De Bijbel Verstaan
(Hoe Onderscheiding Maken - 2)


Veel mensen zijn ermee akkoord dat de Bijbel het gezaghebbend Woord van God is. Het probleem is echter dikwijls hoe het wordt geïnterpreteerd. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat ons inzicht juist is.

Om de waarheid van de leugen de onderscheiden moeten we vooreerst de Waarheid begrijpen. Veel mensen trachten de Waarheid te ontdekken door de leugen te analyseren en te ontleden. Dat gaat zo niet. Het is net als proberen met een auto vooruit te rijden door enkel maar in de achteruitkijkspiegel te kijken Je kan niet zien waar je heen moet door enkel maar te kijken hoe anderen hebben gedwaald. Dus vooraleer iemands fouten of doctrine te beoordelen dienen we zeker te zijn van wat we geloven. Ik geef toe dat velen worden aangezet tot de studie van de waarheid als het dreigt fout te gaan. Maar als je de waarheid over iets wilt weten, kan je dat enkel door bestudering van de Bijbel en niet door te leren uit de fouten van anderen. Wat moet ik dan doen om inzicht te krijgen?

Vooreerst God vragen om wijsheid. “Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden." (Jac. 1:5). Dezelfde Geest Die de schrijvers van de Bijbel inspireerde (2Tim.3:16, 2Pet. 1:21), is er om ons te helpen de schriften te verstaan. De Bijbel is geen academisch boek dat enkel door intellectuelen kan worden bestudeerd. Ja, de Bijbel is logisch gezien wel degelijk en intellectueel diepzinnig, maar het is oorspronkelijk een geestelijk boek waarin God spreekt tot Zijn volk. En Zijn Geest zal ons leiden, gidsen en raad geven zodat we mogen komen "tot de volle waarheid" (Joh.16:13). De Bijbel bestuderen is een academische én een geestelijke oefening. Lees het op een "geestelijke" manier zonder juist te redeneren en je zal de Waarheid niet ontdekken. Maar bestudeer het als academische literatuur zonder de hulp van de Geest en je zal meer dan waarschijnlijk ergens verkeerd uitkomen. Bid het gebed van David telkenmale je tot het Woord gaat: “Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet.” (Psalm 119:18).

Ten tweede, de lezer moet een juiste relatie hebben met de Here. Wanneer we ongehoorzaam zijn, door zonde of rebellie, zullen we steeds datgene lezen in de Bijbel wat we willen dat er staat. Dit is de meest gevaarlijke manier van omgaan met het Woord God's. Ontelbare fouten werden "ontdekt" wanneer de lezer in de Bijbel keek om zijn ongehoorzaamheid of zonde te verrechtvaardigen. Als de Here je heeft overtuigd van iets, dan dien je Hem vooreerst te gehoorzamen, anders zal je lezing steeds worden verstoord en je zal niet klaar zien. David zei hierover: “Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen.” (Psalm 119:100). Gehoorzaamheid leidt naar inzicht, ongehoorzaamheid naar verkeerde dingen.

Ten derde moeten we open staan en bereid zijn onze inzichten te veranderen indien bewezen is dat ze verkeerd zijn. Wanneer ons vooroordeel en vooropgezette meningen het degelijk denken overheersen, eindigen we onvermijdelijk met een verstoord beeld van de Schriften. We onderschatten ten zeerste de kracht van traditie en vooropgezette meningen die ons van de waarheid weghouden. Onze tradities zijn een onveranderlijke filter waar doorheen wij de leer van de Bijbel lezen en bijkleuren. Denk maar aan het woord "kerk". Iedereen die kan lezen heeft een vast beeld van wat dat woord betekent, zelfs nog voordat ze beginnen te lezen. De ene ziet het als de Roomse Kerk, of een van de duizenden denominaties. Anderen zien een gebouw met een zekere vorm terwijl nog anderen twee of drie gelovigen zien die in de naam van Jezus samenkomen. Hetzelfde woord – veel verschillende meningen – maar slechts één kan de juiste zijn!

