Wie is Verantwoordelijk?Een van de vragen waar ik het dikwijls moeilijk mee heb is waarom zoveel mensen worden misleid om te geloven in een evangelie wat gepatenteerd vals is. Verwant aan deze vraag is ook deze die mijn vriend onlangs stelde: “Houdt God mensen verantwoordelijk door te geloven in een dwaling wanneer ze werden misleid door hun leiders?"

Het is een feit dat God elk individu verantwoordelijk houdt voor zijn/haar ziel. Op geen enkele manier kunnen de Schriften verklaard worden als zou de verantwoordelijkheid van iemands eeuwige bestemming kunnen gelegd worden bij iemand anders. Een gans hoofdstuk van Ezechiël is aan dit onderwerp gewijd. Ezechiël 18:20 zegt: “De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf, en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. " Het hoofdstuk gaat diep in detail om te tonen dat ieder persoon geheel gerechtvaar-digd of veroordeeld wordt door zijn eigen staat, ongeacht de gerechtigheid of ongerechtigheid van zijn ouder.

De ouders kunnen geen krediet kopen voor de volgende generatie en, gelukkig, is de nieuwe generatie ook niet veroordeeld door de fouten van hun voorouders. Alhoewel het zo is dat iedere generatie het voor de volgende generatie gemakkelijker of moeilijker maakt om de waarheid te kennen, kan niemand het zijn ouders of zijn leraars kwalijk nemen als ze daarin faalden. Ja, ouders en leraars zullen verantwoording moeten afleggen voor de manier, en voor wat, ze leerden aan hen die onder hun hoede stonden, maar de junior kan niet worden gered of verloren gaan op basis van juist of verkeerd onderwijs van de senior. Ik heb vernomen van een leer dat als je in een gemeente bent waar foutief wordt onderwezen, je enkel dient te gehoorzamen aan de leiders, omdat je zult beoordeelt worden naar je gehoorzaamheid, terwijl zij dan verantwoordelijk zullen worden gesteld voor het verkeerd onderwijs. Dit is niet de waarheid. Als je in een leugen gelooft zul je daarvoor verantwoording moeten afleggen, evenals de verkondiger van de leugen verantwoordelijk wordt geacht om de leugen te promoten.

Ongelukkig genoeg bevinden miljoenen mensen zich in verkeerde gemeentes, geloven een valse boodschap omdat niemand ooit de moeite nam om na te gaan dat wat zij brachten de waarheid was. Ook gehoorzaamden zij de aanzet van de H.Geest niet om dat te doen. Er rust een zware veroordeling op deze blinde leiders, Jezus zei dat als de blinden de blinden leiden, ze allebei in de put zullen vallen. Hij zei niet dat enkel de leider zal vallen, maar allebei zullen zij terechtkomen in de put. (Mat.15:14). Openbaring 19:20 verhaalt over hen die misleid werden, eindigend in de poel des vuurs, tesamen met de valse profeet. Men kan aanbrengen dat als iemand werd misleid, hij niet verantwoordelijk kan worden geacht gezien hij verleid werd. Maar de Schrift veroordeelt zowel die werden misleid als de verleider. Openbaring 22:15 zegt dat buiten het Nieuwe Jeruzalem is “ieder, die de leugen liefheeft en doet." Bemerk dat het niet alleen gaat om hen die de leugen brengen, maar ook om hen die de leugen liefheb-ben." Dit is exact het probleem, zij die de valse profeten volgen doen dit omdat zij houden van de leugens die deze mannen prediken, en niet echt de waarheid willen kennen. 2Tes. 2:10 spreekt over hen “die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden."

Ik weet wel dat velen dit zeer hard zullen vinden maar het is en blijft het Woord van God. Het feit is er dat de waarheid ter beschikking is voor iedereen. Rom.1:20 legt uit dat zelfs heidenen die geen Bijbels hebben geen verontschuldiging hebben daar God duidelijk gezien kan worden in de schepping, alsook door het menselijk geweten. Als de heiden in de jungle geen excuus heeft, hoe kan dan iemand die een Bijbel heeft een excuus hebben? Het is klaar dat niemand een verontschuldiging heeft en de drie eerste hoofdstukken van Romeinen bewijzen dat exact. In Handelingen 17 bewijst Paulus aan de Griekse filosofen dat God niet veraf is van hen die Hem zoeken en dat we leven en bewegen en bestaan in God. Al wat we moeten doen is onze ogen openen en dan zullen we Hem zien. Jezus zei:" Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden." (Mat.7:7-8). Deze waarheden zijn van toepassing zowel op de persoon in de jungle die nog niet van het evangelie heeft gehoord, als op de religieuze persoon op de kerkstoel.

Wat kan nu de gewone Christen doen om zich te beschermen tegen misleiding?

Vooreerst onderkennen dat er vele misleiders zijn en dat we niet iedereen moeten geloven die beweert een leraar van de waarheid te zijn, net zoals in de Bijbel staat: “Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, …” (2Joh. 1:7) en “Want velen willen van geen tucht weten: het zijn ijdele praters en misleiders…” (Titus 1:10)

Ten tweede, beproef al wat je hoort en wat ingaat tegen het getuigenis van de Geest  en het Woord van God. “Geliefden, vertrouwt niet ieder geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. "(1Joh.4:1) en “…maar toetst alles en behoudt het goede" (1Tes.5:21).  Daarvoor moet je de Here kennen en ook Zijn Woord. Deze kennis kan niet worden gekocht of bijgebracht - het komt alleen door tijd door te brengen in gebed en persoonlijke studie (niet enkel maar lezen) van de Bijbel.

Ten derde, ga weg van en verwerp diegenen waarvan bewezen is dat ze valse leraars zijn. Teveel mensen blijven naar gemeentes gaan waarvan ze weten dat de waarheid er niet wordt onderwezen. Meestal voelen ze een zekere loyaliteit of de drang een bedwingende invloed uit te oefenen. Tenzij je actief de waarheid uitspreekt, en dit tegen het kwaad, zal het kwaad jou uiteindelijk misleiden en besmetten. Indien iedereen die de fouten zag in hun gemeenten vrijuit zou spreken en weggaan, zouden de valse profeten hiermee rekening houden, maar omdat de mensen de foute gemeentes blijven steunen door hun aanwezigheid en hun giften, worden vele mensen aangetrokken en misleid. Dus door hun aanwezigheid gaan zij, die beter moeten weten, voort met het kwaad te promoten.

Ten vierde, vindt en bouw relaties met hen die geloven, onderwijzen en gaan voor de waarheid. Er zijn er niet veel die actief de waarheid najagen en zij benodigen alle mogelijke steun en bemoediging die ze maar kunnen krijgen. Zoek hen en versterk hen en je zal zelf kracht ontvangen in de voortgang.

Het is tijd om de vadsigheid en welgesteldheid van het vals evangelie af te schudden en te beginnen met " tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is."  (Judas.3).