Jodendom of Christus?


In de eerste eeuw keerden een aantal Joodse gelovigen terug naar het Judaïsme, dat Paulus en de schrijver van Hebreeën dit probleem aanhaalden. De laatste twintig jaar heerst er jammer genoeg een groeiende trend bij heidense Christenen om eveneens terug te keren naar hun "Hebreeuwse wortels". Verscheidenen van hen gaan verschillende extreme wegen op. Sommigen houden enkel de feesten terwijl anderen ook de Sabbath houden. Er zijn ook verschillende manieren om kosher en Judaïsch te leven zoals: gebedssjaal, kalotjes enz…. Ook Joodse muziek, dansen en muziekvormen worden nageleefd en sommigen verruilen zelfs hun naam voor een Hebreeuwse naam.

Alhoewel men beweert dat dit hun geloof en aanbidding uitdiept en een nieuwe betekenis geeft aan het Nieuw Testament, is de theologie erachter fundamenteel verdorven en zeer gevaarlijk. Ja, Jezus was een Jood, tot Joden predikend in Israel en ja, hoe meer we de Joodse achtergrond van de dingen die Hij zei en deed verstaan, hoe meer inzicht we krijgen in de context van het Nieuw Testament. Maar als heidenen Joodse gebruiken adopteren is niet wijs.

Paulus schreef tot de Joden in Galatië: “Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekent zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Dagen ,maanden, vaste tijden en jaren  neemt gij waar. Ik vrees dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb. (Gal. 4:9-11). Bemerk dat hij refereert naar de waarneming van dagen en vaste tijden als zwakke en armelijke wereldgeesten. Het woord armelijk verwijst naar dat wat arm is, behoeftig aan iets tastbaars en in nood voor hulp. De feesten, Sabbaths en ceremonies van het Oud Testament wijzen naar Jezus Christus. Hij is de vervulling van al deze schaduwen and typeringen. Het is gek om terug te keren naar de schaduw van iets als je het reële kan hebben, en toch zijn er velen die zwak zijn en behoeftig.

De kerk zou de joden naijverig moeten maken door het feit dat wij het ware rijkdom hebben en zij enkel de lege beelden(Rom.10:19, 11:11). Maar het lijkt er eerder op dat de Joden de Christenen naijverig maken. Hoe kunnen diegenen die iets minderwaardig hebben hen die het betere hebben jaloers maken? Doordat Christenen zich niet realiseren  wat zij werkelijk bezitten in Christus, of wanneer het soort Christendom dat ze hebben leeg of levenloos is, zoals zovele zaken in het modern Christendom.

Wanneer iemand teruggrijpt naar de Joodse tradities, kan dit niet slechts gedeeltelijk. Het is dan alles of niets. Jacobus 2:10 zegt “Want wie de gehele wet houdt, maar op een ding struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden).” Als je terugkeert naar de ceremoniële wet, dan dien je terug te keren naar de ganse wet. Als je één wet wil houden, moet je ook alle andere 613 geboden houden. Je kan niet enkele feesten onderhouden, en de anderen niet. Je kan niet Sabbath houden en niet besneden zijn. Je kan niet kosher eten en kledij dragen van gemengd garen. Het is alles of niets. Alhoewel ik heidenen ken die de feesten en de Sabbath houden en kosher eten, zijn er niet veel van hen bereid om besneden te worden. Ik vraag me af waarom?

Als je de wet wil houden, geheel of gedeeltelijk, zeg je feitelijk dat Christus en Zijn werk van verzoening niet genoeg is. Hij voldoet niet als redder, bewaarder of tot genoegdoening. Zij die Christus met iets willen aanvullen, hebben Hem eigenlijk verworpen! Dis is zeer jammer want Paulus zegt heel duidelijk “wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus, en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. (Gal. 2:16). Niet alleen is de wet in staat te rechtvaardigen, ze brent ook een vloek: “Want allen, die van het werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan alles, van wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de gerechtvaardigde zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden. (Gal.3:10-13). Ik weet dat zij die zich houden aan Joodse gebruiken beweren dat zij niet terugkeren  naar de Wet, maar ze misleiden zichzelf. Uitgezonderd enkele moderne Joodse tradities zoals de Hanukkah, komt alles wat ze doen direct van de Wet. Men moet een keuze maken: Ga je jezelf proberen te redden door de Wet te houden of ga je jezelf volledig aan Hem overgeven en leven door geloof en door geloof alleen?

In Galaten 4 geeft Paulus nog een belangrijke reden om onszelf niet onder de Wet te stellen. Hij vergelijkt de Wet met een voogd en toezichter, en zij die daar onder staan met dienaars, zelfs al zijn zij geboren als zonen. Dit betekent heel eenvoudig dat zij die de Wet houden dienaars en slaven zijn van de Wet. Maar Jezus kwam “om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen” (Gal.4:5). Enkel in Christus houden we op dienaars te zijn en kunnen we zonen worden. Paulus gaat dan verder met te vragen waarom zij die het voorrecht hebben om zonen te worden, toch verkiezen om slaven te zijn. Er bestaat geen logische reden omdat de slaaf niet voor altijd in het huis vertoefd, niet erft met de zonen en niet vrij is. Erger nog, de dienaars ontvangen lonen en zij die geen zonen zijn ontvangen het loon van de zonde, de dood.

Een diepgaande studie van Galaten 4 toont dat zij (Joden of christenen) die de Wet verkiezen dezelfden zijn als Ismaël en zijn afstammelingen, zich dus gelijkstellend met Moslims. (Alle Moslims verwijzen in hun religie terug naar Ismaël). Maar “Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen." (Gal.5:1)

Het teruggrijpen naar Joodse gebruiken is geen kleine zaak. Paulus definieert het als een ander evangelie en zegt “het verbaast mij dat gij u zo schielijk van diegene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik u thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!" (Gal. 1:6-9).

Indien je nieuwe diep eten en wonderlijke dingen wil ontdekken, bestudeer dan Jezus Christus. Hij is meer dan genoeg en geeft inderdaad voldoening. Hoe kunnen we Hem dan beledigen door te suggereren dat Hij niet genoeg is en dat we Hem moeten kruiden met Joodse tradities? God verbiedt dat.