Wie is Wie?
Onderscheiden - 5

Het is belangrijk dat we elk woord dat we horen of lezen meten met het paslood van de Bijbel. Daarbovenop dienen we ook de informatiebron zelf te toetsen. We moeten  dus twee dingen nagaan: de boodschap en de man. 

Heel dikwijls horen we boodschappen die onberispelijk klinken, en die zelfs leerstellig correct zijn, maar de spreker is een misleider. Denk eraan, de Duivel wil de waarheid presenteren om jou aan de haak te slaan. Geen enkele Mormoon of Getuige van Jehova zal bij jou aankloppen en het gesprek beginnen met te zeggen dat hij een ander evangelie en een andere Jezus brengt. Zij beginnen allemaal met te beamen dat ze net hetzelfde als jij geloven. Het probleem is dat wanneer zij met de leugen op de proppen komen, het meestal te laat is. Onze verdediging  bestaat erin niet te luisteren naar enig woord van iemand die we niet eerst grondig hebben getoetst. Mormonen en GvJ's zijn gemakkelijk te herkennen door hun naar buiten gericht optreden. Maar hoe herkennen we iemand als een evangelisch, Bijbelsgelovig predikant? Hier zijn enkele hints:

Vooreerst, wie is hij en van waar komt hij? Met andere woorden met wie onderhoudt hij zich en wie heeft zijn gedachten beïnvloed? Dit kan gemakkelijk worden vastgesteld door zijn natuurlijk en persoonlijk verleden of curriculum vitae. Waar heeft hij les gehad? Waar heeft hij gemeenschap? Met wie heeft hij betrekkingen? Wie citeert hij? Wie citeert hem? Als hij een website heeft, kijk dan naar de links die hij voorziet. Deze vragen zullen dikwijls heel wat aan het licht brengen over de boodschapper. Mogelijk had hij slechte banden met het verleden en heeft hij zich bekeerd. Als hij zich heeft afgewend van verkeerde banden, heeft hij dan publiekelijk deze banden en doctrines verworpen en de gemeenschap met hen verbroken? Als dat zo is dan moet zijn verleden niet tegen hem gebruikt worden; maar tegelijkertijd kunnen sommige van die invloeden zijn denken nog steeds bezoedelen en dient men op zulke tekens te letten. “Slechte omgang bederft goede zeden.” (1Kor.15:33) en een man wordt gekend door de vrienden die hij heeft.

Ten tweede, en nauw verbonden aan het eerste punt: Wat kwalificeert hem als leraar? Hiermee bedoel ik niet dat hij gewijd is of gediplomeerd, maar wat geeft hem het recht om jou te onderwijzen? Je dient vragen te stellen als hoelang geloofd hij al, hoe oud is hij, heeft hij een bewezen staat van dienst binnen de gemeente, of is hij slechts een buitenbeentje die zichzelf ziet als een "profeet"? Is hij nederig tegenover anderen? Sinds de geboorte van het Internet en de mogelijkheid om zelf te publiceren kan elke mislukkeling die niet met anderen kan samenwerken, en die geen dienaar van de gemeenten wil zijn, zichzelf een bediening aanmeten. Toont hij ervaring en integriteit in de behandeling van het Woord, of is hij een arbeider die zich hoeft te schamen? (2Tim. 2:15). Leert en verkondigt hij trouw het Woord, of is zijn boodschap gebaseerd op verhaaltjes, verklaringen en grappen? Tenslotte, daagt hij uit en bemoedigt hij, of zegt hij alleen dingen die zijn toehoorders niet ongelegen komen? (2Tim. 4:2).

