Wat van de Wachters?
Onderscheiden– 6

Elke gelovige heeft de verantwoordelijkheid om op zichzelf te letten wat betreft kwaad en verzoeking. (Open.3:11). De Here heeft in de lokale gemeenten ook oudsten aangesteld met als taak te letten op de wolven die de kudde willen aanvallen. (Hand.20:28-30).

In deze laatste dagen vermenigvuldigt en verspreidt het kwaad zich sneller dan de gewone gelovige of herder kan nagaan. Elke dag brengt nieuwe ketterij, en moderne elektronische media en wereldreizen hebben de nieuwe ketterijen binnen enkele uren uitgebroed en over de aardbol verspreid. Deze leringen worden dikwijls zo handig verbloemd dat er een specialist nodig is om ze te herkennen en een verdediging tegen hen te formuleren.

Ten gevolge daarvan heeft de Here een speciale groep mensen opgericht met een unieke gave en hen klaargestoomd als wachter over de gemeenten. Toen Nehemia de muren van Jeruzalem herstelde waren de aanvallen zo frequent, dat er ter aanvulling van het feit dat iedere man een zwaard droeg tijdens het bouwen (Neh. 4:17-18), een selecte groep de taak kreeg uit te kijken naar de vijand( Neh.4: 9,16). Als herder van een gemeente is het mij onmogelijk mijn plichten te vervullen en op de hoogte te blijven van alle fouten die bijna elke dag opnieuw opdagen. Ik ben daarom hen dankbaar die zich hebben gewijd aan de taak van opzoeking, onderzoek, waarschuwing en formulering van antwoorden aan de vele winden van valse leerstellingen in onze tijd.

Maar zoals in elk gebied van het werk van de Here, zijn er 'the good, the bad and the ugly.'. Alleen het feit dat iemand het kwaad kan aanwijzen maakt hem daarom nog niet verstoken van fouten Sommigen falen over leerstellingen, anderen in hun houding of levensstijl. Daarom is het belangrijk dat we het verschil duiden tussen goed en kwaad in onderscheidingsbedieningen.

In zekere zin is het heden ten dage de gemakkelijkste bediening die iemand kan krijgen. Het is veel gemakkelijker om fouten bij anderen aan te wijzen dan deze fouten te corrigeren. Hij die geen woord kan schrijven of prediken om de gemeente op te bouwen, raakt wel betrokken bij het werpen van stenen. Afbreken is gemakkelijker dan opbouwen en een fout vinden is gemakkelijker dan de waarheid aanleren. Velen zijn betrokken bij deze bedieningen omdat ze wraak willen voor kwetsuren uit het verleden, of omdat ze betrokken willen raken in een bediening maar er de gave niet voor hebben, of omdat ze een probleem hebben met trots.

Hier volgen enkele belangrijke vragen over onderscheidingsbedieningen:
Welke houding nemen ze aan? Is het arrogantie en trots en voelen ze zich beter dan die arme ketters daar? Of rouwen en wenen ze oprecht over de staat van de gemeente? Spreken ze met nederigheid en genade, erkennend dat het enkel de genade van God is die hen heeft behouden? Voelen ze zich superieur aan anderen en als God's enig overblijfsel? (De series “Controversieel Strijden” handelt hierover in meer detail.)

Wie zijn de gezichten achter deze bediening? Hoe lijken hun persoonlijke levens? Hebben ze een staat van dienstbaarheid aan de gemeenten en aan de waarheid? Hebben ze gemeenschap met andere gelovigen en bedieningen en dienen ze een lokale gemeente, of zijn het losse kanonnen?

Wat is hun motief? Is het wraak, profijt, roem en belangrijkheid? Of is het liefde voor de Here, Zijn Woord en Zijn Volk? (Het vorige artikel “Wie is Wie?” is zowel voor onderscheidingsbedieningen als voor leraars van toepassing.)

