Kerstmis of Avondmaal?


Hier in Amerika lijkt Kerstmis een veel groter evenement dan ik het ken van Z-Afrika. Vele huizen zijn mooi versierd, bijna iedereen brengt een of andere vorm van decoratie aan, al was het maar een vlecht aan de deur of een boom voor het raam. Miljoenen Dollars worden besteed aan voeding, geschenken, kaartjes en andere parafernalia die verwijzen naar Kerstmis en zelfs de benzinestations klampen aan door verhoging van de benzine. Het is dan ook niet zo onverwachts dat ik lang en hard heb nagedacht over de Feestdag, zijn betekenis en de reden waarom de mensen er zo kwistig veel van houden.

Het is duidelijk geen Christelijk feest want meer ongelovigen dan gelovigen vieren die dag. Wat vinden mensen, zelfs ongelovigen, dan zo attractief? Het lijkt weinig met Jezus en de boodschap te maken te hebben en meer met geld, zelfzucht en omzet. Onlangs suggereerde een krantencommentaar dat we het eerder “techmas” zouden noemen, verwijzend naar de nadruk op technologie en technologisch speel-goed en geschenken. Zelfs kinderen halen gezamenlijk hun neus op voor elk geschenk waar geen batterijen nodig zijn.

Ik vind geen enkele referentie in de bijbel waar de discipelen of de vroege kerk Zijn geboorte vieren.  Nu ik er over nadenk, er is geen enkele verwijzing dat Jezus ooit zijn verjaardag vierde. Er is ook geen instructie in de hele Bijbel om de verjaardag van de Redder te vieren. In tegenstelling tot Zijn geboorte, dienen we Zijn dood te vieren en de herinnering er aan. Jezus stelde de herdenking in, de nacht voor Zijn kruisiging (Mat.26:26). Hij  geeft zijn discipelen de instructie om het te vieren (Luk.22:19) en Paulus geeft richtlijnen bij het Avondmaal(1Kor.11). Ja het merendeel van ons Westerlingen willen Zijn geboorte wel vieren maar negeren Zijn dood. Waarom?

Eén van de mogelijke oorzaken ligt in het feit dat een " lieve Jezus, zachtmoedig en genadig" veel gebruiksvriendelijker en handelbaarder is dan een bloedende Redder op het  kruis. Baby Jezus in een kribbe, heel lief en knuffelbaar verkoopt als product beter dan de Ene voor wiens Naam elke knie zal buigen, en de romantiek van een "onwettig" kind, geboren in een stal in een obscuur dorpje en die het heeft gemaakt, spreekt ons veel meer aan dan de waarheid dat onze zonden Hem aan het kruis hebben genageld. Een hulpeloze baby die geen eisen stelt buiten wat eten bekoort meer dan een opgestane, verheerlijkte Here die onze totale liefde, gehoorzaamheid en toewijding opeist.

Vele mensen trachten daarom dit moment en het Kind voor altijd te "bevriezen". Op die wijze is Hij veel minder bedreigend en meer handelbaar. We houden ervan om aan God te denken in termen van gaven, giften en geschenken en niet als Diegene Die rechtvaardige en heilige eisen stelt. Maar meer nog houden mensen ervan God te beperken tot een vorm en gedaante welke zij kunnen hanteren en controleren. Is dit niet een van de manieren waarop wij de majesteit van de onvergankelijke God veranderen? (Rom.1:23).

Ja, het Almachtige Woord werd vlees en beperkte Zichzelf tot het lichaam van een baby die hulploos en volledig afhankelijk was van Zijn ouders. Maar Hij is niet langer een hulpeloze, lieve baby of een jonge man. Hij is de verrezen, verheerlijkte Koning der Koningen en de Here des Heren. Hij is Diegene Die weldra zal komen om de wereld te oordelen, om Zijn vijanden te vernietigen en Zijn eeuwig Koninkrijk te vestigen. Elke knie zal voor Hem buigen en elke tong belijden dat Hij God is. (Fil.2:10).

Zijn geboorte was bijzaak in God’s wonderlijk reddingsplan. Hij moest geboren worden als een mens om een relatie met ons te hebben en een trouwe Hogepriester te zijn, maar hij kwam niet om geboren te worden: Hij kwam om te sterven! Het is niet Zijn geboorte wat ons redt, maar Zijn dood en opstanding. Vele mensen benadrukken Jezus' leven als voorbeeld meer dan Hem te zien als Diegene die stierf en verrees. Ze vergeten gemakkelijk dat de boodschap van het Evangelie niet Zijn leven en dood is, maar Zijn dood en leven. Ja we zien Hem graag als het Lam van God, maar vergeten dat Hij niet langer stom meer is voor hen die Hem hebben geslacht. Hij heeft nu zeven horens die Zijn Goddelijke macht en autoriteit vertegenwoordigen (Open.5:6) en als Hij spreekt beven hemel en aarde. Er is niet langer geen plaats meer voor Hem in de herberg, maar de hemel is Zijn troon en de aarde Zijn voetbank(Hand.7:49). Hij is niet meer gewikkeld in doeken maar nu is Hij “bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht."(Open.1:13-16).

Is het verkeerd om Zijn geboorte te vieren? Ja, ik denk van wel als we niet méér aandacht geven aan de gedachtenis van Zijn dood  dan van Zijn geboorte. Hier is de strikvraag: Hoeveel van ons kijken uit naar de Maaltijd van de Here en steken evenveel tijd in het voorbereiden van het Avondmaal als in Kerstmis. De meeste Christenen missen de Maaltijd van de Here voor het kleinste excuus, maar ze reizen duizenden mijlen ver om aanwezig te zijn op het Kerstfeest. En zeg niet dat het niet voor kerstmis is maar om met de familie samen te zijn. Is de Maaltijd van de Here niet een tijd om met de familie samen te zijn?  En het excuus dat het een verlofdag is werkt ook niet - elke Zondag is een verlofdag.

Je kan Kerstmis minstens 12 keer per jaar vieren(bij voorkeur 54 keer). Je kan uitkijken en evenveel tijd besteden om je hart en ziel voor te bereiden voor de Tafel van de Here als voor Kerstmis en evenveel geld besteden om iedere week aan de Here te geven als je met kerst aan anderen geeft. Is het niet eigenaardig dat temidden van al de nadruk op geven en giften rond Kerstmis, deze maand de laagste van het jaar is voor giften voor de kerk? Iets is er verkeerd in dit plaatje.

Reeds veel te lang heeft de kerk de wereld toegestaan zijn tradities en waarden vorm te geven. Het zou omgekeerd moeten zijn. Het wordt tijd voor ons om terug te keren naar de prioriteiten en principes van de  Bijbel en niet van de wereld. Geniet van je feest maar neem het besluit om meer belang te geven aan de Tafel van de Here dan aan Kerstmis - zo zou het moeten zijn.