Een stap, twee stappen of twaalf stappen?De meeste varianten van het modern Christendom hebben het Evangelie verdunt tot een zelfregulerend, zelfbehelpend  twaalf-puntenprogramma. Er is haast geen verschil met de technieken van de AA, boze managementprogramma's, assertiviteitstrainingen, andere zelfhulpcursussen, en de technieken ontwikkeld en gepromoot door de kerk. Ik ontken niet dat sommige van deze programma's goede gevolgen hebben maar het Evangelie moet meer kracht hebben dan psychologische technieken om zijn aanspraken te verechtvaardigen. En dat is ook zo. Niet alleen is het Evangelie van Jezus Christus een krachtiger tegengif tegen de problemen van de menselijke natuur, het is ook de enige oplossing daartoe.

Vooraleer we een oplossing kunnen zoeken moeten we het probleem definiëren. Ook AA begint met de  erkenning van het probleem. Wat is dan het probleem? Dat hangt er van af aan wie je het vraagt. Sommigen definiëren het probleem als een persoonlijk gebrek, en voor anderen is het generische aanleg, zijn het sociale omstandigheden of alternatieve levensstijlen. Sommigen spreken van een ziekte aan een gewoonte of zwakte. Maar het echte probleem is zonde. En niet die van Adam, maar die van jou en van mij. Zonde is niet onpersoonlijk, algemeen of generisch, het is persoonlijk. Ieder van ons heeft een probleem en dat probleem heet zonde. Zonde controleert onze motieven, acties, gewoontes, denken en zelfs wie we zijn. Totdat we onze zonden erkennen en er verantwoordelijkheid voor nemen, is er geen hoop op verlossing. Het is mijn zonde, niet die van Adam, van de maatschappij of van mijn ouders. Tenzij we bereid zijn tot de waarheid te gaan en toegeven dat ieder van ons heeft gezondigd (Rom.3:23), is er geen hoop op een oplossing. Waarom heb je een oplossing nodig als er geen probleem is? Jezus zei: “Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. "(Mar.2:17). Aan hen die bereid zijn de volle waarheid over hun zonden te erkennen, biedt het evangelie een krachtige oplossing.

De oplossing is gered zijn. Maar van wat? Voor de meesten betekent dit gered van de gevolgen van de zonde, de hel. Voor dezen is Jezus enkel een ontsnapping aan de hel. Ja, Hij heeft ons gered van de hel, maar dat is bijkomstig aan het echte werk van redding. Bij de geboorte van Jezus zei de engel: “…en gij zult hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonde. " Matt.1:21). Voor velen betekent gered zijn van zonde, dat ze vergeven zijn. Maar dat is niet wat het vers zegt. Gered zijn van is niet hetzelfde als vergeving. God’s werk van redding begint met het feit dat Jezus ons bevrijdt van de zonde.

Als je een man redt van de verdrinkingsdood, wordt verstaan dat je hem uit het water haalt. Zelfs als je hem een reddingsgordel toewerpt, is hij nog niet gered vooraleer hij uit het water is gehaald. Op dezelfde wijze redde Jezus ons uit de zonde. Paulus zei dat indien Jezus niet was opgestaan we nog steeds in zonde verkeerden. (1Kor.15:17). Jezus biedt meer dan een twaalf-stappenprogramma: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen." (2Kor.5:17). In een stap: “Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde…" (Kol.1:12)

Veel Christenen zien het Christendom als een voortdurend proces van zondigen en vergiffenis vragen en  voor hen is alles goed zolang ze vergeving vragen. Zo leven ze in nederlaag en gebondenheid aan de zonde, maar vinden troost in het feit dat hun zonden kunnen vergeven worden. Alhoewel de genade en de vergeving van de Here wonderbaarlijk is, stierf Hij toch om meer dan dat alleen. Hij kwam om ons vrij te zetten. Vrij van zonde, gewoontes en levensstijl. Dit zei Jezus: “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn."(Joh.8:34,36). Bemerk dat Hij niet zei "vrij", maar "werkelijk vrij" - waarlijk en echt vrij. Niet in theorie maar in de realiteit.

Ik zeg niet dat Christenen nooit zondigen. We weten dat: “Indien we zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.” (1Joh.1:8) maar we hoeven geen slaven van de zonde te zijn, die geen andere keuze hebben dan steeds opnieuw te zondigen. We kunnen ontsnappen en in de overwinning leven. Indien dat niet kan is de Bijbel een leugen en hoeven we Hem niet langer Jezus te noemen want elke keer dat we die Naam gebruiken belijden we dat Hij Zijn volk bevrijdde uit hun zonden.

De Duivel heeft jammer genoeg velen van ons misleid en ons doen geloven dat we niet bevrijd kunnen worden en we slaven zullen blijven van onze gewoontes, gedachten, verslavingen, boosheid en zonde voor de rest van ons leven. We rationaliseren dat door te geloven dat we op een dag eindelijk vrij zullen zijn als we naar de hemel gaan. Maar Jezus beloofde iets dat reeds hier en nu beschikbaar is. In Gal.5:1 vermaant Paulus ons “Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Merk op dat Christus ons heeft vrijgemaakt - verleden tijd. Dit wordt bevestigd in Rom.8:2: “Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods". Het is deel van het werk dat Jezus op het kruis heeft voleindigd en vervuld toen Hij riep: "Het is volbracht." De reden waarom zovelen volharden in gebondenheid aan de zonde heeft niets te doen met de voleindiging van de bevrijding dat bewerkt werd op het kruis, maar alles met het feit dat velen kiezen verslaafd aan de zonde te blijven i.p.v. te gaan staan in vrijheid en overwinning.

Overwinning begint met God's Woord te geloven, eerder dan onze ervaringen of de leugens van de Duivel. Boeren houden koeien in een begrensde zone door een elektrische draad te spannen die de dieren een schok geven wanneer ze de draad aanraken. Na een tijdje nemen de boeren de draad weg maar de koeien zullen die lijn niet overschrijden, alhoewel het hen niet meer kan vasthouden of hen pijn doen. Ze werden geconditioneerd door het feit dat ze werden gevangen gehouden door die dunne draad. Wij zijn ook gevangenen geworden van onze eigen gedachten en geloven niet dat we bevrijd kunnen zijn; niet omdat we dat niet kunnen, maar omdat we werden misleid te geloven dat onze zonde, lusten en gewoontes ons voor altijd zullen controleren. De Bijbel zegt dat  je vrij kunt komen. Geloof het vandaag.

Jezus zei: “De Geest des Heren is op Mij, daarom dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan de armen het evangelie te brengen…om aan gevangenen loslating te verkondigen…om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren." En Hij begon tot hen te zeggen: "Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld."(Luc. 4:18-21). Jezus kwam om jou vrij te zetten, dit is het aangename jaar des Heren voor jou. Wie geloof je, God’s onfeilbaar Woord, of de misleider die je gevangen wil houden?