Herken de Wolf (3)Wolven gaan tot het uiterste om mensen tot navolgers te maken van hen i.p.v. van de Here. (Mat.23:15). Deze trend is het gemakkelijkste te herkennen door hun volgelingen te observeren. Worden ze geïmponeerd door hun goeroes? Geloven ze hun leider meer dan God's Woord? Citeren ze hun leider meer dan de Bijbel? Nemen ze zijn gewoonten, hebbelijkheden en de manier om zich te kleden over? Deze “proselieten” zijn dikwijls geestelijke groupies die elke beweging en elk woord van hun idool bewonderen en opvolgen. Het is dit soort van idoolaanbidding dat leidt tot geestelijk, emotioneel en financieel misbruik. We mogen mensen nooit nalopen, maar wel Christus. Ja het is goed dat jonge christenen worden onderwezen door beproefde mannen van God. Maar als de leraar een echte herder is, zal hij de discipelen leren te focussen op en te verwijzen naar de vader en niet naar hem.

Jezus zei dat als de schriftgeleerden, Farizeeën en hypocrieten van zichzelf proselieten maken, deze bekeerlingen dubbel zo fel zonen van de hel worden als hun leiders. Jezus verwijst naar een eigenaardig  fenomeen waarbij elke volgende generatie van een cultus fanatieker en extremer wordt dan de vorige generatie. Een kleine aanduiding of een groep zo'n neiging heeft is door te kijken naar de tweede en volgende generaties. Zijn ze extremer dan vorige generaties? Nemen ze de fouten van hun leraars naar nieuwe dieptes en uitspattingen? Indien ja, dan kijk je misschien tegen een cultus aan, en waren hun leraars zonen van de hel, dan zijn hun volgelingen het dubbel.

In Mat.23 noemt Jezus de Farizeeërs vijf keer “blind”. Een duidelijke aanwijzing van een wolf is dat hij geestelijk verblind is. Ze zijn blind voor hun eigen zwakheden, zonden en ongerechtigheden. Ook zien ze niet de flagrante tegenstellingen tussen wat ze onderwijzen en wat ze geloven(Mat.23:16,17). Ze zien niet dat ze onbelangrijke dingen tot hoofdzaak maken en de echt serieuze zaken negeren(Mat.23:24). Ze zijn  in hun zaligheid niet bewust van hoe flagrant hun hypocrisie zichtbaar is voor anderen (Mat.23:26).

De basis waarvan de wolf vertrekt is bedrog - zij proberen anderen te misleiden, maar geraken gaandeweg zelf misleidt en zelfs blind voor het feit dat alles aan hen één grote leugen is. (2Tim. 3:13). Dit betekent dat elk woordenwisseling of redenering met hen een oefening in zinloosheid is omdat ze de waarheid niet kunnen zien en niet zien dat hun geloof en praktijk één grote leugen is. Bekijk maar de voorspoedpredikant die elk jaar opnieuw aan zijn volgelingen rijkdom en gezondheid belooft indien zij “zaaien in zijn bediening” en blind blijft voor het feit dat zijn volgelingen even arm blijven als altijd.

Valse leraars zijn zeer goed in het vinden van wettelijke achterpoortjes aan God's geboden. Zo hadden de Farizeeërs een ingewikkeld systeem van zweren bij het altaar, de tempel of de hemel, en zolang ze maar niet zweerden bij God voelden ze zich niet gebonden die eed uit te voeren (Mat. 23:16-22). Men dient dus zeer voorzichtig om te gaan met iemand die subtiele manieren vindt i.v.m. de juiste lering van de schriften en in het bijzonder met hen die sluwe wegen vinden om hun zonde te verrechtvaardigen. Deze mogelijkheid om advocaat te spelen met God's wet en excuses te vinden voor ongehoorzaamheid en zonde is zeer gevaarlijk. Als een leider zich vrijheden veroorloofd met het Woord om opportunistische redenen, dan kan hij op geen enkel vlak van het leven of de doctrine meer worden vertrouwd. Van God's mannen wordt vereist dat zij gans eerlijk zijn en totale integriteit tonen bij het omgaan met de Schriften, vooral met betrekking op henzelf. Iedereen die excuses vindt om niet de ware leer van de Bijbel te gehoorzamen  wandelt in ongehoorzaamheid wat uiteindelijk zal leiden tot geestelijke blindheid.

