Herken de Wolf (1)


E-mails die ik al te dikwijls krijg van mensen, en die mijn hart breken, gaan over hoe hun leiders hen hebben teleurgesteld, hun vertrouwen hebben gebroken en te dikwijls hen emotioneel, financieel en geestelijk hebben misbruikt. Zij die hun schapen dienen te beschermen werden verslindende en vernietigende wolven ónder de schapen. Telkenmale dit gebeurt kookt mijn bloed en rouw ik om de schapen die naar de slachter werden geleid en uiteengejaagd door dieven en rovers zonder scrupules.

In Matheus  7:15-20 waarschuwt Jezus voor hen die zich als schapen voordoen maar eigenlijk wolven in schaapskleren zijn, zelfs indien ze prediken, mirakels doen en demonen uitdrijven in Jezus’ naam. Hij zei ook nog dat we ze zullen kennen aan hun vruchten. Paulus waarschuwde de leiders van de kerk van Efeze dat “grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen.” (Hand 20:29). Hoe kunnen we nu de wolf herkennen? Ik hoop u in de volgende weken enkele aanwijzingen te geven om hen te onderzoeken aan wie je jouw vertrouwen en geestelijke zorg hebt gegeven. Alhoewel geen enkele leider perfect is zijn er toch enkele kenmerken die duidelijke waarschuwingen zijn voor de kudde. Zelfs indien je er slechts één van herkent, wees dan voorzichtig en waakzaam.

Wees niet bang je leiders en hun leven te onderzoeken. Als zij hiertoe weerstand bieden, ga dan een stap verder, want zij zijn gevaarlijk. Elke leider die niet openstaat voor een nauwkeurig onderzoek heeft iets te verbergen of zijn zo arrogant dat ze denken boven onderwerping aan elkaar te staan. Dit wil niet zeggen dat we iemands privacy kunnen schenden en mogen snuffelen in privélevens. Zijn er problemen, dan zijn ze dikwijls zichtbaar voor hen die het willen zien. Was je ooit gekwetst door een leider dan zul je als je eraan terugdenkt, herinneren de vele verraderlijke tekens te hebben genegeerd reeds lang voor de blow-up. Paulus is duidelijk dat schaapherders onbesproken en onberispelijk dienen te zijn (1Tim.3:2,10; Tit. 1:6,7). Hij zegt ook “omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de H.Geest en in grote volheid; gij weet trouwens, hoedanigen we bij u geweest zijn om uwentwil. (1Tes. 1:5).

Wolven zijn brutaal en wreed. In Hand. 20:29 verwijst Paulus naar “grimmige wolven” die de kudde niet zullen sparen. Een wolf is brutaal, ruw, wreed en woest. Eze.34:4 zegt “zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij.” Natuurlijk verschuilen zij zich achter een mooi uiterlijk, maar in hun binnenste heerst een grimmigheid. Soms merk je dat wanneer ze onder druk staan of als iemand hun routine heeft verstoord of hun autoriteit in vraag heeft gesteld. Als je aandachtig kijkt zie je het mes blinken onder de kinderhandschoen. Dit komt zeer tot uiting wanneer iemand beslist om de kerk te verlaten. Hoe pakken ze dat aan? Vinden ze het fijn om iedereen te vertellen hoe slecht de persoon is die afvallig is geworden? Zijn ze gemeen tegen hen die zondigen en die weggaan, of zijn ze bedroefd omdat iemand ontspoord is? Hebben ze medelijden met hen die wegvallen of hebben ze een oordelende zelfrechtvaardiging die iedereen veroordeelt die hun programma niet wil volgen? Is hij hard in zijn prediking en legt hij dikwijls de zweep op de kudde? Een goede schaapherder zal dikwijls zonder omwegen spreken en goede correcties aanbrengen binnen de kerk, maar hij geselt de kudde niet of handelt niet als hun rechter en beul. De ware herder houdt van de schapen en als hij hen dient ter orde te roepen, doet hij dat met liefde. Pas op voor de ruwen. Ze zijn wel managers, bestuurders of meesters maar ze zijn geen herders. Paulus zegt “maar wij gedroegen ons in uw midden vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert. Zo waren wij ,in onze grote genegenheid voor u, bereid u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mede te delen, …” (1Tes. 2:7-8).

