Alle Mirakels en Genezingen Komen van God


Veel mensen denken dat alleen God de zieken kan genezen en wonderen kan doen. Dus als iemand in staat is te genezen en mirakels te doen, betekent dit automatisch dat de mirakeldoener gezegend werd door God en dat zijn bediening gewettigd wordt. Maar dat is niet zo. Mirakels legaliseren een bediening op geen enkele manier en wonderen bewijzen niets over de bron van de kracht van de predikant.

Wonderen en genezingen zijn over het algemeen zo met elkaar verbonden dat de Schrift geen onderscheid maakt tussen genezingen en mirakels of wonderen - genezingen zijn gewoon een gevolg van mirakels, dus refereer ik gewoon naar tekenen en wonderen met inbegrip van alles wat miraculeus is, namelijk genezingen en andere charismatische fenomenen.

In Exodus 7&8 zien we dat de tovenaars van Egypte in staat waren vele van Mozes' mirakels te kopiëren. We weten niet of zij echt mirakels deden of dat het enkel maar trucs waren net zoals de moderne "tovenaars" dat doen op het podium. Dit is belangrijk want vele van de hedendaagse mirakels die niet van God komen, kunnen toch echte mirakels zijn, door Satanische kracht of gewoon slimme trucs. Charlatans zullen elke methode gebruiken om mensen te misleiden, zolang zij er hun doel mee kunnen bereiken.

Al sinds Deuteronomium 13 waarschuwt de Here dat valse profeten in staat zullen zijn om tekenen en wonderen te doen, maar dat de wonderen moeten worden getoetst met de leer van de profeet, en als de leer van de profeet vals is, dan zijn de mirakels ook niet echt. (Deut. 13:1-2). Deze tekenen bevatten ook het voorspellen van de toekomst.
Jezus waarschuwde dat er velen zullen beweren dat zij demonen hebben uitgedreven, gepredikt hebben en mirakels hebben gedaan in Zijn naam. Maar Hij zei dat Hij deze mannen niet kent en dat zij bestemd zijn voor het eeuwige oordeel. Jezus waarschuwde dat het uitdrijven van demonen, het prediken en het doen van mirakels geen bewijs zijn van hun echtheid maar dat de vruchten van het leven van de predikant dienen te worden getoetst, ten einde de bron van zijn kracht te achterhalen. (Mat.7:15-23).

Mat. 24:24 zegt “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.” Het woord “christussen” verwijst hier niet noodzakelijk naar de Antichrist maar betekent letterlijk  “gezegenden”. Heden ten dage beweren velen gezegend te zijn en doen mirakels, maar zij zijn geen boodschappers van het Kruis maar eerder boodschappers van Satan. Het is belangrijk om te weten dat zij  “grote tekenen en wonderen ” zullen doen, en de mirakels zullen zo overtuigend zijn dat iedereen behalve de ware uitverkorenen, verleidt zullen worden. (Mar. 13:22.)

Paulus waarschuwde dat er valse apostelen zullen komen die sterk op de echte gelijken: “Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.” (2Kor. 11:13-15). Een van de tekenen van een apostel was "wonderen en krachten"(2Cor.12:12) en we dienen voorzichtig te zijn, zelfs al lijken deze mannen op echte apostelen en vertonen alle tekenen van een echte apostel. Sommige predikanten van vandaag beweren dat zij engelen zien en met hen praten, en dat deze engelen hen bekrachtigen om mirakels te kunnen doen. Maar deze engelen kunnen ook demonen zijn of de Duivel zelf.

Een van de eigenschappen van de Antichrist is het bewerken van leugenachtige tekenen en wonderen, waaronder genezingen. Deze mirakels zijn niet incidenteel aan zijn bediening maar zijn er de hoofdmoot van, en het zijn geen kleine trucjes maar zij komen “met allerlei krachten”.  “Daarentegen is diens komst naar de werken des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen" 2Tes. 2:9. Dus als iemand zijn bediening bouwt op tekenen en wonderen wees dan voorzichtig want dat is precies wat de Antichrist doet.

Niet alleen is dat de manier waarop de ultieme Antichrist zal werken, maar we dienen er aan te denken dat er vele anderen zijn die ook antichristussen zijn en die zichzelf in de plaats van Christus stellen, maar hun methodes zijn hetzelfde en de bron van hun macht is ook dezelfde als die van de ultieme Antichrist: “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een Antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.” (1Joh. 2:18).

De Valse Profeet in het boek Openbaring zal vooreerst zijn werk van misleiding op mirakels bouwen. Meestal verwijst Johannes naar hem als hij “die de tekenen voor zijn ogen gedaan had”, als hij over hem schrijft (Open. 19:20). En hij “doet grote tekenen”, zoals vuur uit de hemel doen nederdalen. De Valse Profeet zal zelfs in staat zijn het beeld van de Antichrist tot leven te brengen. We weten niet of hij daarvoor technologie, een truc of echte macht aanwendt, maar het zal overtuigend genoeg zijn opdat de naties van de wereld hem gaan geloven en volgen. (Open.13:11-15). Openbaring 18:23 zegt: “want door uw toverij werden alle volken misleid .

Niet alleen zal de Valse Profeet machtige mirakels doen, hij zal zelfs de Antichrist uit de dood doen opstaan. (Open.13:3, 12, 14). Dit zal het ultieme mirakel en genezing zijn. Schriftgeleerden zijn verdeeld over het feit of de Antichrist werkelijk uit de dood zal opstaan of dat het een illusie zal zijn. Het doet er niet toe daar het overtuigend genoeg zal zijn om het merendeel van de wereldbevolking te misleiden, net zoals vandaag velen worden misleid door de pseudo-mirakels van valse predikanten.

Vele gelovigen zijn naïef genoeg om te geloven dat alleen God mirakels kan doen en dat iedereen die mirakels doet een man van God moet zijn. Dit is nu net de leugen die de Duivel jou wil doen geloven. De voorbije 100 jaren zijn duizenden mensen verleid tot het volgen van demonen simpel omdat de predikant een of ander geheim kon openbaren of een mirakel kon doen.

Ja, God doet nog steeds mirakels (voor elk nagemaakt mirakel bestaat er een echt) maar het mirakel op zichzelf legaliseert niet de mirakeldoener. We hebben duidelijke richtlijnen om hoe deze bewerkers te evalueren: hun doctrine en de vruchten van hun leven. Als deze twee zaken niet spreken van een ware man van God, loop dan voor je leven. Sommige demonische mirakels zijn echt maar andere zijn eenvoudige trucs, het is dus de moeite waard om het bewijs van de echtheid van het mirakel op te zoeken. Bijvoorbeeld, als iemand in staat was om op het podium uit een rolstoel te komen, dien je twee dingen na te gaan: Ten eerste, was de persoon reeds lang in die rolstoel, of pas vanaf de aanvang van de dienst? En twee, indien de persoon werkelijk invalide was, is hij dan een week na het "mirakel" nog steeds in staat om op zijn benen te staan?

En nee, het is niet verkeerd om mirakels en hun bron in vraag te stellen. Als meer mensen wat meer onderscheid zouden kennen dan zou Satan worden beroofd van ontelbare dwazen die hem volgen en aanbidden, denkend dat zij de ware God aanbidden. Het wordt tijd om wakker te worden en de misleiding te ruiken.