Wie Kunnen we Vertrouwen?


Een van mijn vorige artikels bracht een ware storm teweeg, vooral waar er verwezen werd naar CS Lewis. Velen die antwoordden stelden de vraag hoe we kunnen weten welke van de vele Christelijke schrijvers en predikanten te vertrouwen zijn.

Alhoewel de handel, boekenrekken en uitzendingen op radio en TV overspoeld worden met rommel en duivelse propaganda en verkeerde info, zijn er eveneens veel goede schrijvers en predikers. Het probleem is het koren van het kaf te scheiden. Isolationisme is niet het antwoord. Sommigen beweren dat we enkel de Bijbel zouden moeten lezen. Hoewel dit natuurlijk een goed idee is, biedt het geen garantie dat we niet in een of andere val van de Duivel trappen. Hij gebruikte toch ook de woorden van God om Eva te verleiden, en probeerde dat ook met Jezus. Door dan tegelijkertijd onszelf af te sluiten van de vele excellente mannen van God en de door Hem geïnspireerde geschriften in de voorbije 2000 jaren, verliezen we ook wat aan rijkdom en zegening die Hij voorziet.

Vooreerst dient te worden gesteld dat niets moet worden aanvaard zonder te toetsen wat ik of iemand anders zeg. Je dient steeds op je hoede te zijn. Stel vragen. Als de auteur niet kan bewijzen of staven van wat hij schrijft, wijs hem dan af als leraar. Geen enkel leraar mag hiervan ontlast worden zolang dit met een positieve geest gebeurt. Soms krijg ik vragen van mensen met werkelijk slechte intenties. (Jezus kreeg die ook van de Farizeeërs). Ik antwoord hierop met een berisping of helemaal niet. We dienen ons op te stellen als de broeders van Berea en alles nagaan wat we horen en lezen. (Hand. 17:11)

De nood aan onderscheiding is acuter dan ooit, vooral tegenwoordig met e-mail, het internet en globale communicatie. Ongelukkig genoeg kan iedereen een website opzetten en de meest belachelijke ideeën  propageren (en dat doen ze). Het internet is ook een vervlakking doordat de woorden van een beproefde en ervaren man van God hetzelfde gewicht op het scherm krijgen als eender welke Johnny-come-lately die in het bezit is van een computer.

In Matteüs 7 waarschuwt Jezus voor de wolven in schaapskleren die, op 'die' dag, zullen beweren dat ze hebben gepredikt, demonen hebben uitgedreven en mirakels hebben gedaan in Jezus' naam. Toch zal Hij zeggen: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” (Mat 7:23). Paulus zegt: “Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren des gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken; (2Kor 11:13-15). En hoe zullen we deze gecamoufleerde misleiders herkennen. Jezus zei dat we ze zullen herkennen aan hun vruchten. (Mat 7:16)

Vruchten zijn een sluitend bewijs van de soort van boom. Ik ken niet veel van bomen maar als ik appels aan een boom zie hangen, ben ik zo goed als zeker dat ik naar een appelboom kijk. Wat zijn dan de vruchten waarbij we de ware aard van de prediker kennen? Het zijn niet de vruchten van zijn bediening. Dit is de maatstaf die valse predikanten gebruiken om zich te "legitimeren”. Ze verwijzen dan naar hun vele bekeerden, boeken, tapes, TV shows, massa's volgelingen, mirakels en zelfs naar hun aanvaarding door de wereld. Niets van dit alles bewijst ook maar iets. Matteüs 7 zegt duidelijk dat het feit dat zij prediken, mirakels doen en zelfs demonen uitdrijven in Jezus' naam geen bewijs is van hun waar herder-schap. De komst van de Antichrist is“ naar de werking des satans met alle krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. (2Tes 2:9). Dus niets van wat predikanten gebruiken om te bewijzen dat zij de waarheid zeggen, hebben enige waarde, daar dit alles vals kan zijn en is.

Als dan de vruchten waarnaar Jezus verwees niet de vruchten van iemands bediening zijn, wat bedoelde Hij dan? Hij sprak nmlk. over de vruchten van iemands leven. Wat heeft zijn leven voortgebracht? Dat is de vraag die we dienen te stellen. Hoe is zijn relatie met zijn vrouw en kinderen? Hoe is zijn houding tegenover geld en materiële dingen? Hoe reageert hij onder stress? Hoe is zijn relatie met de andere sekse (of zelfs dezelfde sekse, dezer dagen)? Leeft hij zoals hij predikt? Indien er in deze zaken vraag-tekens zijn, pas dan op. Paulus zei dat als hetgeen de man predikt niet te vinden is in zijn eigen huis, hij niet geschikt is voor het leiderschap in de gemeente.(1Tim 3 & Titus 1).

