Té zeer toegewijd aan de Bijbel?


Het populairste document tijdens een conferentie was de oorzaak waarom er vier maal meer mensen de zaal binnenstroomden dan mogelijk was. De titel van dit provocatief geschrift luidde: “Hoe Evangelische Christenen zich té zeer toewijden aan de Bijbel en wat kunnen wij daaraan veranderen”.

De spreker zei dat er in “de hedendaagse praktijken van de Evangelische gemeenschappen in Noord Amerika een té grote toewijding bestaat tot de Schriften op een manier die vals is, irrationeel en schadelijk voor de zaak van Christus.” Hij beweerde dat deze vorm van overgave een laaghartige en groteske vervorming van het Christendom heeft voortgebracht. Hij zei ook dat het probleem lag bij “het idee dat de Bijbel de enige bron van kennis van God, moraliteit en heel veel belangrijke zaken is". Ik zal jou niet verder vervelen met de rest van zijn dom geraaskal. 

"En dan?" hoor ik u zeggen, “dit is wat je kunt verwachten van atheïsten, liberale theologen en andere ongelovigen.” Het probleem is dat deze ideeën naar voor werden gebracht op een bijeenkomst van de Evangelical Theological Society door niemand minder dan J.P. Moreland, een welbekende Evangelisch theoloog, en professor aan de Talbot School of Theology dat zichzelf omschrijft als “een conservatief, evangelisch seminarie”!

Als het dit is wat Evangelisch zijn betekend, dan hoor ik er niet bij.

Vooreerst dienen we te bevestigen dat de Bijbel inderdaad de enige bron van kennis over God is. Niets over God kan worden gevonden door andere middelen dan door Zijn Woord. Niet alleen is de Bijbel de enige bron van kennis over God, maar het is tevens de enige bron van kennis over moraliteit (goed en kwaad) en van elke belangrijke zaak over de mensheid. Generaties lang hebben gelovigen en gemeenten bevestigd dat de Bijbel de enige autoritaire en onfeilbare regel is voor geloof, toepassing, doctrine en dagelijks leven. Om het met de woorden van de Hervormers te zeggen: “Sola Scriptura” (alleen de Schriften).

Het erge eraan is dat Moreland alleen maar uitdrukte wat de meeste “Christenen” denken. Zelfs al geven ze het niet toe, de meerderheid van de Christenen” geloven de wetenschap eerder dan de Bijbel Ze vertrouwen meer op hun ervaringen dan op de Schriften en hun tradities over het Woord van God. De meesten geloven dat gezond verstand gelijk staat met Bijbelse waarheid. Psychologie wordt aanzien als relevanter dan het woord van God, en de televisie bevat meer waarheid (en opwinding) dan het Boek. Nog erger is dat zij hun predikanten zelfs geloven als die de Bijbel tegenspreken.

Vervolgens dienen we de vraag te stellen: "Zijn Evangelischen inderdaad té zeer toegewijd aan de Bijbel?" Het antwoord is een nadrukkelijk NEE! De realiteit is dat een vaste meerderheid van Christenen niet echt in de Bijbel geloven en ze zijn er zelfs niet gematigd aan toegewijd, laat staan teveel. Laten we nu eerst aan onszelf denken, vooraleer in algemene termen te spreken. Het is een feit dat we anders zouden gaan leven en andere mensen zouden zijn, als we werkelijk zouden geloven dat de Bijbel het autoritaire Woord van God is. Hier volgen enkele bewijzen:

Op deze manier kunnen we een oneindig aantal verzen onderzoeken en vaststellen dat slechts weinigen onder ons de Bijbel werkelijk geloven en zich toewijden om niet enkel de Bijbel te lezen maar er ook naar te leven. Zeer weinig Christenen geloven dat de Bijbel God's Woord is - Het woord door God gesproken. De meesten geloven dat het alleen maar woorden over God bevat, vermengd met suggesties voor een gelukkig leven.

Neen, de Bijbel is God sprekend tot de mensheid. Het Boek heeft niet minder autoriteit dan de Tien Geboden die God zelf schreef op de twee stenen tafelen op de berg Sinaï. Hij is niet van gedacht veranderd wat Zijn Woord betreft, en het is de standaard waarnaar ieders leven en elke actie zal worden geoordeeld. Telkens we het Boek openen dienen we dat te doen met eerbied en ontzag - het zijn God's eeuwige woorden.

We benodigen niet minder overgave aan de Bijbel, maar meer - veel meer. We zijn toe aan nieuwe  eerbied, liefde en respect voor de Bijbel. Het mag geen basis worden van speculatie en debat maar eerder van gehoorzaamheid en toepassing. We benodigen predikanten die zich zonder voorbehoud toewijden aan de Bijbel, de gehele Bijbel en niets anders dan de Bijbel. We hebben nood aan mannen die het woord verkondigen (2Tim.4:2) zonder angst of voorkeur. We benodigen Christenen die nederig genoeg zijn om God's Woord te geloven, ongeacht wat anderen er van denken of zeggen. En Gemeenten die voldoende toegewijd zijn om van hun leden een leven volgens de Bijbel te verwachten. In 't kort gezegd - we moeten terug naar de Bijbel.

Ketters zoals Moreland zouden openbaar moeten worden geëxcommuniceerd. Scholen, en afgestudeerden van scholen die zulke ongelovigen voortbrengen, moeten worden ontweken. Gemeenten zouden geen predikanten mogen aanvaarden die onder zulke leraars of in zulke seminaries hebben gestudeerd.

Als je denkt dat dit te radicaal is, hoor dan naar wat Paulus daarover zegt: “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!” (Gal. 1:8-9).

“Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven." (1Kor.1:20-21).