Bid Voor de Vrede Van Jeruzalem


Vele gelovigen citeren graag het deel van Psalm 122:6 letterlijk “Bidt Jeruzalem vrede toe”. Vooral wanneer de vijanden nog maar eens Israël bestoken bidden velen voor de vrede van Jeruzalem, verwijzend naar hun gehoorzaamheid aan dit vers. Maar heeft dat gebed enige verdienste en is het dat wat de Here van ons verlangd?

We dienen vooreerst goed te verstaan waarom Israël voortdurend in oorlog leeft en waarom Jeruzalem nu al voor duizenden jaren geen vrede kent. Israël is omringd door vijanden als deel van God’s oordeel over hen. In de tijd toen God Israël uit Egypte leidde, gaf Hij hun zegeningen en vervloekingen. Hij zou hen zegenen aks ze Hem dienen en gehoorzamen, en hen veroordelen indien niet. De here zei: “Maar indien gij naar mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, dan zal Ik ook aldus met u doen…zodat gij voor uw vijanden geslagen zult worden, en die u haten zullen over u heersen, en gij zult vluchten, zonder dat iemand u vervolgt. (Lev.26:14,15,17). Bijna iedere profeet bevestigde deze boodschap. God sprak door Jesaja: "Nu dan, Ik wil u doen weten wat Ik met mijn wijngaard ga doen: zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worde; zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worde; Ik zal hem tot een wildernis maken, hij zal gesnoeid nog behakt worden, zodat er doorns en distels opschieten….Welnu, de wijngaard van de Here der Heerscharen is het huis Israëls. ” (Jes. 5:5:7). Jezus Zelf zei: “en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn." (Luk.21:24).

Dus bidden om vrede voor Israël met zijn vijanden terwijl de Here vastbesloten is Zijn woorden en beloften na te komen, is duidelijk bidden tegen de wil van God en kan dus geen gebed zijn dat Hij ooit zal verhoren. Maar een nog groter gevaar is dat diegenen die wanhopig de vrede van Jeruzalem zoeken, menselijk gesproken, gemakkelijk in de val kunnen trappen de Antichrist als "God's man van het uur" naar voren te schuiven of zelfs aan te roepen. Dit omdat de Antichrist uiteindelijk zal verschijnen als vredestichter voor Jeruzalem, maar het zal slechts een tijdelijke vrede van 3,5 jaren zijn, enkel bedoeld om Israël voor te bereiden op de slag van Armageddon. Telkenmale iemand begint te onderhandelen over vrede tussen Israël en zijn vijanden hoor ik Christenen bidden voor de politieker die een bestand en vrede tracht te bekomen. Het lijkt er op dat zij in hun ijver voor vrede voor Jeruzalem zich er niet bewust van zijn van het feit dat zij in feite bidden voor God’s zegen op de Antichrist want één van deze bemid-delaars zal inderdaad de Man van de Zonde zijn!  Het lijkt me daarom dat veel van deze gebeden voor de vrede van Jeruzalem heel gevaarlijk zijn.

Het is een feit dat Jeruzalem geen vrede zal kennen zolang het de Messias verwerpt – Jezus Christus. In het Oude Testament bracht de Here oordeel over Israël telkenmale zij weg dwaalden van hun dienst voor Hem. Waarom zou Hij haar dan zegenen en vrede geven als deze natie, meer dan ooit, vervreemd is van God. Israël is heden een puur seculaire staat met een meerderheid aan leiders die zelfs Jahweh niet kennen, laat staan Jezus. Waarom zou God een natie zegenen dat voortdurend Jezus Messias verwerpt en diegenen die Hem alzo prediken vervolgen?

Wanneer zal Israël vrede kennen? Jezus zei: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen verzamelen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugelen verzamelt, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren." (Mat.23:37-39). Jazeker, de Here strekt Zich nog steeds uit naar Israël en pleit met hen om tot Hem te komen, maar tot de dag van vandaag weigert Israël Zijn openingen. Israël zal geen vrede kennen totdat het Jezus als hun Messias herkent en zegt “Gezegend Hij die komt in de naam des Heren”. Zal dat ooit gebeuren? Jazeker, maar niet vooraleer Israël op zijn knieën is gegaan en bijna vernietigd zal worden in de slag van Armageddon. Zij zullen zich tot de Antichrist en Satan wenden i.p.v. tot de Vredevorst en in plaats van vrede zullen de krachten van de hel trachten Israël van het aardoppervlak te vegen. (Open.12:13-17). Maar zelfs dan zal de Here sommige Joden beschermen. Enkel wanneer ze gaan opkijken naar Hem die ze doorstoken hebben en rouwen en berouw tonen voor hun afwijzing van de Messias zal Hij hen uiteindelijk vrede brengen.

De Here zal Zijn Koninkrijk voor 1000 jaren instellen. Jeruzalem zal de hoofdplaats van het koninkrijk zijn en Israël zal zitten op het hoogste niveau van dit rijk dat de hele wereld zal regeren. Voor het eerst sinds David en Salomon’s regering zal Jeruzalem vrede kennen. Dit zal 1000 jaren duren en op het eind zal Satan een rebellie tegen de Koning ontketenen, gevolgd door de nederdaling van het Nieuwe Jeruzalem, dat in alle eeuwigheid vrede zal kennen.

Zullen we nu bidden voor de vrede van Jeruzalem? Wel, laat me jou dit vragen: Bad Jezus ooit voor de vrede Jeruzalem? Niet echt met die woorden. Wat Hij wel bad is: “(Mag)Uw Koninkrijk kome.” (Mat.6:10). Zoals je ziet is dat net hetzelfde: Jeruzalem zal vrede kennen als het Koninkrijk komt en niet eerder!

Het belangrijkste waarvoor we moeten bidden is het Koninkrijk. De vrede van Jeruzalem is een gevolg van de komst van het Koninkrijk en niet een doel op zichzelf. De vele Christenen die Israël willen helpen op sociaal en politiek niveau zonder hen het evangelie te brengen werken het Koninkrijk tegen. Bidden voor het Koninkrijk (en dus voor de vrede van Jeruza lem) zonder het evangelie te prediken is een leeg gebaar. Bidden we voor de komst van het Koninkrijk dienen we ook te werken naar de totstandkoming van dat Koninkrijk door zielen (Joden en heidenen) in dat koninkrijk te brengen.

Net als David smacht ik naar vrede voor Jeruzalem, maar meer nog verlang ik de Vredevorst te zien regeren van op David’s troon en de vervulling van de Schrift die zegt:

“Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt:Uw God is Koning."(Jes.52:7) – Shalom!