Politiekers op de Preekstoel

Frontpaginanieuws van de Sunday deze week was dat een prominente Zuidafrikaanse politieker verleden zaterdag tot pastor werd aangesteld bij een groep onafhankelijke Charismatische kerken. De meeste lezers reageren dan met “en dan”. Wel, deze man werd opgeleid voor de bediening maar is hij zelf geen Christen! Hij beschouwt het homohuwelijk en polygamie als aanvaardbaar en werd zelf verschillende malen beschuldigd van seksueel misbruik alsook fraude en corruptie op grote schaal. Het feit dat hij niet schuldig werd bevonden of dat veel van de beschuldigingen nooit voorgekomen zijn, maakt hem niet onschuldig maar is eerder een weergave van zijn macht om de wet te manipuleren en te intimideren. Op de ceremonie werd zijn nek bekleed met een witte kol en werd een "gebed aan hem opgedragen". Tegelijkertijd beloofde de  “bishop” van zijn groep plechtig de steun van deze kerk aan de politicus voor de komende presidentiële verkiezingen.

Hoe kan een berucht ongelovige met een erg bezoedelde levensloop worden benoemd als herder in de kerk? Mag ik jou er aan herinneren, vooraleer je hoofd te schudden over wat er gebeurd in Afrika, dat vorig jaar een bekend evangelist een stripclubeigenaar en zelfverklaard atheïst uitnodigde om te komen spreken vanaf de preekstoel in Pampa (Florida), de clubeigenaar daarbij steunende in zijn campagne voor een zetel bij de Raadscommissie. Het wordt over heel de wereld gemeengoed dat kerken alle soorten eer geven aan politiekers en hen uitnodigen om van op de preekstoel te spreken. Er zijn verschillende redenen voor deze  "diplomatieke acties". De beweegredenen hebben weinig van doen met de echte vragen:  Wat zit er werkelijk achter deze vervaging van de scheiding tussen kerk en staat, en is het gewettigd?

In Jezus’ dagen waren er twee groepen politiekers. De Schriftgeleerden en Farizeeërs werden aanzien als "heersers" onder de Joden (Mat.9:18) en boven hen stonden de verschillende Romeinse gouverneurs (Luc. 3:1). Nooit heeft Jezus deze mannen uitgenodigd de bediening met Hem te delen nog heeft Hij hun manier van werken gesteund of goedgekeurd. Hij vroeg hen enkel “Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is." (Mat.22:21). Hij berispte hen voor hun dwalen (Luc.13:32) en herinnerde hen er aan dat God de hogere autoriteit heeft (Joh.19:11). Toen Hij voor Pilatus werd gebracht benadrukte Hij met klem dat Zijn Koninkrijk hemels was en het niets te maken had met aardse koninkrijken.(Joh.18:36).

Paulus leerde overeenkomstig dat we ons moeten onderwerpen en gehoorzamen aan de seculiere overheid (Rom.13:1-8), maar hij steunde geen wereldse heersers. Wanneer hij in contact met hen werd gebracht was zijn boodschap steeds dezelfde - zij moesten berouw tonen en geloven in de Here Jezus (Hand.25, 26 & 28).

Het Nieuw Testament spreekt enkel van samenwerking tussen "kerk en staat" als het gebeurtenissen van de eindtijd voorspelt. Openbaring heeft het over het beest dat uit de zee komt (Antichrist) en het beest dat uit de aarde komt (Valse Profeet) (Open.13:1,11). Deze valse profeet doet zich voor als een lam (“christen”) maar sprak als een draak (demonisch) en “ het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijk wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest…" (Open.13:12-14).

Wanneer kerken politiekers uitnodigen om te spreken op de preekstoel, hen eer bewijzen en hun campagnes steunen, volgen zij niet de voorbeelden van Jezus en Paulus. Ze opereren duidelijk in de geest van de laatste dagen wanneer de religieuze wereld autoriteit en steun gaan geven aan de Antichrist en mensen gaan overtuigen hem te volgen. Zelfs in Daniël’s profetieën is het duidelijk dat het Koninkrijk van God niet samen kan gaan met de koninkrijken van de wereld, maar hen eerder zal vernietigen en vervangen.

Openbaringen 17 verhaalt over de grote hoer – een religieus systeem die sommigen vergelijken met de Kerk van Rome. Ze vertegenwoordigt niet alleen de Roomse Kerk maar ook alle vormen van religie die vals zijn en geen deel hebben aan die andere vrouw– de Bruid van Christus. Het vals religieus systeem hoereert met de koningen van de wereld (Open.17:2), een ongeoorloofde relatie tussen kerk en staat. De ware kerk heeft een relatie met haar Bruidegom – de Here Jezus die de Koning der Koningen is, terwijl de valse kerk een relatie heeft met de heersers van de aardse koninkrijken. Het wordt dus overduidelijk dat elke kerk die een relatie aangaat met een politieker een scherpomlijnd statement maakt – dat zij deel uitmaakt van het vals religieus systeem en daarom ook van de grote hoer uit Openbaring. Niet alleen wil het vals religieus systeem de ware kerk vervangen maar vervolgt ze ook en wordt “dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus” (Open. 17:6). Openbaring 18 zegt ons dat dit  systeem volledig zal vernietigd worden door de Here Jezus Christus.

Laten we niet verbaasd staan wanneer we opgeschrikt worden door kerken die flirten met politiekers en hen het hof maken. Het werd allemaal voorspeld en is een bijkomend bewijs dat de Here Jezus snel zal terugkomen. Als je in een kerk bent met politiekers en die hen steunt, ga er dan weg. Daar kan niks goeds van voortkomen omdat de dochters van de grote hoer samen met haar vernietigd zal worden. Denk niet dat dit systeem hervormd kan worden, want het kan niet – het is niet neutraal maar staat volledig aan de kant van de Duivel. Al wat je kan doen is zo snel mogelijk eruit ontsnappen. Ben je een  Christelijk leider die zichzelf en zijn kerk wil promoten door zulke onheilige allianties, toon dan berouw van je hebzucht, trots en machtswellust.

Denk niet dat de politiekers jouw kerk zal promoten of beschermen. Als je in zee gaat met wereldse systemen zal niks jou beschermen tegen de toorn van het Lam. Maar als je trouw blijft aan Jezus zullen zelfs de poorten van de hel de ware kerk niet weerstaan. Hier bestaat geen grijze zone.  Het is zwart of wit -  duisternis of licht.

“Welnu, vreest dan de Here en dient Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der Rivier en in Egypte, en dient de Here. Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: of de goden die uw vaderen aan de overzijde van de Rivier gediend hebben, óf de goden der Amorieten in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!" (Jozua 24:14-15).