Ik weet dat je onmiddellijke reactie zal zijn dat we de achtergrond en het familieleven van de auteurs en de predikanten die ons bedienen, niet kunnen weten. Dat is nu precies het probleem. Zou jij een kerkdienst willen bijwonen waar de pastor reeds 30 jaar openlijk samenleeft, en een seksuele relatie heeft, met een vrouw die getrouwd was geweest, die regelmatig vloekt en heiligschennis pleegt en veel drinkt? Natuurlijk niet. Toch zijn er miljoenen mensen die nooit de bediening van zo'n man zouden willen, die toch blijmoedig geschriften van zo'n auteur lezen, het geloven en er door gezegend worden. Waarom? Omdat we nooit de vruchten hebben onderzocht teneinde na te gaan met welke boom we hier te maken hebben.

Zolang je de vruchten niet kent of betrouwbare getuigen hebt over zijn vruchten, vertrouw hem niet. En ja, dat geldt ook voor mij. Het is de enige manier om zeker te zijn dat je niet wordt misleid.

Praktisch nu. Vooraleer in een nieuw boek te duikelen of te luisteren naar een mediaprediker, doe het volgende:

  1. Heeft hij een website, surf daar naartoe en lees alles van die site. Bekijk de links (normaal onder “other links”) en bezie de mensen en organisaties waarmee hij verbonden is.
  2. Ga op het internet en type de naam in van de persoon in Google en zie wat eruit komt. Wees voorzichtig want elke predikant die zijn zout waard is heeft vele kwaadsprekers en het is gemakkelijk om iemand zwart te maken via het internet. Kijk naar de afkeur. Zijn het gewettigde   argumenten? Is het schuld door medeplichtigheid? Zijn er verwijzingen die je kan opvolgen om te zien of de beschuldigingen waargemaakt kunnen worden?
  3. Stel vragen aan andere leiders die goed geïnformeerd zijn en betrouwbaar. (Betrouwbaarheid heeft zijn prijs). Kennen zij de man? Wat weten ze ervan?

Ja ik weet dat het allemaal veel werk vraagt. Maar dat kan ook gezegd worden van veiligheidsgordels vastmaken en de deuren van je huis goed afsluiten. Wil je het veilig spelen, of zal het je later berouwen. 

Want zelfs als de persoon heden de test doorstaat is het geen garantie dat hij van de waarheid gaat afwijken en enige tijd later kwaad gaat spreken. We dienen steeds op onze hoede te zijn. Er zijn ontelbare voorbeelden van hen die ooit de ware leer geloofden en onderwezen maar zich neigden tot het kwaad. Ik ben er zeker van dat je er enkele kent. Ik huiver nog steeds telkens ik terugblik naar sommige mannen die een sterke invloed hadden op mijn leven en de waarheid geloofden, en die vandaag meedoen met elk denkbaar kwaad. Niemand is ervan vrijgesteld. We zijn allemaal mensen en we zijn allemaal feilbaar. Ik leef elke dag in het volle bewustzijn van mijn zwakheid en de mogelijkheid om geestelijk, moreel en doctrinaal te falen. Dat wil niet zeggen dat ik in angst leef, maar ik ben heel realis-tisch over het feit dat veel mannen, groter dan ik, gevallen zijn en daarom leef en dien ik met voorzich-tigheid en nederigheid.

Vinden we wel een perfecte leraar, predikant of auteur? Nooit - dat weten we allemaal. Elke leraar heeft zijn blinde vlekken en zwakheden. Zolang deze probleemgebieden de fundamenten van het geloof niet aantasten en hij ons niet bedriegt, kunnen we "het vlees eten en de beentjes uitspuwen". Maar bij anderen zit vergif verborgen in het eten en dient alles te worden afgewezen. (Er is namelijk een verschil tussen vergif en beentjes)

Zou jij alles opeten wat je vind op straat, zelfs als de honden het lusten? Natuurlijk niet. Dus waarom zou je jouw onsterfelijke ziel voeden met wat je net hebt gezien op TV, internet of boekenwinkel?