Gesprekken met Satan

De meeste Christenen lijken te worstelen met of weten niet hoe ze met de Duivel moeten omgaan. Sommigen negeren hem alsof hij niet bestaat, sommigen vrezen hem, anderen spotten met hem, nog anderen gaan in discussie en debat met hem. Rick Warren bvb.zegt: “Wanneer Satan op je zwakheden wijst, geef hem dan gelijk” (Hij geeft geen enkele bijbelse ondersteuning voor deze verklaring omdat er natuurlijk géén is.) Wat zullen we dan al dan niet doen als de aanklager ons aanvalt, verzoekt of ons beschuldigt?

Het is belangrijk te erkennen dat hij waarheden gebruikt. Hij weet dat we niet te vangen zijn door een flagrante leugen en dus zegt hij ons ware dingen, maar de waarheid versiert met leugens en verdraait zodat het iets anders betekent. Net zoals een muizenval echte kaas of pindaboter bevat begint elke uithaal van de Duivel met waarheid. En net zoals de muis zijn eigen dood tekent op het moment dat zij vaststelt dat de val echte kaas bevat, zo ook spelen wij met vuur op het moment dat we tijd maken om te luisteren naar wat de Satan te zeggen heeft, laat staan in discussie gaan met hem.

Joh. 8:44 zegt over de duivel “en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.” Noteer  dat “er is in hem geen waarheid.” geen wil zeggen: niets, nil, zero, nul, nada, niks. Hij is zo in de fout dat zelfs de waarheid een leugen wordt in zijn geest en zijn mond. Zelfs al lijkt het dat hij de waarheid spreekt toch is het niet de waarheid omdat het op zo'n manier wordt gebruikt dat het juiste verkeerd wordt en het verkeerde juist.
Misschien ken je wel iemand die een zeer schrandere leugenaar is die je recht in je gezicht kan beliegen, en alhoewel je weet dat hij liegt ben je genegen hem gelijk te geven. De Duivel is de vader van de leugens die de gladste leugen maakt in vergelijking met zo'n amateur. Als een verkoper je ooit heeft kunnen verleiden, welke kans heb je dan tegen hem die meer trucks kent dan alle verkopers in de wereld samen? Nog niet zo lang geleden kwam ik erg te kort in een zaak met een verkoper van tweedehands-wagens.  Ik was geen partij voor hun trucks en intriges. Ik zal nooit meer een kans wagen tegen een verkoper van zulke wagens omdat ik geleerd heb dat ik niet kan winnen. Alleen al het oogcontact met deze mensen is gevaarlijk, laat staan het wederzijds overbrengen van groeten. En toch willen we een gesprek aangaan en tot overeenstemming komen met de meesterverleider?

Op de eerste bladzijden van de Bijbel staat dat Satan Eva benaderde met een bewering. En die was waar, en hij zocht naar haar overeenstemming met die waarheid. Op het eerste zicht is daar niks verkeerds mee, en is het net dat niet wat Mr Warren aan zijn miljoenen volgelingen adviseert? Dat is net het probleem. We hebben hier te maken met een vijand die is "de listigste van alle dieren des velds" (Gen.3:1). Op het ogenblik dat hij je op één punt kan overhalen heeft hij je liggen. Eens dat hij je goedkeuring wegdraagt begint hij met het hele proces van verdraaiing van de waarheid, verandert zwart in wit en "jij zult niet " in "jij zult".

Wat had Eva kunnen doen? Vooreerst mocht zij haar gehoor niet laten hangen aan wat de Duivel te zeggen had. Ten tweede mocht zij geen conversatie aangaan met het kwade die maar één bedoeling heeft -  "te stelen en te slachten en te verdelgen" (Joh.10:10). (OK, misschien wist ze dat niet, maar wij wél). Dáár had het moeten stoppen en als dat zo was geweest, dan had Jezus niet moeten sterven.
Satan probeerde Jezus te overhalen in een “vriendschappelijk” gesprek en deed exact hetzelfde als wat hij met Eva had gedaan. Hij begon met de waarheid – jij bent Gods Zoon, dus zeg dan…(Luc. 4:3). Hij haalde zelfs enkele Schriftverzen aan als maatstaf. Maar Jezus doorzag zijn misleiding van de waarheid en antwoordde met een correct gebruik van de Schriften.

Het is belangrijk te weten dat Jezus op geen enkel moment de Duivel gelijk gaf. Jezus zei niet: “Ja ik ben de Zoon van God maar…” nog zei Hij, “Ja de Schriften zeggen inderdaad :Aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden…maar…" Neen, Jezus gaf in niets toe aan Satan en dat hoeven ook wij niet.

Alhoewel de Duivel Job niet verleidde tot een gesprek, toch kunnen we veel uit Job leren. Aan vele mensen wordt tegenwoordig geleerd in debat te gaan met de Duivel wanneer hij hen aanvalt.  Maar Job richtte zich nooit tot de Duivel. Hij kon wel raden wie er achter de aanvallen zat, maar hij kende een Hogere Autoriteit , en zijn gehele conversatie was daarom met God en niet met de Duivel. Job erkende dat God in beheer is van alles en dat Hij het is die hem beschermt, en hij deed beroep op de Enige die het ware zeggingschap heeft.
In zekere zin vertegenwoordigde Pilatus de krachten van het kwaad toen hij Jezus veroordeelde tot het kruis. En opnieuw ging Jezus geen gesprek aan met Pilatus  en weigerde met hem in debat te gaan: “En Hij antwoordde hem op geen enkele vraag, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde.” (Mat.27:14).

Paulus  werd gekweld door een demon (Wat is een “boodschapper van Satan ”anders?) (2Kor.12:7). Opnieuw zien we geen conversatie met Satan maar eerder: “Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten.” (2Kor.12:8). Net als Job en Jezus is Paulus' gesprek met God en niet met de Duivel.

Jacobus zegt: “Onderwerpt u dus aan God maar biedt weerstand aan de duivel , en hij zal van u vlieden” (Jac. 4:7). Het Griekse woord voor “weerstand” (Antistese) betekent zich verweren, tegenstaan, weerstaan, zich verzetten. Dit kan in de vertste verte niet vertaald worden door "instemmen met". Maar Warren heeft exact hetzelfde gedaan wat de slang met Eva heeft gedaan. Satan begon met “neen” en verdraaide dat in “ja,” net zoals Warren “weerstand bieden" interpreteert als “instemmen met.”

Zelfs de aartsengel Michaël, die zoveel sterker is dan wij “durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen doch hij zeide: De Here straffe u.” (Judas 9). Hier vinden we de woorden: “twist gewikkeld”. Deze kunnen niet letterlijk vertaald worden als "overeenkomen".

Elk voorbeeld van contact tussen God's kinderen en de Duivel en zijn demonen duiden op weerstand en zich afzetten tegen Satan. Er is geen enkel voorbeeld of  richtlijn om hem gelijk te geven. Er is maar één die wil dat we de Duivel gelijk geven en dat is de verleider zelve.
Waar haalde Mr.Warren dan dat idee? Jij beslist.