Paulus zei: “En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is." (2Kor.3:18). Met “aangezicht waarop geen bedekking meer is" verwijst hij naar de sluier die Israël over Mozes' aangezicht legde teneinde de afstraling van God's openbaring te filteren en in een vorm te gieten waarmee ze konden leven. Maar we moeten het Woord benaderen zonder sluier of filter. We dienen ons open op te stellen om de volle impact van God’s openbaring te absorberen. Diezelfde openbaring veranderde Mozes en verblindde Israël. Ga naar het Woord in een open geest en het zal jou veranderen. Probeer het te versluieren, beperken of aan te passen, en het zal je verblinden (2Kor.3:14).

Soms moeten we inderdaad wat we geloven over iets, tijdelijk intrekken, als we er een grondige studie over maken via God's Woord. Doen we dat niet dan blijven we misschien voortbouwen op verkeerde fundamenten. Ik heb het meermaals van onschatbare waarde in mijn leven gevonden om al mijn ervaring, opleiding en tradities even opzij te zetten om een bepaald aspect wederom te begrijpen. Enkel de dwaas vervolgt zijn weg zonder regelmatig na te gaan of hij nog op de juiste weg zit. Zelfs Paulus had er behoefte aan (Gal. 2:2).

Ten vierde dienen we ons eerst tot de Bijbel te wenden. Veel mensen wenden zich tot hun pastor, goeroe, een uitleg of het internet vooraleer de Bijbel te raadplegen. (Sommigen gaan enkel maar naar deze bronnen en nooit naar de Bijbel). Indien we ons eerst richten op elke bron buiten de Bijbel, zal dit ons denken nog meer beïnvloeden en bijkleuren dan het al is. Om een bepaald onderwerp goed te begrijpen, benodig je de hulp van een concordantie (bij voorkeur via de computer) en zoek elk gedeelte op in de Bijbel dat handelt over dat onderwerp. Daarna dien je ook die passages te lezen - niet enkel de verzen maar de gehele passage. Noteer deze over een specifiek onderwerp. Enkel als je de gehele Bijbel hebt gelezen (Oud en Nieuw Testament) over een bepaald onderwerp, en je alle informatie hebt vergeleken, kan je tot bepaalde conclusies komen. Enkel nadat je de Schriften hebt doorzocht en tot een bepaalde conclusie bent gekomen, kan jij je wenden tot andere bronnen.

“…en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen, tot zaligheid." (1Pet. 2:2). Het is de onvervalste melk die ons doet groeien. Als het wordt verdund met woorden, gedachten en tradities van mensen, is het niet langer meer puur. Indien het werd versuikerd door de welsprekendheid en de vertelsels van de predikant, is het niet langer meer puur. Wat ik hier neerschrijf is niet de pure melk van het Woord - het zijn mijn ideeën gebaseerd op het Woord. Als mijn gedachten sommigen mogen helpen om enkele zaken te verstaan, kan ik nooit hetzelfde effect bereiken als wanneer jijzelf de Bijbel leest, bestudeert en begrijpt.

Ten slotte dienen we de Schriften te bestuderen met een specifiek doel voor ogen. Dit doel is niet onze kennis te vergroten of om te bewijzen dat iemand fout gaat, of om onze handelingen te verrechtvaardigen. De enige waardevolle houding is God toe te laten om tot ons te spreken door Zijn Woord. Het lezen en bestuderen van de Bijbel is vooreerst, veruit en primair een persoonlijke zaak. De Here gebruikt de Bijbel niet om door ons tot anderen te spreken, tenzij we Hem eerst tot onszelf hebben horen spreken. We kunnen het Boek enkel benaderen met bevende handen en met het gebed van Samuël: “Spreek, want uw knecht hoort.” (1Sam. 3:10). Alleen indien we werkelijk willen horen en gehoorzamen, zal het zijn waarheid ontvouwen.

“Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want eenieder die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden." (Mat.7:7-8)