Zijn hun beschuldigingen gebaseerd op grondig gedocumenteerd onderzoek, ondersteund door geloofwaardige getuigen en empirische bewijsstukken? Of op tweedehandse geruchten en op 'schuldig door medeplichtigheid'? Vele van die bedieningen kunnen iemand in diskrediet brengen, alleen al doordat die persoon door dezelfde luchthaven passeert als een beruchte ketter, alhoewel er geen connectie bestaat tussen hen.

Gaan ze af op boosaardige insinuaties, geruchten en citaten die uit hun context werden genomen om er een zaak van te maken? Of betrouwen ze op feiten, archieven, documenten en historische verhalen? 

Zijn ze geloofwaardig? Met andere woorden hoe weet je dat je ze kunt vertrouwen? Overdrijven of verfraaien zij hun punt? Heb je hen ooit horen liegen of zijn het integere mensen? Is hun oordeel evenwichtig of zijn ze bevooroordeeld? Hebben ze wel eens iets goeds te zeggen over iemand of kunnen ze enkel iets zeggen over dat wat slecht en verkeerd is?

Zijn het samenzweerderige theoretici? Zo iemand leert dat de Joden de schuld zijn voor alle kwaad dat over de wereld komt, dat de NASA dinosaurusbeenderen heeft gevonden op de maan maar het geheim houdt, terwijl hij op een ander moment beweert heeft dat de mens nooit op de maan is geweest en dat dit allemaal een complot was. Ja, deze man is een van de meest vooraanstaande sprekers, ook via de radio, en schrijvers tegen "het kwaad".

Leren ze de waarheid of spreken ze alleen maar tegen het kwaad. Bezorgen ze tegengif tegen ketterij, of kunnen ze alleen maar het verkeerde aanwijzen? De Here en het Woord brengen nooit fouten aan het licht zonder in een oplossing te voorzien. Ja de Bijbel veroordeelt zonde, maar het voorziet ook in tegengif - het kostbare bloed van Jezus. Het openbaart de slechtheid van het mensenhart maar het biedt God's  gerechtigheid aan hen die geloven. (Rom. 3:22-23).

Het feit dat zij een apologetische of onderscheidingsbediening hebben ontslaat hen niet van alle toetsen en afwegingen waarover we hebben gesproken in deze series. Ze dienen getoetst te worden. De slechten dienen te worden verworpen en de goeden dienen te worden gewaardeerd. Ik dring erop aan dat je zou weten welke van deze bedieningen kunnen vertrouwd worden en dat je hun materiaal regelmatig zou lezen. Als je een pastor of een predikant bent dien je elke jaar een goede onderscheidingsconferentie bij te wonen, opdat je gewaarschuwd bent voor nieuwe listen van de boze.

Als je gebruik maakt van hun diensten dien je hen te steunen met gebeden, bemoedigingen en giften. De goeden zullen nooit over hun noden spreken, alhoewel het veel uithoudingsvermogen en geld kost om deze bedieningen gaande te houden - help hen zodat ze jou beter kunnen bedienen. Maar boven alles, bidt voor hen. Het vraagt veel moed en ze betalen een hoge persoonlijke prijs voor hun standpunt omdat ze voortdurend worden aangevallen. Ze hebben jouw gebeden en bemoedigingen nodig.

Het feit dat Nehemia een wachter heeft aangesteld en aan sommigen opdroeg om wapens te dragen, sprak de anderen niet vrij om op hun hoede te zijn.

De lastdragers verrichtten hun arbeid zo, dat zij met de ene hand het werk deden en met de andere hand de werpspies vasthielden; de bouwers hadden ieder zijn zwaard aan de heup gegord, terwijl zij aan het bouwen waren. De hoornblazer stond naast mij. En ik zeide tot de edelen, de leiders en het overige volk: Het werk is groot en uitgebreid en wij zijn langs de muur verspreid, ver van elkander. Op de plaats, vanwaar gij het hoorngeschal hoort, moet gij u bij ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden.” (Nehemia 4:17-20).