Mat. 23:16-22 richt zich ook op de eerlijkheid. De farizeeërs zweerden bij de hemel en gaven zo de indruk dat ze een plechtige eed deden om iets te doen, maar in hun hart voelden ze zich niet verplicht om die eed te houden omdat ze eigenlijk niet bij God zweerden. Net zoals kinderen die hun vingers kruisen bij het maken van een belofte.(Het Nieuw Testament verbiedt het maken van een eed(Mat.5:33, Jac. 5:12). Iedereen die zijn woord breekt en zijn belofte niet houdt hoort niet thuis in het leiderschap van de kerk en kan niet worden vertrouwd. Breekt iemand zijn woord bij een belofte dan is hij niet eervol en is het onzeker dat hij het vertrouwen van zijn volgelingen niet zal misbruiken. Als hij in zaken zijn woord niet kan houden, hoe kan hij dan oprecht zijn in het verkondigen van God's Woord en God's wil? Als hij kan liegen ten overstaan van een overheidsambtenaar dan kan hij ook tegen jou liegen, en als hij voor jou liegt zal hij ook tegen jou liegen. Een leider die vermag te liegen rond kleine dingen is onbetrouwbaar in het verkondigen van de waarheid van God's Woord. Als je leider je beliegt, confronteer hem er dan mee. Als hij berouw toont, dan is het OK. Als hij zichzelf verrechtvaardigt of jou opnieuw beliegt loop dan zo snel je maar kunt weg van hem.

Valse schaapherders leggen de nadruk op minder belangrijke dingen en negeren de hoofdzaken. (Mat. 23:23,24). Ze zijn dikwijls wettisch over items als kledij, haarlengte, Bijbelverzen en andere minder belangrijke dingen. Tegelijkertijd vergeten ze de meer belangrijke zaken zoals gerechtigheid, genade en geloof (Jezus noemde deze de meer gewichtige zaken van de Wet). In plaats van iemand te veroordelen over de lengte van zijn haar misbruiken ze  de gerechtigheid en praten veel ernstigere inbreuken van oneerlijkheid of immoraliteit in hun midden goed. Zo een groep verbiedt het lezen van kranten terwijl dronkenschap best wordt aanvaard. Ik ben er zeker van dat je zelf andere gelijkaardige potsierlijke anomalieën kent. Dit betekent niet dat kleine zondes toegelaten mogen worden, maar dat de nadruk moet liggen op de meer gewichtige zaken. Ik herinner me ooit zelf eens te zijn berispt wegens te snel rijden, maar wat het toen nog pijnlijker maakte was dat de man die mij berispte uitermate belust was op geld en macht. Ik herinner mij ook een broeder die me berispte omdat ik niet genoeg lachte, terwijl hijzelf grote bedragen geld stal van zijn werkgever. Wanneer leiders niet in staat zijn het verschil te zien tussen de echt serieuze zaken en de minder belangrijke, zoals tienden van de vruchten, dan is dit een duidelijk teken dat ze blinde leiders onder de blinden zijn.

Een van de kenmerken van persoonsverheerlijking is dat zij bepaalde waarheden benadrukken ten koste van andere. Elke waarheid kan een godslastering worden als het extreem wordt toegepast en niet in evenwicht wordt gebracht met de rest van de leer van de Schriften. Onze God is veelzijdig en het ware geloof brengt evenwicht tussen heiligheid en genade, waarheid en liefde, goedheid en gestrengheid. Dit wil niet zeggen dat we God's Woord moeten laten verwateren, maar eerder dat we het volle spectrum van het Woord moeten geloven en uitvoeren, en dat we moeten benadrukken wat de schriften doen en niet wat de schriften niet doen. We dienen dus zeer voorzichtig te zijn met leraars die enkel maar geliefde doctrines of geschriften benadrukken en niet de gehele raadgeving van God leren, ongeacht hoe waar die geliefde lering ook is. 

(Wordt vervolgd)