De belangrijkste kwalificatie is zijn leven! Hoe dikwijls is hij getrouwd? Heeft hij een bewijs van zijn integriteit, rechtschapenheid en heiligheid? Hoe staat hij tegenover geld en materiele zaken? Dit zijn enkele van de dozijnen vragen die dienen gesteld te worden over de vruchten van zijn leven. Jezus zei: “Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?” (Mat.7:16). Met "vruchten" bedoelde Jezus niet de vruchten van hun bediening (hoeveel bekeerlingen, boeken enz…) maar de vruchten van zijn leven. Wat heeft dit leven voortgebracht? Denk je echt dat als hij thuis distels heeft voortgebracht, hij druiven zal produceren in jouw leven? (2Tim.3 en Titus 1 bevatten bijkomende vragen die je mogelijk moet stellen)

Ten vierde, wat gelooft hij? Nu wordt het wat moeilijker omdat hij naar alle waarschijnlijkheid de waarheid met mooie woorden wil verbergen. Soms kan het verkeerde worden onderscheiden door zorgvuldig onderzoek van zijn geloofsbelijdenis. Maar vooral dien je aandachtig te lezen en te luisteren. Het internet kan je hints geven over wat verkeerd is, maar aanvaard niet alles wat je op het Internet kan vinden zonder grondig onderzoek over die informatie en zijn afkomst. Iedereen kan zowaar alles publiceren op het internet en velen werken hard om met dit middel legitieme bedieningen in diskrediet te brengen. Lees voorzichtig wat er staat over de persoon en gebruik de informatie als aanwijzing naar wat te kijken bij zijn onderricht. Maar laat mij toch benadrukken: informatie op het internet van onbekende oorsprong kunnen enkel worden gebruikt als rode vlaggen: vertrouw er niet op om iemand goed of af te keuren. “Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis en heet hem niet welkom." (2Joh. 1:9).

Ten vijfde dienen we de vraag te stellen: wat zeggen de getuigen? In het derde artikel van deze serie (Orthodoxie) stelden we vast dat we moeten kijken naar de geloofwaardigheid van de getuige alsook naar verklaring van de getuige. Wie geeft bevestiging over deze man? ? Als gekende valse leraars hem als goed bestempelen, of dat hij op hetzelfde podium verschijnt als zij, dan weet je dat hijzelf ook een valse leraar is. Evenzo als bewezen dienaars van het licht hem veroordelen, hou je daar best rekening mee.

Daarom is het zo belangrijk dat we onszelf omringen met hen die te betrouwen zijn in advies en raad. Vele "onderscheidingsbedieningen" hebben zelfzuchtige bijbedoelingen maar er zijn enkele die te vertrouwen zijn in het geven van een evenwichtige beoordeling van een bepaalde bediening. Deze mensen die begiftigd zijn als waker over de gemeente kunnen ons veel tijd en onderzoek besparen. (Volgende week zullen we de kwalificaties voor de juiste onderscheidingsbediening onderzoeken). Zoek op hun websites en blogs naar waarschuwingen over bepaalde bedieningen, predikers e.a. De Here zegt over wakers dat : “als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd"(Eze. 33:4).

Ten zesde, wat is zijn agenda? Soms kan een predikant of auteur alle testen doorkomen en toch een verkeerde agenda hebben? Daarom is het belangrijk om hem te vragen wat zijn drijfveer is. Is het geld, zelfzucht of macht? Heeft hij wrok of bitterheid in zich? Probeert hij te bewijzen dat hij gelijk heeft en de anderen niet? Kijk en luister goed en zijn drijfveer zal zichtbaar worden. Als hij niet gedreven wordt door de liefde voor de Here, liefde voor God's Woord en liefde voor God's volk - heeft hij waarschijnlijk niks te zeggen. Toen Jezus Petrus de opdracht gaf, was maar een vraag belangrijk: “hebt gij Mij waarlijk lief?” (Joh. 21:15-17). Als de prediker geen liefde voor Jezus toont is hij gediskwalificeerd, ongeacht hoeveel hij weet (1Kor.13:1-3).

Tenzij je in staat bent de bona fides van een predikant na te gaan, moet je niets van hem aannemen. Alhoewel weinigen bewust de Duivel zullen uitnodigen om te prediken in hun gemeente, zijn er toch velen die zijn boodschappers toelaten in zijn plaats.

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproefd de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.” (1Joh. 4:1).

(Wordt vervolgd)