Wolven gedragen zich niet naar hun prediking. In Mat. 23:3 zegt Jezus over wolven “…want zij zeggen het wel, maar doen het niet.” Een echte kenmerk van een wolf is dat hij anderen oplegt hoe te leven maar het zelf niet doet. Hij vraagt dat men bidt, tienden geeft, samenkomsten bijwoont, tijd geeft en heilig leeft. Maar zijzelf doen geen een van deze dingen. Wees op je hoede voor leeraars die niet voorgaan in alles wat ze leren. We weten wel dat leeraars gewone mensen zijn die kunnen fouten maken en we moeten daar begrip voor hebben, maar iemand wiens levenswandel niet weerspiegelt wat hij zegt op de kansel  is een hypocriet, en Jezus waarschuwt ons op onze hoede te zijn voor deze valsheid. Paulus aarzelde niet de mensen te zeggen “Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg” (1Kor. 11:1). De ware herder leidt zijn schapen (Psalm 23:2,3) maar een wolf drijft hen in een hoek waar hij hen kan vernietigen.

Volgend vers(Mat. 23:4) gaat over een gelijkaardig probleem: “Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren.” Aanbiddingsleiders en andere verkeerde leiders leggen zware lasten op mensen. Een van deze lasten is deze van schuld, waarmee ze mensen trachten te manipuleren om te doen wat zij verlangen. Jezus is gekomen om de lasten mee te dragen, niet om hen zwaarder te maken. Ja het Woord en de Geest kunnen ons schuldig verklaren en we dienen hieraan te gehoorzamen, maar als het enkel gaat om de leider die je probeert schuldig te laten voelen om je beter te controleren, wees dan op je hoede. Deze lasten zijn vaak financiële lasten, met de verwachting dat mensen meer geven dan ze kunnen missen, of in geloof. We dienen te geven zoals de Here ons oplegt en niet zoals de leider ons dwingt. Wanneer er financiële last op mensen wordt geplaatst om de grandiose plannen van de pastor uit te voeren, wees dan op je hoede. Soms wordt een last gelegd op tijd, om verschillende bijeenkomsten bij te wonen, voor werkdagen en voor andere projecten. Ja, we moeten onze samenkomsten niet verzaken (Heb.10:25) maar verkeerde leiders houden van extra vergaderingen, enkel ter controle. Sommige leiders zullen zelf niet alle bijeenkomsten bijwonen, of slechts aankomen wanneer de bijeenkomst bijna voorbij is, maar ze verwachten wel dat iedereen dáár is. Alhoewel ieder lid van de kerk hun deel van de last dient te dragen, zullen goede herders daar zijn waar de kudde is, de last meedragend en bemoedigend. Slechte leiders stellen eisen en laten de zweep knallen over de arme mensen die hun slaven geworden zijn. Mijdt zulke lieden. Jezus is gekomen om ons te bevrijden, niet om ons slaaf te maken.

Laat mij tenslotte nog meegeven dat hoewel er vele wolven zijn onder de schapen, er ook vele goede herders zijn die hun leven geven voor de schapen. We dienen zeker te zijn dat ons oordeel rechtvaardig is. Wanneer er duidelijke tekens zijn dat we onderworpen zijn aan een verkeerde leider dienen we gevolg te geven aan deze waarschuwingen en lopen voor ons leven, voordat zij ons zo in hun web van bedrog hebben verstrikt dat ontsnappen onmogelijk wordt. Ben je een leider en elke regel van dit artikel maakt je boos op mij, dan ben je een wolf en heb je nood aan berouw, nu je nog tijd hebt.

(Wordt vervolgd)