Arrogant, Wie, Ik?Denk je van jezelf dat je nederig bent? Heb je de trots overwonnen? Als je antwoord ja is, dan ben je arrogant en trots. Enkel zij die zich voortdurend bewust zijn van trots in hun leven hebben enige hoop nederig te zijn. Zij die denken nederig  te zijn zitten er ver naast.

“Maar trots is maar een kleine zonde in vergelijking met moord, overspel en verslavingen.” Wel, zo denken de meeste mensen erover. Maar trots is de ergste van alle zonden en ligt aan de basis van alle andere zonden. Het belet de zondaar om God's genade en vergeving te zoeken (Psalm 10:4). Het verpest onze relaties (Spreuken 13:10), en belet ons iets bij te leren(1Tim.6:4). Trots was  de reden van de val van Satan (Jesaja14:12-14), en trots was deel van de gelijkstelling die er toe leidde dat Eva van de verboden vrucht at (1Joh. 2:16). Trots maakte dat Kaïn zijn broeder Abel doodsloeg en trots weerhield de Joden hun Messias te erkennen.

Het is onbegonnen werk om te proberen te verstaan hoe destructief trots is voor elk aspect van ons leven. En we kunnen niet begrijpen hoe het binnendringt in elk gebied van onze emoties, gedachten en handelingen. Trots is geen klein gebrek van onze persoonlijkheid - het is de ergste en doordringendste zonde van allemaal.

We dienen te zien hoe God tegenover trots staat om te begrijpen hoe erg het is. Jacobus 4:6 and 1Petrus 5:5 zeggen: “God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.” Deze verzen ondersteunen dit onderwerp niet door te zeggen dat God 'de trotse ongelovige'  weerstaat. God weerstaat iedereen die trots is - gelovig of ongelovig. Romeinen 8:31 zegt dat “Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn” Maar het omgekeerde van dit vers is te erg om over na te denken: Als God tegen ons is, wie kan ons dan helpen? En God is tegen de hoogmoedigen. Wie zal hen dan helpen en verdedigen. God zegt: “wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet” (Psalm 101:5). Dit is geen klein probleem, dit is de ergste van alle zonden en moet in ons hart worden uitgeroeid.

De Verleider is altijd goed geweest in het verpakken en brandmerken van de zonde in meer aanvaard-bare gedaantes. Trots werd aldus betiteld als zelfverzekerdheid, eigenwaarde, goed zelfimago, zelfvertrouwen, assertiviteit, koelheid enz.. Maar het is steeds dezelfde oude lelijke zonde van trots. (Elk woord waarin "zelf" voorkomt is maar een ander woord voor trots). Kerken werden zo misleid dat velen prediken dat trots een goede en aanvaardbare eigenschap is en dat Christenen zelfvertrouwen moeten hebben en een goed zelfimago. Dit is niet de boodschap van de Here, maar van de Duivel die iedereen probeert onder dezelfde veroordeling te brengen als hijzelf. (1Tim.3:6). Alreeds in het Oud Testament sprak Maleachi over hen die deze zonde willen laten doorgaan als een goede eigenschap toen hij zei: “En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig."” (Maleachi 3:15).

Salomon zei dat er 6 dingen zijn die God haat, en zeven zijn een gruwel voor Hem. De eerste ervan is “hoogmoedige ogen” (Spreuken6:17). In Speuken 16:5 staat: “Iedere hooghartige is de Here een gruwel” Trots is zo erg dat het in één adem wordt vernoemd met al de andere vuile zonden, als bewijs voor een  verwerpelijk denken (Rom. 1:30, 2Tim. 3:2).

Net zoals de wet van de zwaartekracht bepaald dat wat omhoog gaat ook naar beneden moet komen, bepaald God's wet dat al wie trots is naar beneden zal worden gehaald en vernederd. Er zijn letterlijk duizenden geschriften in het Oud en het Nieuw Testament die aanhalen dat overmoed leidt naar val en vernedering.  “Hoovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val. Het is beter nederig van geest te zijn met de armen, dan buit te delen met de hoovaardigen.” (Spreuken 16:18-19).  "Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen."(Spreuken 29:23).

Veel moderne kerken zijn meer begaan om hun ledenaantal te verhogen dan om de waarheid te verkon-digen. Dus gaan hun predikanten voort om mensen op te bouwen in hun blufferige arrogantie daar het de mensen een goed gevoel geeft en hen terug naar de kerk brengt. Predikingen die de zonde van trots, zelfverwezenlijking en hoogmoed aan het licht brengen, zijn niet populair en worden daarom zelden verkondigd. Dat is de reden waarom moderne Christenen misleid worden te geloven dat God tevreden is met hun arrogantie en waarom slechts weinigen ware nederigheid zoeken.

Om dit probleem nog erger te maken scheppen de meeste predikanten er over op in hun egoïstische ver-waandheid, vervuld met hun eigen belangrijkheid. Aldus geven ze een voorbeeld dat de gelovigen verkeerdelijk aannemen als tekenen van grootheid! Ik ben niet geïnteresseerd in vergaderingen met ministers en pastors omdat ik daar meestal geërgerd buitenkom door uitingen van gewichtigheid en hoog-moed. Zelfs indien de predikant niet predikt, duurt het maar enkele minuten observatie om uit te vissen wie de herder is. Hoe kunnen we hem herkennen? Door de aanmatigende manier waarop hij handelt en door de wijze waarop de mensen voor hem buigen. Dit was duidelijk niet het voorbeeld dat Jezus gaf maar heeft meer iets van de houding van Lucifer dan van Jezus. Moge de Here barmhartigheid verlenen aan Zijn kerk!

Een van de zinsbegoochelingen die uit trots voortkomen is dat we het kunnen verbergen onder een hoed van valse bescheidenheid. Maar zoals de olifant in de porseleinenwinkel kan hoogmoed niet worden verstopt. Het is steeds klaar en duidelijk daar, ongeacht hoe nederig en ootmoedig we ook proberen te zijn. Nederigheid lijkt om een of andere reden het moeilijkste ding om te doen. De valsheid van gemaakte nederigheid steekt schril af, omdat trots door het vernislaagje van dienstbaarheid heen breekt. Wanneer een arrogant persoon nederig probeert te zijn lijkt hij op een man van 150 kilo die probeert kleuterkledij aan te trekken - het past nooit.

De boodschap van de Bijbel is er een van verbrokenheid, nederigheid en ootmoedigheid. Het fundament van het Koninkrijk van God is “Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” (Mat.5:3-5). Jezus zei: “Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. (Mat.11:29). Alleen de nederigen ontvangen genade (Jac. 4:6 and 1Petrus 5:5). David had gelijk toen hij zei: “Een verbroken en verbrijzeld hart veracht gij niet, O God.” (Psalm 51:17).

Het verblindend effect van hoogmoed komt waarschijnlijk het meest tot uiting in jouw leven door het feit dat je denkt hoe deze tekst van toepassing is op andere mensen die je kent dan op jezelf. Wees nu eerlijk. Heb je onmiddellijk veroordeling gevoeld bij het lezen van dit traktaat? Dan is er hoop voor jou. Heb je dit traktaat  gelezen en onmiddellijk gedacht dat het meer slaat op anderen dan op jezelf? Als dit zo is dan ben je echt in de problemen en je weet het zelf niet!

(Wordt vervolgd)