Lastige Vragen Stellen

“maar gij zult kracht ontvangen wanneer de H.Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. "(Hand.1:8).

Dit waren de laatste woorden van Jezus tot Zijn discipelen, net toen Hij voor hun ogen opsteeg naar de hemel. Tien dagen later waren 120 van hen verzameld in de bovenkamer toen de H.Geest over hen werd uitgestort. Toen brak de hemel los! Hun prediking was krachtig, duizenden kwamen tot redding, mirakels werden heel gewoon, levens werden grondig en krachtig veranderd en het evangelie werd verspreid over de aarde.

Ongeveer 25 jaar geleden gebeurde iets gelijkaardigs in wat gewoonlijk de charismatische vernieuwing  of revival wordt genoemd, of "Jezusrevolutie".”  Mensen van overal ter wereld werden getrokken tot een nieuwe liefde en vuur voor de Here. Velen werden krachtig veranderd door het evangelie en vele kerken gingen door een omwenteling. Sindsdien zijn er een aantal gelegenheden geweest  die “revivals” werden genoemd in verschillende delen van de wereld.

En nu zijn we 2007. Tweeduizend jaar na de dag van Pinksteren, 100 jaar na de Azusa Street Pinkster- opwekking, 25 jaar na de Charismatische vernieuwing en 10 jaar na Toronto, Brownsville, Brompton etc. (Ik zeg hier niet dat al deze gebeurtenissen dezelfde zijn of dezelfde waarde hebben  - toch hebben vele anderen hen onder dezelfde noemer gezet ). De vraag die ik en iedereen die eerlijk tracht te zijn, zich moet stellen is: “Wat impact heeft dit op mij, op de kerk en op de wereld gehad?" Is het Christendom van-daag beter af dan 150 of 1500 jaar geleden? Ik weet dat veralgemenen gevaarlijk is en er altijd uitzon-deringen zijn op de norm, maar wat is de algemene toestand van het Christendom vandaag?

Er zijn meer “christenen” dan vroeger en sommige kerken zijn groter dan ooit. Ja, vele kerken hebben veel leden. De grootste kerken sinds de tijd van Jezus komen heden samen. Alleen al in de USA zijn er meer dan 1200 megakerken met een gemiddelde aanwezigheid van 3400. De grootste heeft 20.000 aanwezigen per samenkomst. Zelfs de vroege Jeruzalemkerk had zoveel leden niet. (Een grondige studie toont aan dat Jeruzalem de enige kerk in Handelingen was die meer dan 100 leden had). Daarbovenop hebben we meer boeken, meer verzamelde kennis en de ervaring van twintig eeuwen, meer versterkers, meer "christelijke" radio- en TV-stations en meer websites dan ooit tevoren.

Maar hebben we de kracht waar Jezus over sprak? Dat is de vraag.

Het lijkt voor mij dat we nooit tevoren op een lager geestelijk 'ebbe' waren. Predikanten zijn vol van zichzelf, geldzuchtig en gulzig naar macht en eer. De kerkbanken worden bevolkt door mensen die zich Christenen noemen maar volharden in hun wereldse levensstijl. Immoraliteit, oneerlijkheid, verslaafdheid en materialisme onder naamchristenen was nooit zo hoog (of is het laag?) Ware bekeringen waar levens drastisch worden veranderd zijn zeldzaam. Echte mirakels zijn moeilijk te vinden en predikanten die hun leven willen afleggen voor hun schapen heel zeldzaam. Opoffering, toewijding, gebrokenheid, vruchten van de Geest en heiligheid zijn even onmodieus als hoffelijkheid en goede manieren. Het aantal scheidingen onder “christenen” is hoger dan onder ongelovigen en “christelijke” families zijn even  disfunctioneel als de wereldse. De kerk was door de eeuwen heen gehaat en vervolgd door de wereld maar vandaag wordt ze veracht door haar flagrant commercialisme en gebrek aan heiligheid.

Alhoewel deze generatie de Bijbel op zijn best kent en het krachtigste getuigenis heeft, en de meeste mogelijkheden heeft om het verschil te maken, is het omgekeerde waar. We kunnen argumenteren dat dit te verwachten was omdat Jezus aldus voorspelde: “Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” (Luc.18:8). Paulus profeteerde dat het kenmerk van het Christendom in de eindtijd zou zijn dat ze een vorm van Godsvrucht zou hebben maar met verloochening van zijn kracht: “Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God., die met een schijn van Godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand." (2Tim.3:1-5)

Wat mij nog meer stoort is dat zelfs zij die zeggen een deel van de "overgeblevenen" te zijn, niet de ware kracht hebben zoals beschreven in het Nieuw Testament. Ja, de graad van heiligheid, doctrinaire reinheid en liefde mag dan hoger liggen dan het hedendaagse gemiddelde, maar is er werkelijk kracht in ons leven, ons getuigenis en onze prediking? Ik kan niet voor jou spreken maar als ik naar mijn eigen leven en bediening kijk is het antwoord een empathisch NEEN! Probeer niet te argumenteren dat ik "té intens ben en mijn standaards té hoog"! Ik heb deze argumenten al heel mijn leven moeten horen en voor diegenen die echt eerlijk zijn, zijn de feiten duidelijk. We zijn machteloos, zwak en oneffectief. Waarom de feiten niet onder ogen zien i.p.v. te pogen hen weg te contextualiseren, theoretiseren en theologiseren? Hoe is jouw leven, getuigenis en bediening? Laten we eerlijk blijven met onszelf en toegeven dat we niet leven zoals het Nieuw Testament beschrijft. En dit heeft niets te maken met kerkplanting, God's verschil-lende plannen voor later en nu, of ook maar iets van zulke ontheffende nonsens. Nog heeft het iets te maken dat God Zijn kracht of doel verandert.

Het probleem is maar op één plaats te vinden - bij onszelf. Laten we niet de tijdsgeest, de cultuur of de kerk blameren. Ieder van ons moet zijn verantwoordelijkheid nemen, of niet. Predikanten leggen de schuld bij de kudde en de kudde bij de predikanten, maar aanvankelijk heeft God individu's geroepen, bekrachtigd en gebruikt om het echte verschil te maken. Deze individu's waren gewone mensen, adellijken, priesters, vissers en belastingontvangers. Hun afkomst maakte niet uit - wel hun honger en dorst naar meer van God.

Jezus zei: “En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt  en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de H.Geest geven aan hem, die Hem daarom bidden? (Luc.11:9,10,13). Jezus zei ook: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien Dit zeide Hij van de Geest." (Joh.7:37-39).

Here, vergeef me dat ik met weinig tevreden ben terwijl Jij zoveel meer te bieden hebt voor mij. Bewerk in mij een grote dorst naar meer van U. Vergeef mijn lauwheid en ontsteek Uw vuur in mij. Gebruik mij om werkelijk verschil te maken. Amen.