Jij gelooft natuurlijk niet alles wat de Bijbel zegt?

Na het artikel van vorige week waarin ik opriep voor meer toewijding aan de Bijbel, ontving ik een aantal antwoorden. Enkele daarvan waren het met mij eens maar de meerderheid ervan niet. Wat mij doet denken dat minder en minder Christenen echt geloven dat de Bijbel inderdaad het Woord van God is.

Alle antwoorden kunnen worden teruggebracht tot één punt: neem de delen van de Bijbel weg die lastig zijn.

Zij die reageerden doen dit op 2 manieren: De grootste groep gelooft niet dat we de Bijbel letterlijk moeten nemen. De andere groep negeert gewoon de delen van de Schriften die hen niet bevallen.

De eerste groep zegt dat je de Schriften niet letterlijk kunt interpreteren als in Matteüs 12:36(”Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels”). Hun argumenten gaan over de schepping, over waarschuwingen voor de hel, profetieën over de Wederkomst en over elk vers wat moeilijk te geloven is of hard om te gehoorzamen. Deze praktijk wordt normaal gevonden onder vrijdenkers en onder hen die de autoriteit en de geloofwaardigheid van God's Woord willen ondermijnen. Maar een groeiend aantal van hen die aanzien worden als fundamentalisten, evangelischen of Bijbelgelovigen voegen zich bij de liberale krachten om de Schriften te ondermijnen en een draai te geven. Het feit dat iemand beweert Bijbelgelovig of evangelisch te zijn is niet langer een waarborg dat zij zich niet in het kamp van de ongelovigen bevinden.

Het ongeloof wordt dikwijls verborgen achter een masker van pseudo-liefde of pseudo-intellectualisme. Zo iemand beweert dat God liefde is en dat daarom elk Schriftgedeelte dat gehoorzaamheid vraagt niet letterlijk genomen kan worden. Vervolgens eindigt hij zijn e-mail met "liefde" en zijn naam. Dit is geen liefde. Het is geen liefde voor God, voor Zijn Woord of voor mensen. Johannes zei “Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn woorden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar"(1Joh. 5:3). Wanneer we Gods geboden aanvechten om onze ongehoorzaamheid of ongeloof te verrechtvaardigen, dan is dat een veeg teken dat we God niet liefhebben. Als we mekaar liefhebben dan zullen we ook houden van Gods Woord en de waarheid met liefde verkondigen (Efe. 4:15).

Het ander, meer verspreid masker is dat van pseudo-intellectualisme (pseudo = vals). Mensen proberen slim te zijn door de ware betekenis van de Schriften te analyseren en weg te rationaliseren. Ze proberen het zover te krijgen alsof zij die de Bijbel letterlijk woord voor woord geloven dom, naïef en dwaas zijn. Maar zij zijn het die dwaas zijn. Paulus zegt van hen: “Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden."  (Rom. 1:22).

In de tijd van Jezus was er ook een groep mensen die vele slimme argumenten hadden waarom de Bijbel (Oud Testament) niet letterlijk kon genomen worden en waarom ze niet moesten gehoorzamen aan het Woord. Deze pseudo-intellectuelen keken neer op iedereen die in de Bijbel geloofde. Ze deden ook velen geloven dat zij wisten waarover ze spraken. Maar Jezus zie over hen: “Zo hebt gij het Woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn." (Mat.15:6-9).

Je kan me ook een dwaas noemen omdat ik geloof in elk woord van God, maar “De vreze des Heren is het begin der kennis, de dwazen verachten wijsheid en tucht."(Spr. 1:5). En “Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid, en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn." (1Kor.3:18-20).

Slechts heel weinig kan in de Bijbel niet letterlijk genomen worden. De weinige, niet letterlijke dingen, zijn waarschijnlijk niet letterlijk maar figuurlijk of geestelijk. Als de hel niet letterlijk te nemen is dan is dat ook zo voor de hemel. Maar iedereen wil de hel figuurlijk nemen en de hemel letterlijk. Als God de aarde niet letterlijk in zes dagen heeft geschapen, dan is Jezus niet letterlijk op de derde dag verrezen. (En ja, de meeste Christenen beamen de Paus dat Hij op de tweede dag is opgestaan en velen geloven niet langer in een letterlijk lichamelijke opstanding). Als het oordeel van de gelovigen niet letterlijk te nemen is, dan ook niet de beloningen, de gouden straten of de paarlemoeren poorten. Als het boek Openbaring geen letterlijk boek is, dan ook niet  Genesis, de Oudtestamentische Profeten of vele andere delen van de Bijbel.

Ik ben geschokt door de ontdekking dat geloof in de Bijbel alsook het onfeilbare Woord van God een optie is geworden voor het grootste deel van de Christenen. En dat van hen die belijden dat ze geloven in de Bijbel, hun geloof niet verder reikt dan enkele geselecteerde verzen.

We houden ervan te zeggen dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof (Rom. 5:1) en het lijkt alsof er een toenemende nadruk ligt op “alleen geloof” (Sola fide). Maar geloof in wat en op welke basis?  “Hoe geloven in Hem, van Wie zij niet gehoord hebben?” (Rom. 10:14). Hoe zullen ze het gehoord hebben?  “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus” (Rom.10:17). Dit is een gedeelte van een ruime argumentering uit Romeinen 10. De grond van de zaak van Paulus’ redenering is dat om te kunnen geloven, moet je het Woord gehoord hebben. Hoe kunnen zij die de Bijbel niet horen of geloven, geloven in Christus? En als ze geloven, in wie of wat geloven ze dan? Het is zeker niet de Christus of de God van de Bijbel maar eerder een God van eigen makelij en een Jezus naar hun eigen verbeelding.

Geloof in de Bijbel is even essentieel voor de redding als geloof in Jezus of God. Meestal wanneer het Nieuw Testament spreekt over rechtvaardiging en redding door geloof, geeft het niet aan waarin we moeten geloven. Dit omdat je het geloof in de Bijbel niet kan scheiden van het geloof in Jezus, het kruis, de opstanding of enige andere grote waarheid. De meeste heidenen geloven in god maar dat geloof redt hen niet. Waardevol geloof moet zijn in de ene ware God, zoals Hij Zichzelf heeft geopenbaard in en door Zijn Woord.

We hebben een gezegde in het Afrikaans wat zich vertaalt als “Ik dacht dat als ik een veder plantte, er een kip zou uitgroeien". Je kan het je niet veroorloven jouw eeuwige bestemming te bouwen op wat je "denkt" of "voelt". Het moet worden gebouwd op de ene, zekere, onfeilbare Gids. Zelfs een kind kan je vertellen dat je een dwaas bent als je denkt dan je "op je achterste" van Los Angeles naar Londen kan geraken. Je hebt kaarten nodig en ze moeten juist zijn. Als je geen vertrouwen hebt in een piloot die denkt zijn weg te vinden over de wereldbol zonder kaarten, hoe kan je dan verwachten dat je in het Nieuwe Jeruzalem terechtkomt als je Gods wegenkaart negeert?

“en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven staan." (Open. 22:18)