De Vader Behagen

Toen Jezus na de doop door Johannes uit het water kwam, werd een stem gehoord uit de hemel die zei: “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.” (Mat. 3:17).

Dit moet de hoogste vorm van erkentenis en goedkeuring zijn die iemand kan krijgen. Het is al heel wat om erkend en geëerd te worden door een wereldse koning of president, maar om erkend te worden door de Almachtige God is de allerhoogste eer wat een man kan te beurt vallen.

Wat heeft Jezus dan gedaan om zoveel bijval te krijgen? Op dat ogenblik had Hij nog geen enkel sermoen gepredikt of mirakel gedaan. Wat heeft Hij dan gedaan om zo’n hoge aanbeveling te krijgen?

Er zijn drie dingen die hij deed. Vooreerst was Hij bereid gevonden om naar de aarde te komen in Zijn stralend menselijk lichaam. God had gezocht naar een man die op de bres zou kunnen staan en als een bemiddelaar zou optreden tussen Hemzelf en de mensheid, maar Hij vond erg geen (Eze. 22:30). Niemand uit Adam kon een waardige bemiddelaar zijn, en geen enkele engel was geschikt. Jezus was de Enige die deze bemiddelaar en perfect offer zou kunnen zijn, en Hij was ertoe bereid. En omdat hij bereid was Zijn goddelijk voorrecht en privilege opzij te leggen en een menselijk lichaam aan te nemen, was de Vader erg beliefd.

Filippenzen 2:5-11 verklaart hoe de Vader Jezus verhoogde omdat Hij Zichzelf wou vernederen en gehoorzaam werd tot de dood op het kruis. Momenteel kijkt de Vader nog steeds uit naar zonen die bereid zijn om te gaan, wanneer en waar Hij hen zendt.  Abraham was bereid en ook Jesaja – “Hier ben ik, zend mij” (Jes. 6:8). Zij allen behaagden de Vader, toch kijkt Hij nog steeds uit naar mensen die willen gaan naar waar Hij hen zendt en die gewillig Zijn gebod opvolgen. Ben jij bereid om te gaan? Als je de goedkeuring van de Vader wil, moet je bereid zijn je comfortzone op te geven en elke opdracht willen aannemen die de Vader behaagt. Het kan naar je buurman of collega zijn, maar het kan ook naar de uiteinden der aarde. We zullen nooit Zijn goedkeuring krijgen om in Zijn rust te gaan voor de TV – enkel zij die gaan kunnen en zullen aanbevolen worden.

Ten tweede, Jezus werd gedoopt. De doop van Johannes was een doop van bekering. Maar Jezus had geen enkele zonde om van te bekeren en daarom was er ook geen reden voor Hem om zich te laten dopen. Toch vernederde hij zichzelf tot de doop om“alle gerechtigheid te vervullen” (Mat 3:15). Dit kan omschreven worden als: “doen wat juist is”. Dus waarom was het gerechtvaardigd voor hem om gedoopt te worden, daar Zijn doop geen symbool was van berouw noch van de dingen waarvoor de nieuwtestamentische doop voor staat? Daar kan maar één reden voor zijn – het werd gerechtvaardigd omdat het de wil van de Vader voor Hem was.

Soms wil de Vader dat we dingen doen waarvan we vinden dat het met geen goede reden is. God doet natuurlijk niets zonder reden, maar soms verbergt Hij de bedoeling voor ons. Zijn we ertoe in staat om te gehoorzamen in die zaken die geen zin maken voor ons, of zonder bedoeling lijken, behalve dat het Gods wil vervult? Dit is wat Hem behaagt. Meestal vinden we het erg moeilijk om in die zaken te gehoorzamen die we zinvol vinden, laat staan dat we gehoorzamen in die zaken die onbeduidend lijken en zonder veel betekenis. Maar de Vader gaf zijn goedkeuring over Jezus wegens Zijn gehoorzaamheid aan deze onbelangrijk lijkende zaak van de doop.

Als we de goedkeuring van de Vader willen  moeten we leren gehoorzamen in de kleinste dingen – ongeacht hoe onbetekenisvol ze ons ook mogen lijken.

Ten derde beschermde de goedkeuring van de Vader de dertig jaren van Jezus’ privéleven. De woorden “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.” slaan niet noodzakelijk op een gebeurtenis of een actie. Bemerk dat de Vader niet zei dat Hij behaagd werd door dit of dat, maar dat Hij behaagd werd door Zijn Zoon. Dit betekent dat de Vader wel behaagd werd door alles rond Zijn Zoon, inbegrepen Zijn bereidheid om als een mens geboren te worden en Zijn gehoorzaamheid in de doop, maar ook door de manier waarop Jezus had geleefd tot dan toe.

Jezus behaagde de Vader door de manier waarop Hij omging met en gehoorzaamde aan Zijn ouders, in Zijn relatie met Zijn vrienden en Zijn broers en zussen, en Zijn omgang met vrienden en vreemdelingen. Jezus behaagde de Vader door de manier waarop Hij in de weer was met Zijn beroep als schrijnwerker, de manier waarop Hij zijn klanten behandelde en de manier waarop Hij omging met het geld dat Hij verdiende. Jezus behaagde de Vader door de manier waarop Hij de Schriften had bestudeerd en in Zijn gebedsleven. Om kort te gaan, elk detail in Jezus’ leven behaagde de Vader.

Meestal denken wij dat enkel datgene wat we in de geestelijke wereld doen de Vader behaagd. Dit is niet zo. De Vader wordt geëerd en behaagd door ons leven toe te wijden aan rechtschapenheid en oprechtheid. Of we nu minderwaardig werk doen of grote mirakels maakt geen verschil. We kunnen God in beide eer brengen of Hem in beide onteren. De Farizeeën mishaagden Jezus omdat zij probeerden het juiste te doen in geestelijke zaken, maar ze deden het slechte in wereldlijke zaken. De Here zoekt naar mensen die net als Jezus op elk moment leven tot eer van God.

Ons werk, ontspanning of aanbidding zijn allemaal een deel van één geheel en we dienen de Vader te behagen in elk aspect van ons leven.  Het is niet goed om in de samenkomst te behoren tot de zachtste leden, maar in bitterheid te leven met onze echtgenoten, kinderen en werkmakkers. Het is niet goed om kieskeurig te zijn in onze tienden en oneerlijk in onze zaken. God wordt onteerd door hen die in de congregatie aanbiddingsliederen zingen terwijl hun harten gevuld zijn met allerlei bitterheid naar anderen toe, en hij is evengoed mishaagd door de dronkaard als door de gulzigaard.

Veel mensen denken dat hun bijdrage tot het Koninkrijk van weinig betekenis is, maar als het dat is wat de Here vraagt van jou en je doet het met je ganse hart en het juiste motief, dan is de Here behaagd. De verwelkomer aan de deur is even belangrijk als de predikant en de huisvrouw kan de Here net zoveel behagen als de zendeling. De sleutel is gehoorzaamheid. Net doen wat de Vader van jou verlangt en zijn wat Hij wil dat je bent, en Hij zal behaagd worden en je ontvangt Zijn opdracht en erkentenis.