Jezus Verloochenen

Deze week riep de Virginia Tech een synode bijeen in de nawee van de slachtpartij waarbij 32 mensen werden vermoord. Vier sprekers vertegenwoordigden de religieuze gemeenschappen. De eerste was een moslim, de tweede een Boedhist, de derde een Jood en de vierde een Lutheraan. (Ik verwijs met opzet naar hem als een Lutheraan en niet als een christen). De selectie van de sprekers moet bij nader inzien genomen zijn in het teken van het feit dat hun boodschappen een groot verschil zouden kunnen maken in het stillen van de boosheid, leed en verwarring van de aanwezigen, maar ook omdat de synode wereldwijd zou worden uitgezonden en door miljoenen zou worden gezien.

Voor elke ware christen was dit een fantastische gelegenheid om hoop te brengen aan hen die wanhopig zijn en om de wereld te vertellen dat we een levende Redder hebben die eeuwig leven beloofd aan hen die hun vertrouwen stellen in Hem. En dat deze belofte werd gewaarborgd omdat Jezus opstond uit de dood.

Ik vond het interessant dat de Moslim geselecteerd werd om eerst te spreken en de “christen” laatst, daar de officiële statistieken beweren dat 76.5% van de Amerikanen “christen” zijn, 1.3% volgen het Jodendom, 0.87% zijn Boedhist en 0.5% Moslim. We zijn dus politiek zo correct dat de meerderheid moet buigen voor de minderheid. In dictatorschappen is het gebruikelijk dat de minderheid de meerderheid dicteert maar in een democratie verwacht men toch het omgekeerde.

De Moslim citeerde de Koran, de Boedhist sprak over de goedheid van de mens en de Joodse vrouw sprak over “God” en verwees naar Prediker. Dan sprak de  “christen” . Hij verwees naar het Nieuw Testament en naar Jezus als de opstanding en het leven en het feit dat het Christendom het enige geloof is dat ware hoop geeft – niet? Neen! Hij vermelde nooit de naam Jezus of Christus. Hij citeerde geen enkel vers van de Bijbel of sprak over de Bijbel. Maar het ergst van al zei hij niks over onze hoop, de opstanding, het eeuwig leven of eender wat van de Christelijke boodschap. Ware het niet door zijn  “back-to-front” kraag, je zou gedacht hebben dat hij een politieker, loodgieter of psycholoog was! Zijn denominatie is zeer trots op hem en publiceert het verhaal op de homepage van hun website, compleet met een kopie en een auditief record van de boodschap. (http://www.thelutheran.org/news/ )

Dan zijn er natuurlijk ook nog de vele “christelijke ministers” die stadsraadsvergaderingen e.a. publieke bijeenkomsten openen met gebed tot "de generische, voor-alles-goede god”. Het enige verschil tussen hen en de spreker op Virginia Tech is de grootte van het publiek. Ze verschuilen zich allemaal in een positie van compromissen en verloochening. T.t.z., indien ze ooit de heerlijke naam van de Here Jezus Christus hebben gekend of geloofd. Ze zijn meer bezorgd voor hun acceptatie door hun Moslim, Boedhist, Joods en Heidens broeder dan door de Zoon van God. Zij hebben allemaal vergeten dat Hij het was die zei: “maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor Mijn Vader, die in de hemelen is." (Mat.10:33). Ze volgen allemaal het voetspoor van Petrus die de Here verloochende. Ze verdienen allemaal het kraaien van de haan en de gekwetste blik en ontgoocheling van de Ene waar ze afstand van namen. Men kan enkel bidden dat ze net als Petrus hun hart omkeren.

Als “leiders” falen om stand te houden in het Evangelie wat kunnen we dan verwachten van volgelingen. Sta me toe om te pleiten nooit door intimidatie de Here te verloochenen die ons heeft vrijgekocht. De voorbije 2000 jaren hebben een lange sliert mannen en vrouwen voortgebracht die de dood verkozen boven de verloochening van de Here. In feite kan geen enkele ware gelovige Hem ooit verloochenen, hoe groot ook de dreiging van afkeuring, marteling of dood. En wat te zeggen van hen die Hem verlooche-nen, niet om het martelaarschap te ontlopen maar om de gunst te winnen van hen die onze Here haten? Maar het ergste van al: hoe kan een minderheid van 0.5% een meerderheid van 76.5% intimideren?

Christen, we hebben het meest wonderlijk geloof van allemaal. Het Christendom is de enige religie die een relatie is en geen religie. Jezus is de enige leider die stierf voor Zijn volgelingen. Wij zijn de enige ‘religie” wiens Leider opstond uit de dood. Wij zijn de enigen die een waarborg hebben op vergeving van  zonden, opstand en eeuwig leven. Wij zijn de enigen van wiens geschriften kan bewezen worden dat ze het geïnspireerde Woord van God zijn. (Joden ontkennen het beste gedeelte van de Bijbel). Geen ander  religie kan zulke dingen aanbieden. Hun leiders blijven allemaal dood, hun geschriften zijn mensenwerk, tegenstrijdig en bevatten geen enkel bewijs van goddelijke inspiratie. Ze beloven geen eeuwig leven en hebben geen verzekering van een opstanding. Waarom zouden wij ons schamen over het enige levend en waar geloof? Ja, het sluit hen uit die niet in de Here Jezus geloven, maar het zijn niet wij die daarover beslissen. Jezus maakte dat exclusief door te zeggen “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij. “ (Joh.14:6). Dus heeft enkel Hij die opstond uit de dood het recht om dit te beweren.

Wees niet beschaamd over onze Hoop, ons geloof en onze wonderbare Here. Als Moslims vrijuit kunnen spreken en sterven voor een boek vol tegenstellingen en voor een leider die een oplichter, rover, echtbreker en moordenaar was, dan kunnen we met de temeer vrijmoedigheid spreken over de roemrijke Zoon van God die Zijn leven voor ons aflegde en die op de derde dag opstond met genezing in Zijn vleugels en Die zit aan de rechterhand van de Vader in de Hemel. Maar misschien geloven velen onder ons niet dat Jezus degene is die Hij beweert dat Hij is en dus twijfelen wij om iets te verdedigen waarvan we niet zeker zijn. Misschien zijn sommigen onder ons door wereldse propaganda geconditioneerd en gaan twijfelen aan de Ene en Enige Ware God en aan het onfeilbare Woord van God. Misschien hebben de leugens van de antichrist sommigen overtuigd dat er andere wegen naar god en dat we allemaal dezelfde god aanbidden en we uiteindelijk allemaal zijn kinderen zijn.

Het wordt tijd voor jou om te beslissen wat je gelooft en kleur te bekennen. We hebben opnieuw een Elia nodig die roept: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Here God is, volg Hem na; maar indien het de Baäl is, volg hem na.” (1Kon 18:21); of een Mozes die riep “Wie is voor de Here?” (Exo. 32:26). We benodigen de kracht van de H.Geest die Petrus veranderde om ons te bekrachtigen en te veranderen. We benodigen een kerk die vrijmoedig de waarheid verkondigt.

“Ik heb u niet geschreven, omdat ge de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar, dan wie loochent dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de vader en de Zoon loochent. Eenieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij Zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. Dit heb ik geschreven over hen, die u misleiden."(1Joh.2:21-26).