wijze leren mensen voorbij te zien aan kleine zonden in hun leven en wanneer deze zich opstapelen en grotere zonden worden zijn ze goed geoefend om de rotzooi in hun leven niet te zien. Dit kan een langzaam proces wezen maar het resultaat is desastreus.

Ten derde dienen we te luisteren naar terechtwijzing en kritiek. Denk niet dat kritiek niet voor jou bedoeld is maar neem het tot bij de Here en vraag Hem of er waarheid in zit. Indien ja, kom dan onmiddellijk tot inkeer. Als we de kleine waarschuwingen negeren wordt het gemakkelijker om ook de grotere te negeren. Als we de gewoonte ontwikkelen om elke terechtwijzing af te schudden zullen we snel niet meer in staat zijn de boodschappen die de Here ons geeft door onze broeders en zusters te zien of te horen. Behandel elke kritiek als een mogelijke waarschuwing van de Here en leg het enkel opzij nadat je gebeden hebt en er absoluut zeker van bent dat er geen waarheid in zit. Want anders ontwikkelen we een soort van reactie dat kritiek verwerpt zonder er naar te luisteren of zelfs een aanval op de boodschapper telkens wanneer de boodschap ons niet bevalt.
Tenslotte, bid zonder ophouden dat de Here je ogen mag openen en dat je mag zien, ja zelfs de dingen die je niet wil zien. 

En Jezus stond stil, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? Zij zeiden tot Hem: Here, dat onze ogen geopend worden. Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond werden zij ziende en zij volgden Hem.” (Mat. 20:32-34).