Wat is Genade?

Indien je door de vorige artikels de indruk hebt gekregen dat ik me kant tegen apologetische of onder-scheidingsbedieningen -ik ben het niet.  De bediening van een waker is van vitaal belang voor de Gemeente. Maar spijtig genoeg hebben velen deze cruciale bediening in diskrediet gebracht door een slechte houding.

Maar erger nog dan het feit dat deze met een verkeerde houding diskrediet hebben gebracht voor hen die de waarheid verdedigen, is het feit dat diezelfde "wakers" dikwijls geen correcties van anderen aanvaar-den. Het is alsof dat zij zichzelf beschouwen als daarboven verheven en zij de enige hoeders van de Waarheid zijn. Wanneer iemand evenwicht of verbetering wil aanbrengen, richten ze onmiddellijk hun zwaard op die boodschapper om diegene die de Here gebruikt om hen aan te spreken, van hun stuk te brengen.

Sommigen denken dat de terechtwijzing een bewijs is van het feit dat zij "lijden voor het geloof". Maar de  Schriften zeggen duidelijk dat enkel wanneer ons lijden volmaakt is voor Hem, dat we martelaars geheten mogen worden. Als we lijden door onze slechte houding en misdaden, verkrijgen we enkel wat we verdie-nen (1Pet. 4:15, 3:16, 2:20). Het lijkt mij dat veel van de aanvallen op de "verdedigers van het geloof" terecht zijn. En spijtig genoeg kan niets de schade herstellen, aangericht door zo'n loos geschut.

Aan beide kanten vindt men het moeilijk om terechtwijzing te aanvaarden. De "verdedigers van het geloof" zouden sensitiever voor terechtwijzing moeten zijn dan de ketters. Maar aan beide kanten biedt met weerstand aan de vermaning van de Here door zijn knechten.
We zouden gemakkelijk de berisping van de Here Jezus moeten aanvaarden als Hij het zelf aan ons openbaart en spreekt. Hij verkiest meestal om te spreken door de mond van de meest onwaarschijnlijke der vertegenwoordigers. En omdat de boodschap niet komt in de verpakking die we hadden verwacht, verwerpen we het met minachting en maken dikwijls de boodschapper af. We doden hen niet fysisch, maar wel hun reputatie en soms hun ganse bediening. 

God sprak tot Israël door donder en bliksem. Hij sprak tot Bileam door de ezel, tot Israël door onpopulaire profeten en tot de Joden door de mislukkeling die zich kleedde in kamelenhuid, genaamd Johannes. Zij werden allen verworpen. Toen Jezus kwam als zoon van een schrijnwerker, weergaf Natanaël de visie van de natie toen hij zei: “Kan uit Nazaret iets goeds komen?” (Joh.1:46, 7:41).

Wij als mensen zijn blijkbaar erg goed in het vinden van een reden om de boodschapper te verwerpen en af te maken. (Mat.23:37-39). Toch zouden we moeten luisteren naar de stem van de Herder die onze aandacht zoekt op de meest onverwachte manier.

Bileam werd het archetype van de profeet die fout ging. Drie keer verwijst het Nieuw Testament naar hem als een slecht voorbeeld van de ingehuurde profeet. Maar dat was hij niet altijd. Ooit had hij een relatie met de levende God en sprak God tot hem en door hem. (Num.22:9-13). Hoe kwam hij dan zo laag dat hij de Moabieten adviseerde overspel te plegen met de kinderen van Israël en zich alzo de wraak van God op de hals haalde? Door de boodschap van God te verwerpen. Numeri 22 verhaalt hoe dat gebeurde:

Vooreerst sprak de Here tot hem (v12) maar het woord beviel Bileam niet. Dit is de eerste stap naar afvalligheid – het woord verwerpen omdat het ons niet bevalt. Daarom dat de gemeenten die welwillend staan tegenover zoekenden vollopen en zij die de Waarheid prediken leeg zijn - mensen willen geen boodschap horen dat hen confronteert met hun zonden. Achab had een gevolg van 400 profeten rondom zich verzameld die hem zeiden wat hij wenste te horen. Maar hij verachtte de man die hem de waarheid zei (1Kon.22). We aanvaarden nogal vlot dat al onze wegen rein zijn. (Spr.16:2) en kunnen niet geloven dat iemand ook maar het tegendeel suggereert. Apologisten en ketters claimen allebei  immuniteit en onfeilbaarheid onder de vlag  “Gezalfde van de Here”.

