Controversieel Strijden - 6
Tegen Het Kwaad of Voor de Waarheid?

De voorbije weken hebben we de motieven, manieren en methodes bekeken die we moeten ontwikkelen om te weerstaan aan het kwaad. Maar de vraag waarmee we hadden moeten beginnen was misschien wel of weerstand bieden aan het kwaad een gewettigde bediening is en of er al dan niet een zegen wordt gegeven in de Bijbel voor de bediening rond weerstand bieden aan het kwaad.

Velen denken dat weerstand bieden aan het kwaad synoniem is aan de Waarheid verdedigen. Spijtig genoeg is dat niet zo. Als we de Waarheid verdedigen, weerstaan we noodwendig aan het kwaad. Maar zij die aan het kwaad weerstand bieden, verdedigen daarom niet noodzakelijk de Waarheid.

Velen beschrijven zichzelf in negatieve zin: “We zijn niet … We doen niet… We geloven niet…” Ze kennen de Waarheid niet anders dan wat het niet is. Sommigen van deze dierbare broeders prediken een eenmalige boodschap of schrijven een eenmalige tekst enkel geïnspireerd door enig kwaad. Ben je een predikant, leraar of schrijver laat me dan deze vraag stellen aan jou: Denk jij, in de voorbereiding van je preek of je tekst,  in termen van tegen wat dat je gaat prediken, of in termen van de waarheid die je wenst over te brengen in het leven van de toehoorders?

Een grondig onderzoek van de boodschap die de apostelen predikten in het boek Handelingen, brengt geen enkele boodschap aan het licht gericht op het weerleggen van enige religie of enig kwaad, maar integendeel is elke boodschap een zeer duidelijke en positieve verkondiging van de Waarheid.  “…en zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is.” (Hand. 5:42). Jezus zei niet dat we het kwaad zullen zien en dan daarvan vrijgezet zullen worden. Neen, Hij zei: "en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken." (Joh.8:32).

Zij die het kwaad bestrijden vervallen dikwijls in een gelijkaardig maar tegenovergesteld kwaad tegen hen die zij bestrijden. Hun theologie is tegenwerkend omdat die niet gebaseerd is op studie van de Schriften, maar hun doctrine wordt eerder gevormd door een reactie op wat verkeerd is. Efeziërs4:14 spreekt van “op en neder, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer". Heb je ooit een boom of een man "heen en weer geslingerd" gezien door de wind? De wind blaast maar in één richting, maar toch  valt de persoon soms in de wind, en niet in de richting van de wind. Waarom? Omdat ze overreageerden.

Op dezelfde manier slingert de wind van de leer de niet-volwassenen "heen en weer". Terwijl sommigen enkel "bezorgd zijn over elke wind van leer" gaan anderen er op overreageren en vervallen tot het  tegen-overgestelde. Het is net zo bij het touwtrekken als het ene team stopt met trekken, het andere team omver valt. Mensen laten toe dat de Duivel hen manipuleert tot een weerbaar maar niettemin gelijkaardig, en soms nog erger kwaad.

Weet je dat bijna geen enkele dwaling van de Roomse Kerk tot stand kwam door een gebrek aan ijver voor of toewijding aan de Waarheid, maar dat bijna al hun ketterijen kunnen gevonden worden in een poging om het kwaad te bestrijden en de kerk daarvoor af te schermen? Broadbent schrijft in zijn  excellent boek over de geschiedenis van de kerk The Pilgrim Church : ”De middelen die werden gebruikt om deze aanvallen af te slaan en de eenheid in de leer te bewaren, tastte de kerk meer aan dan de ketterijen zelf." (p.30). Er zijn ontelbare voorbeelden van kerken en enkelingen die kwaad bedreven om- dat ze in hun verleden overreageerden op een slechte ervaring.
Experimentele Theologie is verkeerd omdat het gebaseerd is op positieve of negatieve ervaringen en niet op de Bijbel. Het feit dat iemand genas door op zijn hoofd te gaan staan is geen reden om dat dan te gaan incorporeren in de doctrine. We moeten onze doctrine baseren op het zuiver onderwijs van het Woord van God. Om dezelfde reden kunnen we zelfs niet de minste fout of misstap toelaten bij het vormen van onze gedachten en preken. Onze waarden, doctrines en visies moeten gebaseerd zijn op het Woord, en op het Woord alleen.

Ik ben volledig voorstander om het kwaad te verbannen. Door te prediken tegen al het kwade rusten we mensen toe elk specifiek kwaad te onderscheiden. Maar mensen zullen dan weer toegeven als het hun niet duidelijk wordt gemaakt. Het is jammer dat zij die alles weten over ketterijen, niet de Waarheid kennen. Zij zullen zelfs de ware leer catalogeren onder het kwaad daar zij de Waarheid niet kunnen onderscheiden als die hun pad kruist.

We moeten de mensen toerusten om de Waarheid te kennen. Als we de Waarheid kennen, zullen we het kwaad herkennen onder elke dekmantel. Ik ben er zeker van dat je reeds het verhaal hebt gehoord van mensen die getraind werden om vals geld te onderscheiden door hen eerst het juiste te leren kennen. Eens dat ze het goede kennen kunnen ze gemakkelijk het valse onderscheiden. (Ik deed wat opzoekwerk en dit blijkt echt zo te zijn.)

Kwaad is zoals virussen die computers aanvallen. Elke dag worden er 65 nieuwe virussen losgelaten. Het is onmogelijk om een complete lijst bij te houden van de laatste aanvallen op je computer, laat staan op jouw ziel. Een veel betere benadering naar mensen toe is hen de Waarheid leren kennen, waardoor ze in staat zijn te herkennen wat niet waar is in vergelijking met wat wel waarheid is.
Het paslood (Amos 7:7,8) toont geen lijst van wat er allemaal kan mislopen met een muur. Het toont een simpele verticale lijn, en als het paslood wordt gebruikt tegen een muur, wordt elke fout in de muur zichtbaar.

Maar meer nog dan mensen leerstellige waarheid bij te brengen, dienen we hen in een 'relatie met de Waarheid' te brengen – Jezus Christus. En de Waarheid (Jezus Christus) zal hen vrijmaken. Het is niet goed om verschillende waarheden te verzamelen als we niet zelf De Waarheid bezitten. Eén van de vragen die me dikwijls worden gesteld is hoe we de Antichrist zullen herkennen? Het antwoord is simpel: Ken de ware Christus en je zal de bedrieger onderscheiden.

In de voorbije 30 jaren werden miljoenen mensen "gepakt" door dozijnen ketterijen, verkondigd door charlatans die zich hebben geprofileerd tijdens de opwekking van de Charismatische Vernieuwing. Mochten zij de Bijbel hebben gekend, én hun God, ze zouden nooit misleid zijn geweest. Toch zien we dat door de jaren heen vele mensen tot het licht zijn gekomen, afgewenteld van het kwaad, doordat hen de hele Waarheid werd verduidelijkt. Het Woord is krachtig! En alleen maar door onze wil - in nederigheid en met propere handen, maak het bekend en deel het met de mensen, dan zullen velen vrijgezet worden en in een ware gemeenschap komen met de Vader en de Zoon.

De bedoeling van het Woord, en de verkondiging en de leer van het Woord, is "opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust." (2Tim.3:16). Rusten we mensen toe voor het goede werk? Indien niet, dan missen we ons doel, ook al verkondigen we de waarheid.

.

(Wordt vervolgd)