Herken de Wolf (2)In deze reeks bekijken we de waarschuwingstekens die er op wijzen dat een geestelijke leider een wolf zou kunnen zijn en niet een herder. Vorige keer zagen we dat wolven wreed zijn, dat ze niet doen wat ze zelf verkondigen, en dat ze zware lasten leggen op mensen zonder ook maar één vinger uit te steken om te helpen die last te dragen.

Verkeerde leiders willen graag gezien worden. “Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot." (Mat23:5). Zij bidden op de straathoeken om door de mensen gezien te worden, en bazuinen elke goede daad die ze doen uit. (Mat. 6:1-8, 16-18). Dit soort leiders wil dat iedereen weet hoe groot hun offers zijn, hoe dikwijls ze bidden, hoe God tot hen spreekt en hoeveel zij doen voor het Koninkrijk. Zij spreken graag over zichzelf en kunnen daar uren mee bezig zijn zonder naar jou en jouw noden te vragen. Zulke mannen gebruiken de mensen om hun honger naar aandacht te stillen en willen niet in de bediening van de kerk staan, maar eerder dat de kerk hun enorm groot ego bevredigt. Alhoewel deze houding de leider niet onmiddellijk tot een bedreiging van de kerk maakt, gunnen zulke leiders de mensen een persoonlijke relatie met Christus niet, daar ze anders overbodig worden, wat hun trots niet aankan. Dus maken en houden ze mensen op een subtiele manier aanhankelijk aan hen i.p.v. aan het Hoofd van de Kerk en beroven hen zo van de moge-lijkheid om volwassen te worden in het geloof, en om tot een eigen bediening te komen.

Wolven houden van ereplaatsen: “zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen, en van de begroetingen op de markten” (Mat. 23:6-7). Ze kunnen niet gewoon hun plaats onder God's volk nemen. Ze willen altijd vooraan zitten, op speciale zitjes, parkeerplaatsen en wat ook dat hen apart zet van de anderen. In de sociale omgang van de kerk blijkt iedereen er van bewust dat de "grote leider” er ook is. Hij moet eerst bediend worden, is de kapitein en scheidsrechter van het volley- balteam waar iedereen zich op richt. Observeer hoe de mensen hen groeten. Buigen mensen voor hen en begroeten ze hen anders dan anderen? Leiders zouden nooit zo dominerend mogen zijn. Die positie zou enkel mogen openblijven voor Jezus Christus. Goddelijke leiders verdienen respect maar mogen niet op een verhoog gezet worden. Enkel Jezus verdient die voorname positie. Wees op je hoede met leiders die aan het hoofd van de tafel willen zitten, of die een speciale tafel wensen bij een sociale bedoening. Hoe fijner afgewerkt en hoe centraler zijn speciale stoel in de bijeenkomsten, hoe gevaarlijker hij is. Zulke mannen zijn zeer gevaarlijk want als ze al niet aarzelen de eer te ontvangen die Jezus toekomt, gaan ze steeds verder zonder te stoppen.

Ze houden van titels “en om door mensen Rabbi genoemd te worden” (Mat.23:7). Volgens Matteüs 23 zijn deze  titels o.a.: Rabbi, leraar of vader, maar dit zijn blijkbaar niet de enige titels waar ze van houden. Jezus zegt dat we allen broeders en zusters zijn en we mensen niet moeten verhogen met titels.