Als resultaat van Bileam’s ongehoorzaamheid, en een korte tijd later, zag de ezel wat de profeet niet kon zien (Num.22:23). Hoe jammer dat zelfs dieren en kinderen kunnen zien wat wij niet zien. De ezel dan ging van de weg af. Dit was niet normaal en we dienen acht te slaan op elke gebeurtenis in ons leven die buiten het normale is. Het kan zijn dat de Here onze aandacht wil trekken. We reageren dan meestal zoals Bileam: we lossen het probleem op met brute fors. Maar we zouden beter afstijgen en de Here vragen of Hij onze aandacht probeert te trekken.

Bileam sloeg het arme dier om haar terug naar de weg te drijven (v25). Kort daarop klemde de ezel Bileam's voet tegen de muur. De pijn zou hem alert moeten gemaakt hebben. Het is erg als mensen gekwetst worden omdat de Here hun aandacht wil. Maar tragisch is het wanneer zij de zweep nemen en het voorwerp slaan dat de Here heeft gebruikt om tot hen te spreken. Als predikant heb ik een enorme sympathie voor die arme ezel omdat ik zo'n behandeling meermaals zelf heb ondergaan.

De ezel lag daarop neder onder Bileam. Als we dit moesten vertalen naar modern Nederlands dan zou het zijn: "toen vielen de wielen af". Toen nam bileam niet de zweep maar zijn staf in een poging om het arme dier te doden. (Hij wou dat de stok een zwaard was) Hoe gewelddadig worden wij voor hen die  enkel willen helpen! Wanneer de wielen loskomen onder onze gezondheid, financies, relaties, bediening enz… dienen we op te letten - het is meer dan waarschijnlijk dat de Here in contact met ons wil komen.

Op het einde sprak de ezel tot Bileam met een hoorbare stem. Dat zou zijn aandacht moeten getrokken hebben, maar hij wou nog niet luisteren. Ja de Here spreekt door de meest onverwachte monden maar niets bereikt het oor van hen die niet willen horen. Bileam was boos op hetgeen de Here had gezonden om zijn leven te redden (v33). Telkens mensen boos reageren op de prediking of het lezen van het Woord, is dat een duidelijk teken dat ze de boodschap gehoord maar geweigerd hebben. Hoe jammer.

Uiteindelijk verscheen de Engel van de Here zelf aan hem en sprak tot hem. Maar hij luisterde niet en vervolgde zijn weg. Vijf keren probeerde de Here zijn aandacht te trekken maar zijn voortdurende onge- hoorzaamheid, ambitie en hebzucht maakte hem doof.

Veracht de waarschuwingen niet omdat de instrumenten die ze aanbrengen door jou niet worden gewaar-deerd. Luister ernaar, omdat de Here door de meest onwaarschijnlijke mensen, gebeurtenissen en dingen spreekt.

Indien deze serie traktaten jouw boosheid heeft opgewekt, je heeft geconfronteerd of veroordeeld, of je heeft berispt, bidt dan aub dat de Here je mag helpen om te horen wat Hij jou tracht te zeggen. Het feit dat je de hele serie hebt gevolgd is een goed teken; maar nu heb je misschien nood aan vergiffenis voor de trots en voor hen die je bezeerd hebt, belasterd of door een onchristelijke houding hebt doen afvallen van de waarheid. Zoek dan vooreerst de vergiffenis van de Here, en dan de vergeving van hen die je onrecht hebt gedaan.

“Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen." (Jac.1:25).

(Wordt vervolgd)