Zoveel Beter


Sommige Joodse gelovigen van de eerste eeuw werden verleid om terug te grijpen naar hun Hebreeuwse gebruiken. Een gelijkaardig probleem ondervinden moderne heidense gelovigen door te proberen Joodse tradities te adopteren. De brieven aan de Galaten en de Hebreeuwen werden speciaal geschreven om dit probleem aan te duiden. Elke brief vanuit een verschillend perspectief, en de  Hebreeuwen  benaderden de zaak door te tonen dat wat we hebben in Christus zoveel beter is, en dat Christus zoveel groter is dan wat het Oud Testament te bieden had.

De eerste hoofdstukken tonen dat Hij groter is dan de profeten, de engelen en zelfs Mozes die voor de Joden de grootste is van alle leiders van het Oude Testament. Jezus is tevens een “barmhartig en getrouw Hogepriester” (Hebr.2:17). Dit openbaart ons het feit dat Hij barmhartig is voor ons, wegens onze zwakten en verzoekingen. (Hebr.2:18, 4:15). De Levietische priesters waren dikwijls niet sympathiek bij het volk, ondanks dat ze met dezelfde   dingen streden. Maar ze legden zware lasten op het volk door vele lastige bijwetten bij de Wet te voegen. Jezus werd op gelijke wijze als wij verzocht, doch zonder te zondigen(Hebr.4:15) en Hij voelt mee met onze zwakheden.

Jezus is ook een “trouwe Hogepriester”, verwijzend naar Zijn trouw aan de Vader. Nogmaals, heel weinige priesters ui het Oude Testament bleven trouw. De meesten onder hen gebruikten hun bediening voor eigen gewin  en vele Oudtestamentische profeten berispten de priesters voor hun ontrouw. Maar Jezus was uiterst trouw in alles wat hij deed, en vervulde volledig de wil van de Vader. Soms vind je een priester in het Oud Testament die trouw was aan God en soms een die barmhartig was voor het volk, maar zelden vind je een priester die trouw was aan God én barmhartig voor het volk – Jezus was en is beide.

De priesters van het Oud Testament waren steeds anderen. Ze dienden in ploegen, werden oud en stierven en net als je dacht een goede priester in de tempel te hebben gevonden, ging hij op pensioen of stierf. Maar Jezus heeft een onveranderlijk en eeuwig priesterschap. Hij sterft nooit, gaat nooit op pensioen of heeft een slechte dag. Hij leeft voor altijd om voor ons te pleiten bij de Vader. (Hebr.7:22-25)

Oudtestamentische priesters waren mannen met zonden en zwakten en voordat ze offers brachten voor het volk, dienden ze offers te brengen voor zichzelf en moesten ze door grondige reinigingsrituelen. Maar Jezus is “ heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven…die in eeuwigheid volmaakt is.” (Hebr.7:26,28).

De Hebreeuwse priesters waren afstammelingen van Levi en waren aldus priesters naar de orde van Levi of Aäron. Jezus kon geen Levietische priester zijn omdat hij uit de stam van Juda kwam, maar meer nog omdat Hij een groter Prister is, van een grotere orde dan welke nazaat van Levi ook. In Hebreeuwen 7 toont de schrijver dat dat Melchisedec groter is dan Abraham en Levi en dat Jezus een priester is in de orde van Melchisedec en niet van Levi. Dat maakt Hem veel groter en veel belangrijker dan elke aardse priester want hij is niet de voortzetting van een verkeerd geslacht van priesters, maar hij is de start van een nieuw geslacht van priesters, niet van aardse orde maar van hemelse. (Dus wij als gelovigen-priesters zijn niet langer priesters in de orde van Levi maat in de orde van Melchisedec).

Priesters in het Oud Testament waren niet priester geworden door een eed, en daarom kon hun bediening ten allen tijde weerlegd worden. In feite hield het Levietische priesterschap op met bestaan zo'n 2000 jaar geleden. Maar God deed een eed toen Hij Jezus aanwees zeggende: “die tot Hem sprak: ‘De Here heeft gezworen en het zal hem niet berouwen: Gij zijt priester in eeuwigheid” (Hebr.7:21). Zijn verordening en bediening kan dus niet weerlegd of gestopt worden. Ja, de zonen van  Levi staan niet langer tussen het volk  en God, maar Jezus gaat voor altijd voort met zijn Hogepriesterlijke bediening.

In het Oud Testament moesten de priesters steeds offers brengen omdat deze offers maar zwak en oneffectief waren. Ze konden de zonde slechts tijdelijk bedekken; ze konden de zonde niet uitwissen. Er is geschat dat tijdens een gemiddeld Paasfeest zo'n 250.000 dieren werden geslacht en geen enkele van deze kon de zonde wegnemen. Maar Jezus offerde het ene, complete en perfecte offer – Zichzelf. Dit offer volstond voor alle zonden voor alle tijden, bande de zonde uit en verrechtvaardigde de zondaar voor God. Dit is zoveel beter dan het systeem van voortdurende offers. Aardse offers kunnen de offerbrengers niet perfect maken. In feite kunnen ze enkel de zonde bedekken maar de zondaar niet veranderen. Jezus’ offer neemt niet alleen de zonde weg maar "Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.” (Hebr.10:14)

Aardse priesters dienen in een aards heiligdom door mensenhanden gemaakt. Door de jaren heen geraken deze heiligdommen in een vervallen staat, worden geplunderd en vernietigd. Gedurende een lange tijd had Israël geen heiligdom en elke tempel was minder glorieus dan de voorgaande. Maar Jezus dient niet in een aards heiligdom, maar in de hemel zelf. Dit heiligdom is niet gemaakt met mensenhanden maar door God zelf. Hij is niet tijdelijk maar eeuwig en zijn glorie stijgt ver boven de aardse tempels uit. Het aardse tabernakel was maar een eenvoudige copy van het ware tabernakel in de hemel(Hebr.8:5) net zoals aardse priesters maar een schrale vervanging waren voor de Grote en Eeuwige Hogepriester – Jezus Christus. Het Heilige Der Heiligen bevatte een deel van God's heerlijkheid, maar het kon onmogelijk zo'n Groot God huisvesten. Het hemelse heiligdom is de ware aanwezigheid van God zelf (We kunnen niet zeggen dat het God bevat daar God niet te vatten is). Het is zoveel beter een Hogepriester te hebben die ons vertegenwoordigt in God's aanwezigheid, dan in een aardse copy.

Inderdaad, de persoon en het werk van onze Here Jezus Christus stijgt ver boven al wat het Oudtestamentisch systeem te bieden had. Jezus Christus is groter, beter, heerlijker dan elke Aäronische priester. Zijn offer is krachtiger en effectiever in de afrekening met zonde en de zondaar. Hij dient in de hemel zelf, en zijn bediening is oneindig. Er bestaat gewoonweg geen vergelijk tussen het Nieuwe en het Oude. Waarom willen sommigen dan terug naar het Oude? Dat gaat mijn verstand te boven!