Heeft God Zich Afgekeerd Van Israël?


Vorige week zagen we dat Israël geen vrede zal kennen vooraleer ze Jezus zal erkennen als haar Messias en Here. Wil dat zeggen dat God klaar is met Israël en dat Hij haar heeft afgeschreven? Sommigen denken dat God haar heeft verworpen en vervangen heeft door de Gemeente, wegens haar falen en vooral door haar verwerping van de Messias. Zij voelen dat het verbond en de beloften aan Israël nu vervuld worden in en door de Gemeente. Maar is dat wel zo?

De antwoorden  moeten hiervoor eerder in de Schriften te vinden zijn dan in onze opinies of gevoelens en in feite zijn de Schriften duidelijk dat God niet klaar is met Israël. Paulus stelt de vraag: “ God heeft zijn volk toch niet verstoten?" En hij antwoordt:" Volstrekt niet!" (Rom.11:1). Het volgende vers zegt genoeg: “God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft”. M.a.w. zelfs toen God wist vóór hij zijn verbond sloot dat het zo zou uitdraaien, sloot hij toch zijn verbond en heeft Hij hen niet verstoten. Bemerk dat Paulus naar hen verwijst als Zijn volk. Zelfs al zijn ze ongehoorzaam geweest en hebben ze de Messias verworpen en gekruisigd (Hand. 2:23, 2:36, 4:10), God noemt hen nog steeds Zijn volk!

Alhoewel Israël  blind gemaakt is(Jes. 6:9-10, 2Kor 3:14, Rom.11:8-10)heeft de Here een overblijfsel in  Israël dat Hem trouw blijft.(Rom.11:5). Het lijkt voor mij dat Paulus suggereert dat er steeds een overblijfsel is geweest sinds de tijd van Elia tot vandaag (Rom.11:3-4). Het is dit overblijfsel aan wie de Here trouw blijft en door wie Hij Zijn beloften zal vervullen.

Als wij, heidenen, roemen tegen Israël en claimen dat we Israël hebben vervangen, gaan we direct tegen Paulus’ vermaning in dat we dat niet zouden moeten doen omdat dezelfde God, die Israël opzij heeft gezet om ons (heidenen) te enten, Degene is die Israël opnieuw zal enten.(Rom.11:23). Als God ons kan redden, niet door onze verdienste maar door Zijn genade, dan kan Hij ook Israël redden, zelfs indien ze ongehoorzaam zijn geweest, door hen dezelfde genade te verlenen die Hij ons heeft verleend. (Rom.11:30-31).

Het is tevens belangrijk terug te keren naar het origineel verbond tussen God en Abraham. Genesis 17:6-9 verhaalt dit als volgt: “Ik zal u uitermate vruchtvol maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn." Het is belangrijk te noteren dat God zei dat het verbond een altoosdurend verbond zal zijn. Er is geen staat van beperking  of vervaldatum aan het verbond. Dit wil zeggen dat het verbond nog steeds geldt.

“Oh, maar Israël was ongehoorzaam en verwierp Jezus, dus God is niet langer gebonden aan het verbond”, hoor ik zeggen. Wel, laten we eens kijken naar de voorwaarden van de originele overeen-komst. Het bevat een clausule over wat Abraham’s afstammelingen moeten doen als hun deel van het verbond: “Dit is Mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde….Wie acht dagen oud is zal bij u besneden worden…zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond. En de onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten: hij heeft mijn verbond gebroken.".” (Gen.17:10, 13, 14). Voilà.  Al wat van Israël werd verwacht was de jongetjes te besnijden. Hier staat geen enkele voorwaarde dat zij God moesten liefhebben, gehoorzamen en dienen en de Messias aannemen. God heeft dat niet in het contract gezet omdat Hij wist dat ze niet in staat waren deze condities na te komen. Dus vroeg Hij hen enkel de besnijdenis. Hij is heel specifiek dat als ze de besnijdenis negeren, het verbond zal verbroken worden. Heeft Israël het verbond gebroken? Neen. Tot vandaag wordt elke Joodse jongen besneden op de achtste dag, precies zoals het verbond het vraagt. Ondanks Israël’s vele zonden, afgoderij, ongehoorzaamheid en ongeloof hebben zij zich gehouden aan het deel van het verbond dat God van hen vroeg. Dus zover het Israël’s deel van het verbond betreft blijft het verbond van kracht.

Dus als het verbond opgeheven is, dan is het God die het verbond heeft opgeheven. Maar indien God het verbond heeft opgeheven om welke reden ook, inbegrepen Israël’s ongehoorzaamheid, zonde of verwerping van de Messias, dan zou God zijn woord breken en een leugenaar worden. Dat is onmogelijk. Als God zijn verbond zou verbreken, zou Hij Zichzelf moeten verloochenen wat Hij niet kan. 2Timoteüs 2:13 zegt: “indien wij ontrouw zijn, Hij bIijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet." Beweren dat God Zijn verbond en Zijn woord zou kunnen verbreken is godslastering. God kan niet liegen (Tit. 1:2, Heb.6:18). Dus het verbond blijft geldig en God zal zijn beloften aan Abraham vervullen.

Zij die geloven dat God Zijn verbond heeft verbroken bevinden zich op zeer glad ijs. Als Hij zijn verbond met Abraham en zijn geslacht zou kunnen verbreken wegens hun ongehoorzaamheid, welke kans hebben wij heidenen dan nog? Waarom worden wij dan nog gered? Hij zou ons zeker lange tijd geleden reeds verworpen hebben. Zijn wij niet even ontrouw, ongehoorzaam, ongelovig, zondig en afgodisch als Israël? Enkel zij die serieus misleid zijn durven suggereren dat wij, als Christenen, beter zijn dan Israël. Als Hij hen heeft verworpen, zal Hij ook ons verwerpen. Maar wij zijn gered en behouden door genade en hij zal hen redden en het verbond met hen vervullen wegens Zijn genade.

Ik ben zo gelukkig een God te dienen die trouw is, die Zijn beloften houdt en Zijn verbond nakomt. Anders zouden we steeds in angst en onzekerheid leven, wachtend op het moment dat Hij zich tot ons zal keren en ons buiten smijten. Maar nee, Hij is te vertrouwen, Hij zal zijn woord houden en samen met Paulus mogen we zeggen: “…want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb bevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag."(2Tim.1:12). Jezus zelf zei “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. ” (Mar.13:31).

Dus heeft Hij Israël tijdelijk opzij gezet omdat Hij genadevol wou zijn aan ons, maar weldra zal Hij ons wegnemen om bij Hem te zijn en dan zal Hij Zich opnieuw inlaten met Israël en zullen eindelijk alle beloften letterlijk aan een letterlijk volk vervuld worden in het Eeuwig Koninkrijk. Laat ons intussen nederig voor Zijn aangezicht wandelen die zo genadig was voor ons en herkennen dat het Israël was die ons de Bijbel en de Redder gaf. Laat ons ook denken aan “Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken”. (Rom.11:11, ). Doen we dat? Zien de Joden wat de gemeente in Jezus heeft en benijden ze ons? Ik ben bang van niet, eerder brachten we oneer aan de naam van de Here door de ongehoorzaamheid van de Gemeente! Laat ons zo leven dat we dit vers mogen vervullen en dat de Joden gaan verlangen om te hebben wat wij hebben – de Messias.