(Mat.23:8). Terwijl sommige leiders er op staan dat hun titels worden gebruikt als ze worden aangespro-ken is dat niet zo voor anderen, maar die willen dan weer dat hun positie als “big chief” wordt erkend. Ik ken een broeder die geëxcommuniceerd werd uit een denominatie omdat hij de magische woorden niet wou zeggen die zijn lot zou veranderen. De magische woorden waren: “jij bent een apostel”. Deze eis werd opgelegd door een man die geen geloofsbrieven had als apostel. Waarom is zo'n schijnbaar onschadelijk iets toch gevaarlijk? Omdat individu's die op titels staan niet de ware gave van God hebben en de enige manier om respect af te dwingen is de eis om hun positie te erkennen. Eén van de ervaringen die in mijn geheugen gegrift staan gaat terug tot mijn eerste jaren op school. Een bullebak rammelt op de speelplaats kleine kinderen af, gaat boven op hen zitten en trommelt met zijn vuisten op hen totdat het ongelukkig slachtoffer erkent dat de hij de "baas" is. Er is geen verschil tussen zulke speelplaatsterroristen en leiders die enkel boven God's volk kunnen blijven door hen in te prenten hun superioriteit te erkennen. Moge de Here Zijn volk sparen voor zulke egoïstische maniakken.

Valse leiders komen het Koninkrijk niet binnen en laten anderen niet toe daar te komen (Mat. 23:13). Jezus bedoelde hier dat de Schriftgeleerden het Koninkrijk niet binnengaan  omdat zij hun posities, titels en eer niet willen afgeven aan Jezus, de Koning der Koningen. Buigen voor Jezus en erkennen dat hij waarlijk de leraar was door God gezonden, zou inderdaad hun positie in gevaar brengen en dat konden ze niet aan. Daarom volgden Nicodemus en Jozef van Arimathea Jezus in het geheim. Volgens Mat.7:21-23 worden er vele leraars en geestelijke leiders uitgesloten van het Koninkrijk. Hoe weten we of iemand bij deze groep behoort? Omdat ze anderen beletten in te gaan. M.a.w. zij houden mensen tegen om te wandelen met de Here omdat ze een bedreiging voor hen vormen. Deze mannen hebben vele listen en technieken om mensen te ontmoedigen of zelfs te weerhouden van groei en geestelijke ontdekking. Ze zorgen ervoor dat niemand de leiders boven het hoofd groeit of voorbijstreeft. Van zodra een veelbelo-vende jongere broeder toont misschien verder te gaan dan de leiders zelf, zullen ze zo iemand ontmoe-digen en zelfs censureren. Een ware herder geniet als anderen hen voorbijstreeft en hoger mikken dan zij voor mogelijk hielden. In het ware Christendom zou elke generatie op de schouders van de vorige generatie moeten staan om niet opnieuw te moeten beginnen. Valse leiders voelen zich bedreigd en onzeker.

Een verkeerde leider “eet de huizen der weduwen op” (Mat.23:14). In simpel Engels, zij zijn steeds op strooptocht en hun honger kent geen grenzen. Ze eten de huizen van de weerlozen en arme weduwen op. TV-evangelisten zijn hier bijzonder goed in maar zij zijn niet de enigen. Veel kleinere operators halen figuurlijk de vullingen uit de tanden van hun parochianen om hun eigen zakken te vullen. Zij hebben geen geweten als het op geld aankomt, hun gretigheid verbergend met de schijn dat "het voor het werk van de Here" is. Als dit artikel je nog niet nijdig heeft gemaakt, dan zal deze stelling dat wel doen: Wees op je hoede voor elke voltijdse werker die er een meer uitvoerige levensstijl op na houdt dan de gemiddelde congregatieganger. De kerk is vol van leiders die comfortabel en extravagant leven en steeds meer eisen van de mensen, terwijl deze mensen juist moeite hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. Luister naar wat de Here zegt tot de herders: “wee de herders van Israël, die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet." (Eze.34:2,3).

Neen, dit is niet gering. Dit zijn symptomen van ernstige spirituele problemen die elke man uitsluiten van een leiderschapspositie en die zeer gevaarlijke kenmerken aanduiden. Het maakt niet uit hoe zacht en charmerend hij ook mag zijn of hoe goed hij wel predikt. Maakt hij misbruik, heeft hij een probleem met trots en is hij gretig naar geld, dan is hij geen herder maar een wolf die de kudde niet zal sparen. Loop weg van die man, naar de Ware Herder die voor jou zorgt en niet voor Zichzelf.

(Wordt vervolgd)